Jean Monnet – Spolupráca medzi inštitúciami

Čo je to?

Táto akcia Jean Monnet sa skladá z:
  • Podpora pre inštitúcie
    Táto akcia podporuje inštitúcie, ktoré rozvíjajú učiteľské aktivity a aktivity odbornej prípravy o témach týkajúcich sa Európskej únie na postgraduálnej úrovni a/alebo aktivity určené príslušným zainteresovaným stranám. Podporujú sa ňou tiež aktivity zamerané na vypracovanie, analýzu a popularizáciu tém o Európskej únii a ich výučbu.

  • Podpora pre združenia
    Táto akcia podporuje združenia, ktorých výslovným účelom je prispievať k štúdiu európskeho integračného procesu. Združenia by mali byť interdisciplinárne a prístupné všetkým zainteresovaným profesorom, učiteľom a výskumníkom, ktorí sa špecializujú na záležitosti Európskej únie v príslušnej krajine alebo regióne. Mali by reprezentovať akademickú obec v oblasti štúdia o Európskej únii na regionálnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni. Podporu získajú len tie združenia, ktoré sú úradne zaregistrované a majú nezávislé právne postavenie.

Čo to zahŕňa?

Počas trvania grantu môžu inštitúcie a združenia väčšinou vykonávať širokú škálu činností, napríklad:

V rámci inštitúcií:
  • zhromažďovať, vypracúvať, analyzovať a šíriť skutočnosti a poznatky o Európskej únii,
  • organizovať kurzy o záležitostiach Európskej únie v rámci magisterského štúdia alebo profesionálnu pokročilú odbornú prípravu odborníkov a štátnych zamestnancov miestnych a regionálnych orgánov.

V rámci asociácií:
  • organizovať a vykonávať štatutárne aktivity združení, ktoré sa zaoberajú štúdiom o Európskej únii a záležitosťami Európskej únie (napr. uverejňovanie informačného bulletinu, vytvorenie špecificky zameranej webovej lokality, organizácia každoročnej schôdze predstavenstva, organizácia osobitných propagačných podujatí zameraných na väčšie zviditeľnenie tém o Európskej únii atď.),
  • uverejňovať skutočnosti o Európskej únii v rámci širšej verejnosti, a tak prehlbovať aktívne európske občianstvo.

Kto sa môže zapojiť?

Inštitúcie Jean Monnet:

Inštitúcie pôsobiace v tematickej oblasti Európskej únie zriadené v ktorejkoľvek krajine sveta. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú oprávnené na centrá excelentnosti Jean Monnet alebo katedry Jean Monnet, nie sú oprávnené požiadať o tento typ podpory.

Združenia Jean Monnet:

Každé združenie profesorov a výskumníkov, ktorí sa špecializujú na štúdium o Európskej únii, zriadené v ktorejkoľvek krajine sveta. Výslovným účelom združenia musí byť prispievanie k štúdiu európskeho integračného procesu na národnej alebo nadnárodnej úrovni. Združenie musí mať interdisciplinárny charakter.

Do konca roka 2020 budú môcť prispieť k dobrému obrazu EÚ 100 združení a 10 inštitúcií.Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie