Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Centralizované akcie

Čo je to?

Centralizované akcie programu Erasmus+ sú projekty, ktoré sú koordinované Výkonnou agentúrou pre kultúru, vzdelávanie a audiovizuálny sektor sídliacou v Bruseli (EACEA). Úloha národnej agentúry pri takýchto projektoch je ich propagovať, ale samotné podanie prihlášky aj realizácia projektov sa uskutočňuje v spolupráci s EACEA. V závislosti od akcie je možné spolupracovať ako s programovými, tak aj s partnerskými krajinami programu Erasmus+.

Čo to zahŕňa?


Centralizované akcie sa delia nasledovne:

Kto sa môže zúčastniť?

Účastnícke organizácie závisia od typu akcie. S výnimkou Aliancií pre sektorové zručnosti a niektorých výziev v rámci Kľúčovej akcie 3 sú určené pre vysokoškolský sektor, kde sa môžu zapojiť:
 • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania,
 • verejný alebo súkromný podnik - malý, stredný alebo veľký (vrátane sociálnych podnikov),
 • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
 • výskumný ústav,
 • organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
 • sprostredkovateľ alebo združenie zastupujúce organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže,
 • sprostredkovateľ alebo združenie zastupujúce podniky,
 • orgán vydávajúci akreditácie, certifikáty alebo kvalifikácie,
 • škola/inštitút (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
 • nadácia, nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia (vrátane národných alebo medzinárodných združení alebo sietí inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, združení študentov alebo učiteľov atď.),
 • kultúrna organizácia, knižnica, múzeum,
 • orgán poskytujúci kariérové poradenstvo, odborné poradenstvo a informačné služby.

Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie