Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Erasmus koordinátori na VŠ


LIPTOV01
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
 
Koordinátor
Ing. Ladislav Boka
+421 960 423310
ladislav.boka@aos.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL06
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava
 
Koordinátor
kpt. Mgr. Bc. Lucia Čajkovičová, PhD.
+421 961 057 346
lucia.cajkovicova@minv.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANSKA02
Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
 
Koordinátor
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
+ 421 48 4320 116
j.skvarkova@aku.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL12
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)
Grösslingova 53
811 09 Bratislava
 
Koordinátor
Mgr. Lucia Sulíková
+421259234312
sulikova@bisla.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL03
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
 
Koordinátor
Ing. Simona Kosztanko, PhD.
02/67295359
simona.kosztanko@euba.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANSK-S01
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica
 
Koordinátor
prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
0905520508
martinakova@huaja.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUZOMBE01
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1/A
034 01 Ružomberok
 
Koordinátor
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
+421 44 430 4693
michaela.moldova.chovancova@ku.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL08
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
 
Koordinátor
JUDr. Slavomír Rudenko
+421 2 48 20 88 07
slavomir.rudenko@paneurouni.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESOV01
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov
 
Koordinátor
doc. RNDr. Kvetoslava Matlovičová, PhD.
051/7563159
kvetoslava.matlovicova@unipo.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NITRA02
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra
 
Koordinátor
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
037/6415729
erasmus@uniag.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL01
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
 
Koordinátor
Mgr. Michaela Briatková
0917669200
michaela.briatkova@stuba.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL11
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 
Koordinátor
Mgr.Zuzana Kafková
02/59370254
zuzana.kafkova@szu.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKALICA01
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01 Skalica
 
Koordinátor
Mgr. Abdallah Mkades
034/6965225
a.mkades@sevs.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSICE03
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
 
Koordinátor
Monika Gaálová
+ 421 55 60 221 14
monika.gaalova@tuke.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZVOLEN01
Technická univerzita vo Zvolene
T.G. Masaryka 24
960 01 Zvolen
 
Koordinátor
Ing. Mariana Krivošíková
+ 421 45 52 06 108
krivosikova@tuzvo.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRENCIN01
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
 
Koordinátor
Inf. Petra Nekorancová
032/7400126
erasmus@tnuni.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRNAVA01
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
 
Koordinátor
Ing. Marta Sečkárová
+ 421 33 59 39 207
marta.seckarova@truni.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMARNO01
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
 
Koordinátor
Mgr. Adriana Kinczerová
03/3260613
kinczerovaa@ujs.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL02
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440
814 99 Bratislava
 
Koordinátor
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
+ 421 2 592 44 227
jozef.tancer@uniba.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NITRA01
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra
 
Koordinátor
PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
+ 421 37 64 08 006
mpavlikova@ukf.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANSKA01
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 00 Banská Bystrica
 
Koordinátor
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
+421 48-446 1128
katarina.chovancova@umb.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSICE02
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
 
Koordinátor
Mgr. Mária Vasiľová, PhD.
+ 421 55 622 4417
maria.vasilova@upjs.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRNAVA02
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 00 Trnava
 
Koordinátor
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
+ 421 33 55 65 111
stefan.galbavy@ucm.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSICE01
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice
 
Koordinátor
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
+ 421 908 716 520
faixova@uvlf.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSICE04
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva M.M.
Košťova 1
040 01 Košice
 
Koordinátor
Ing. Jozefína Drotárová, PhD. MBA
055/7274323
erasmus@vsbm.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLADKOV01
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269
925 21 Sládkovičovo
 
Koordinátor
PhDr. Andrea Čajková, PhD.
+421 31 788 17 36
Andrea.Cajkova@vsdanubius.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DUBNICA01
Vysoká škola DTI
Dukelská štvrť 1404/613
018 41 Dubnica nad Váhom
 
Koordinátor
doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
0908906399
skoda@dti.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL13
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Furdekova 16
851 04 Bratislava
 
Koordinátor
Ing. Marián Kováč, PhD.
+421 917 986 739
kovacm@vsemvs.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRENCIN02
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručova 64
911 01 Trenčín
 
Koordinátor
Mgr. Elena Csibová
+421911228467
ecsibova@vsm.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESOV02
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov
 
Koordinátor
PhDr. Katarína Radvanská
+421 51 758 17 98
erasmus@ismpo.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL05
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3
813 01 Bratislava
 
Koordinátor
Mgr. Helena Cápová
+ 421 2 5930 1414
ic@vsmu.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL04
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
 
Koordinátor
Mgr. Zuzana Wallnerová
+ 421 2 594 28 508
international@vsvu.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KA108-2014-01
WorkSpace Europe - konzorcium
Nevädzova 6/C
821 01 Bratislava
 
Koordinátor
Ing. Karol Ovesný
+421 911 476667
karol.ovesny@workspaceeurope.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZILINA01
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
 
Koordinátor
prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
+421 41 51 35 130
jozef.ristvej@uniza.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK