Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Mládež

Čo je to?

Program Erasmus+ sa v oblasti mládeže usiluje presadiť tieto konkrétne ciele:

  • zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností mladých ľudí vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a podporiť ich účasť na demokratickom živote v Európe, aktívne občianstvo, medzikultúrny dialóg, sociálne začlenenie a solidaritu, najmä prostredníctvom silnejšieho prepojenia medzi oblasťou mládeže a trhom práce;

    To znamená, zlepšiť vedomosti, zručnosti a postoje mladých ľudí, ktoré sú v živote potrebné, napr. na to, aby sa mladí ľudia ľahšie osamostatnili. Osobitne sa program zameriava na tých mladých ľudí (s nedostatkom príležitostí), ktorí nemajú toľko príležitostí zúčastňovať sa rôznych zážitkových a vzdelávacích aktivít z dôvodu napr. zdravotného postihnutia, horších sociálnych alebo ekonomických podmienok a pod.

  • podporiť zlepšovanie kvality v práci s mládežou, najmä prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi organizáciami v oblasti mládeže alebo inými zúčastnenými stranami;

  • dopĺňať reformy politík na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a podporovať rozvoj znalostnej politiky a politiky založenej na dôkazoch v oblasti mládeže, ako aj uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, najmä posilnenou spoluprácou v oblasti politík, lepším využívaním nástrojov EÚ na transparentnosť a uznávanie kvalifikácií a rozširovaním osvedčených postupov;

    To znamená, pomocou štruktúrovaného dialógu si vymieňať informácie medzi mladými ľuďmi a predstaviteľmi miestnej, regionálnej a národnej politiky.

  • zlepšiť medzinárodný rozmer aktivít v oblasti mládeže a úlohy pracovníkov s mládežou a mládežníckych organizácií ako podporných štruktúr pre mladých ľudí, najmä presadzovaním mobility a spolupráce medzi zúčastnenými stranami, ako aj cieleným budovaním kapacít v partnerských krajinách.

Čo to zahŕňa?

Kto sa môže zúčastniť?

Hlavnú cieľovú skupinu programu tvoria jednotlivci – mladí ľudia, dobrovoľníci, školitelia, pracovníci s mládežou a odborníci z organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže. Títo jednotlivci však majú k programu prístup prostredníctvom organizácií a neformálnych skupín, ktoré realizujú takéto aktivity. Podmienky prístupu k programu sa teda týkajú týchto dvoch subjektov: účastníkov (t. j. jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na programe) a účastníckych organizácií (vrátane skupín minimálne štyroch mladých ľudí pôsobiacich v práci s mládežou známych aj pod označením „neformálne skupiny mladých ľudí“). V prípade účastníkov a aj účastníckych organizácií podmienky účasti závisia od krajiny, v ktorej pôsobia.

Erasmus+ Virtual Exchange - mládežnícky portál virtuálnej výmeny, ktorého cieľom je pomocou digitálnych vzdelávacích nástrojov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti mladých ľudí z európskych krajín a krajín južného susedstva EÚ.
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie