Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PUBLIKÁCIE

Kompendium projektov Európskej značky pre jazyky 2019

prvá strana publikácie     Európska značka pre jazyky 2019 je súčasťou plánu EÚ na vytvorenie spoločného Európskeho vzdelávacieho priestoru. Kompendium projektov Európskej značky pre jazyky predstavuje príklady úspešných projektov zameraných na viacjazyčnosť, kvalitné vzdelávanie a spoluprácu naprieč Európou vo všetkých sektoroch vzdelávania. Podpora výučby a štúdia jazykov je jedným z hlavných cieľov programu Erasmus+ aj v rokoch 2021 – 2027 a súťaž Európska značka pre jazyky poskytuje členským štátom EÚ možnosť propagovať túto výučbu prostredníctvom rôznych sektorov vzdelávania a odbornej prípravy. Zároveň prispieva k podpore excelentnosti v štúdiu jazykov, k zvýšeniu kvality vzdelávania EÚ a k zvýšeniu povedomia o Európskej spolupráci naprieč vzdelávaním.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 12 MB]
 
 

Materské a základné školy v programe Erasmus+

prvá strana publikácie     Nová publikácia z dielne SAAIC - Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s názvom „Materské a základné školy v programe Erasmus+“ predstavuje prípadové štúdie ukončených projektov Erasmus+. Národná agentúra sa prvýkrát zamerala na sledovanie dopadu a prínosu programu podľa typu inštitúcie – predmetom záujmu sa stali v slovenskom vzdelávacom systéme najviac zastúpené materské a základné školy. Cieľom tejto štúdie je zmapovať, ako projekty Erasmus+ prispievajú k zlepšovaniu kvality vzdelávania v materských a základných školách. Rovnako má ambíciu popísať inovatívny obsah, metódy výučby, spôsob a rozsah využívania výsledkov z vybraných ukončených projektov. Štúdia nie je určená len aktívnym realizátorom programu, ale aj širokej verejnosti.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Prínosy aktivít nadnárodnej spolupráce (TCA) – dopad na inštitúcie v roku 2019

prvá strana publikácie     Národná agentúra pripravila stručnú analýzu spätnej väzby k aktivitám TCA, ktorá sa venuje výsledkom a dopadom účasti na týchto aktivitách v rôznych sektoroch vzdelávania. Z analýzy sa dozviete, akú pridanú hodnotu mala účasť na aktivitách nadnárodnej spolupráce pre vysielajúcu inštitúciu, pre samotných účastníkov a či účasť na TCA môže pomôcť pri príprave projektu v rámci programu Erasmus+ a hľadaní projektových partnerov. Analýza  poskytuje aj názory účastníkov na administratívne postupy, ktoré sú s aktivitami TCA spojené, a komentáre či návrhy na zlepšenie. Vďaka analýze získate motiváciu zúčastniť sa najbližších podujatí TCA, ktorých ponuku pravidelne aktualizujeme!

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Brožúra „Európsky program pre zručnosti“

prvá strana publikácie     Európska komisia predstavila Európsky program pre zručnosti pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktorý stanovuje ambiciózne kvantitatívne ciele v oblasti zvyšovania kvalifikácií a rekvalifikácií pre nasledujúcich 5 rokov. Dvanásť akcií programu sa zameriava na zručnosti pre pracovné miesta prostredníctvom spolupráce medzi členskými štátmi, firmami a sociálnymi partnermi. Rozpočet EÚ slúži ako katalyzátor na uvoľnenie verejných a súkromných investícií do zručnosti ľudí. Cieľom programu je zabezpečiť, aby sa právo na odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv stalo realitou v celej Európe. Komisia kladie zručnosti do centra politického programu EÚ na posilnenie udržateľného oživenia po pandémii koronavírusu. Viac sa dozviete v brožúre venovanej predstaveniu tohto programu a v informačnom letáku.

 
 

Príručka „Borenie mýtov: Európsky projektový manažment v nadnárodných projektových partnerstvách“

prvá strana publikácie     Táto užitočná príručka približuje výzvy, s ktorými sa môžu stretnúť realizátori projektov, ako aj užitočné prístupy či konkrétne nástroje, ktoré im uľahčia manažment nadnárodných projektov. Publikácia je prehľadne rozdelená do sekcií, ktoré pokrývajú všetky kroky projektového cyklu od budovania projektového tímu, nastavenia rozhodovacích procesov, cez manažment rizík, finančné plánovanie, začlenenie manažmentu kvality až po indikátory hodnotenia projektu a následnú prácu s jeho výstupmi. Príručka vznikla ako výstup medzinárodného kontaktného seminára na tému európskeho projektového manažmentu a na jej vytvorení sa podieľali realizátori projektov Erasmus+ z viacerých krajín.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 4 MB]
 
 

EÚ na dosah

prvá strana publikácie     Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami Európskej únie v Slovenskej republike. Publikácia vydaná Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Môžete v nej nájsť prehľad informačných sietí a poradenské služby, ktoré pôsobia na Slovensku. Ich stručnú charakteristiku, kontaktné adresy, konzultačné hodiny. Publikácia je dostupná aj v elektronickej verzii na stránkach Európskej únie.

 
 

Vnímanie stáží v zahraničí žiakmi stredných odborných škôl - Národná správa za Slovenskú republiku

prvá strana publikácie     Štúdia analyzuje prínos stáží v zahraničí v Kľúčovej akcii 1, v sektore OVP, pre odborný a osobnostný rast účastníkov stáží, ich ďalšie kariérne smerovanie a uplatnenie na trhu práce. Poskytuje zistenia z online dotazníka, na ktorý odpovedalo 590 respondentov – absolventov stáží, ako aj osobné skúsenosti, vnímanie a podnety ďalších 31 účastníkov stáží, ktoré zdieľali počas fokusových skupín a individuálnych rozhovorov so zástupcami Národnej agentúry Erasmus+ na Slovensku. Tento prieskum je súčasťou medzinárodného projektu, realizoval sa v ďalších 9 krajinách Európskej únie. Porovnanie zistení zo všetkých zúčastnených krajín bude zahrnuté v pripravovanej medzinárodnej štúdii.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 6MB]

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 6 MB]
 
 

Achievement under the Renewed European Agenda for Adult Learning

prvá strana publikácie     Pracovná skupina Európskej komisie zameraná na vzdelávanie dospelých pripravila publikáciu „Achievement under the Renewed European Agenda for Adult Learning”, ktorá sa venuje úspechom dosiahnutým v tejto oblasti do roku 2020 a zároveň hodnotí iniciatívy a trendy vývoja vzdelávania od roku 2011. Publikácia taktiež poukazuje na výzvy a ciele, ktorými sa sektor vzdelávania dospelých bude musieť zaoberať v budúcnosti, približuje cieľové skupiny dospelej populácie, ktoré si budú vyžadovať zvýšenú pozornosť, a navrhuje potrebné systémové zmeny.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 5 MB]
 
 

Erasmus+ for Schools

prvá strana publikácie     Brožúrka Erasmus+ for Schools v slovenčine o možnostiach zapojenia sa škôl do Programu

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 672 KB]
 
 

Key data on Early Childhood Education and Care in Europe

prvá strana publikácie     Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (Early childhood education and care - ECEC), ako fáza predchádzajúca základnému vzdelávaniu, je čím ďalej tým viac považovaná za základ pre celoživotné vzdelávanie. Publikácia „Key data on early childhood education and care in Europe“ (Kľúčové údaje o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v Európe) mapuje pokrok dosiahnutý v kľúčových oblastiach kvality uvedených v odporúčaní Rady týkajúcom sa vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Zároveň poskytuje pedagógom, rodičom, tvorcom politík aj výskumným pracovníkom rýchly prístup k medzinárodným porovnávacím údajom a množstvo príkladov týkajúcich sa národných politík ECEC, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Európe.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 3 MB]
 
 

Príklady úspešných mobilitných projektov (2014-2016)

prvá strana publikácie     Národná agentúra programu Erasmus+ pre vás pripravila to najlepšie z už ukončených projektov v oblasti vzdelávania, zrealizovaných našimi slovenskými školami a vzdelávacími inštitúciami. Ide o projekty, ktoré boli uskutočnené s finančnou podporou programu Erasmus+ a ktoré spadajú do Kľúčovej akcie 1 ako mobilitné projekty. V publikácii nájdete projekty zo sektorov školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a sektora vzdelávania dospelých.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 9 MB]
 
 

Erasmus+ Virtual Exchange

prvá strana publikácie     Erasmus+ virtuálna výmena  umožňuje mladým ľuďom z Európy a južného Stredomoria zapájať sa do medzikultúrneho dialógu prostredníctvom online vzdelávacích nástrojov. Brožúra približuje, akým spôsobom virtuálna výmena funguje a ako je možné sa zapojiť do iniciatívy online dialógov, ktoré sa zvyčajne realizujú v rámci študijných programov alebo neformálneho vzdelávania a sú moderované skúsenými facilitátormi, ktorých cieľom je zapojiť študentov do sebareflexie, aktívneho počúvania a podnietiť ich kritické myslenie. Brožúra mapuje dopad iniciatívy v roku 2018 a jej výsledky.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 2 MB]
 
 

Dopad vzdelávacích mobilít na inštitúcie a jednotlivcov v rámci Kľúčovej akcie 1 v sektore odborného vzdelávania a prípravy

prvá strana publikácie     Mobilitné projekty a ich prínos sú často predmetom záujmu rôznych analýz a štúdií. Táto štúdia je zameraná na zmapovanie prínosu mobilitných projektov v sektore odborného vzdelávania a prípravy pre rozvoj odborných, jazykových a interpersonálnych zručností účastníkov, zistenie silných stránok vzdelávacích mobilít, ako aj možností zvýšenia ich účinnosti a efektívnosti.

Executive Summary [EN, pdf, 1MB]

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 7 MB]
 
 

Kultúrne dedičstvo Európy

prvá strana publikácie     Európska komisia pripravila súbor nástrojov pre učiteľov žiakov vo veku 10 – 15 rokov. Táto príručka obsahuje návod k učebným plánom, ako aj aktivitám a projektom zameraným na zvýšenie záujmu žiakov objavovať, spoznávať a vážiť si kultúrne dedičstvo svojej krajiny, ako aj európskeho kultúrneho dedičstva. Ďalšie dokumenty.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 4 MB]
 
 

Prínos programu Erasmus+ k rozvíjaniu digitálnych kompetencií v projektoch Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých

prvá strana publikácie     SAAIC - Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu analyzovala prínos programu Erasmus+ pre rozvíjanie digitálnych kompetencií zúčastnených aktérov. Hlavným cieľom analýzy bolo preskúmať mieru tohto dopadu. Cieľovými skupinami boli inštitúcie, ale aj individuálni účastníci, t. j. zamestnanci a učiaci sa v sektore školského vzdelávania, v sektore odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. Skúmanou vzorkou boli podané, schválené a ukončené projekty v rokoch 2014 – 2017 v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  v uvedených troch sektoroch a všetky správy účastníkov podané do 28. októbra 2017.

Executive Summary [EN, pdf, 1MB]

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 11 MB]
 
 

Internacionalizácia – ako na to

prvá strana publikácie     Praktický sprievodca stratégiou internacionalizácie v odbornom vzdelávaní a príprave


Prevziať publikáciu [SK, pdf, 2 MB]

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 4 MB]
 
 

A Practical Guide for School Leaders

prvá strana publikácie     Nová verzia tejto publikácie je určená pre vedúcich pracovníkov škôl a učiteľov, ktorí chcú vedieť, čo ponúka program Erasmus+ v sektore školského vzdelávania. Prvá časť príručky predstavuje možnosti zapojenia sa do programu Erasmus+ a popisuje výhody, ktoré tým škola získa. Približuje projekty KA1 - Vzdelávacia mobilita zamestnancov a KA2 - Strategické partnerstvá, ako aj elektronickú spoluprácu škôl prostredníctvom programu eTwinning. Druhá časť obsahuje praktické rady týkajúce sa hľadania projektových partnerov a vyplnenia prihlášky Erasmus+ na základe skúseností rôznych škôl. Ďalej sa venuje odporúčaniam týkajúcich sa samotnej realizácie projektov a v neposlednom rade aj ako budovať na dosiahnutých výsledkoch.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 541 KB]
 
 

Erasmus+ obohacuje naše kultúrne dedičstvo

prvá strana publikácie     Európska komisia vydala publikáciu mapujúcu uskutočnené projekty naprieč všetkými sektormi vzdelávania, ktoré boli organizované v kontexte Roka európskeho kultúrneho dedičstva. Publikácia slúži ako inšpirácia a súbor príkladov dobrej praxe, medzi ktorými nájdete aj viaceré projekty so slovenskou účasťou.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 5 MB]
 
 

Prínos mobilitných projektov Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave a vysokoškolskom vzdelávaní

prvá strana publikácie     Aká je situácia v mobilitách Erasmus+ učiteľov a ostatných zamestnancov v odbornom vzdelávaní a  príprave a vysokoškolskom vzdelávaní? Sú účastníci so svojou mobilitou spokojní? Vidia v nej prínos z hľadiska svojho pracovného rozvoja a z hľadiska potrieb svojej organizácie? Odpovede na tieto otázky ponúka štúdia, ktorá vznikla na podnet Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a centra Euroguidance (SAAIC).

Executive Summary [EN, pdf, 1MB]

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Validácia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v SR

prvá strana publikácie     Publikácia sumarizuje východiská k uznávaniu vzdelávacích výsledkov nadobudnutých mimo formálneho systému vzdelávania v SR.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Annual Report 2016 Erasmus+

prvá strana publikácie     Výročná správa Európskej Komisie 2016 programu Erasmus+

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 5 MB]
 
 

Erasmus+ for Schools

prvá strana publikácie     Brožúrka Erasmus+ for Schools v angličtine o možnostiach zapojenia sa škôl do Programu.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 617 KB]
 
 

eTwinning

prvá strana publikácie     Publikácia eTwinning v angličtine, ktorá predstavuje výber projektov a aktivít eTwinningu podporujúcich inkluzívne vzdelávanie a ukazuje, ako učitelia a žiaci zapojení do elektronického partnerstva škôl eTwinning prispievajú k riešeniu aktuálnych výziev v oblasti vzdelávania, akými sú geografické prekážky, interkultúrne porozumenie, inklúzia atď..

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 2 MB]
 
 

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2017

prvá strana publikácie     Európska komisia predstavila „Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2017”, ktorý mapuje vývoj v tejto oblasti v členských štátoch EÚ. Jedným z výsledkov analýzy je poukázanie na fakt, že vplyv prostredia, v ktorom študenti žijú, významne ovplyvňuje ich vzdelanie a pri ich vstupe na trh práce aj zamestnateľnosť. Monitor sa zameriava na význam inkluzívneho vzdelávania, efektívneho investovania do vzdelávania a ďalšie oblasti.

Príloha I  [EN, pdf, 1MB ]
Príloha II [EN, pdf, 1MB]

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 5 MB]
 
 

Annual Report 2015 Erasmus+

prvá strana publikácie     Výročná správa Európskej Komisie 2015 programu Erasmus+ 

Príloha I Výročnej správy – štatistika [EN, pdf, 1MB ]
Príloha II Výročnej správy – príklady projektov [EN, pdf, 574 KB]

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 2 MB]
 
 

Tackling Early School Leaving (Boj proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky)

prvá strana publikácie     Publikácia obsahuje výber tých najlepších výstupov projektov podporených z programu Erasmus+ a predchádzajúceho Programu celoživotného vzdelávania. Materiál je prehľadne usporiadaný do kapitol, ktoré sa venujú identifikácii príčin predčasného ukončovania školskej dochádzky, prevencii, vzdelávaniu učiteľov a opatreniam poskytujúcim mladým ľuďom druhú šancu. Publikácia, ktorá je dostupná v anglickom jazyku, je určená odborníkom pôsobiacim v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 1 MB]
 
 

Key Data on Teaching Languages at School in Europe

prvá strana publikácie     Nová správa Eurydice poukazuje na pozitívne trendy vo výučbe a učení sa cudzích jazykov  Európa je mimoriadne pestrý kontinent, kde sa využíva viac ako 60 oficiálnych jazykov! Žiaci na základných školách si začínajú osvojovať prvý cudzí jazyk už v ranom veku a v jeho učení pokračujú aj v ďalších rokoch povinnej školskej dochádzky. Počet žiakov na stredných školách, ktorí sa učia 2 cudzie jazyky, narastá. Väčšina krajín už uplatňuje opatrenia na podporu detí migrantov, ktoré potrebujú ovládať jazyk hostiteľskej krajiny. Toto sú len niektoré z hlavných záverov správy 'Key Data on Teaching Languages at School in Europe' (Kľúčové údaje o výučbe jazykov na školách v Európe), ktorú zverejnila Eurydice sieť EK. Správa zachytáva hlavné trendy vo vyučovaní cudzích jazykov uplatňovaných v 42 európskych vzdelávacích systémoch členských štátov EÚ a ďalších európskych krajín (Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko). V publikácii nájdete odpovede na rôzne otázky, ako napr.: Koľko času venujú žiaci štúdiu cudzích jazykov? Ktoré jazyky patria do kategórie top 10 - najčastejšie ponúkaných jazykov? Absolvujú učitelia cudzích jazykov odbornú prípravu v zahraničí? Aký počet detí imigrantov používa doma ten istý jazyk, ako je vyučovací jazyk školy?.  Ak vás táto problematika zaujala, stiahnite si elektronickú verziu správy v anglickom jazyku: Kontakty: Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083; Inga Höglund - Tel.: +32 229 50698.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 8 MB]
 
 

Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov

prvá strana publikácie     Táto Príručka je určená na pomoc školám, učiteľom, žiakom, rodičom a hostiteľským rodinám podieľajúcich sa na dlhodobej mobilite žiaka v partnerskej škole v zahraničí v rámci programu Erasmus+, projektu KA2 - Strategické partnerstvá. Príručka pre všetky zúčastnené strany definuje úlohy a zodpovednosti, stanovuje termíny, ktoré je potrebné dodržať, poskytuje usmernenia a potrebné vzory a formuláre.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 749 KB]
 
 

Building on Experience - Testimonials of Erasmus Mundus - Promotion Projects

prvá strana publikácie     Publikácia je bilanciou programu Erasmus Mundus (2004-2013) a jeho špecifickej Akcie 3, ktorej cieľom bolo propagovať európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete. O rozmanitosti podporených projektov a ich úspechoch svedčia osobné výpovede ľudí, ktorí ich realizovali. Slovenských čitateľov môže zaujať najmä projekt ECCE Mundus, na ktorom spolupracoval SAAIC s kolegami z Maďarska a Rakúska a projektových aktivít sa zúčastnili aj slovenské vysoké školy.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 6 MB]
 
 

Sprievodca užívateľa ECTS

prvá strana publikácie     Sprievodca užívateľa Európskeho systému na prenos a zhromažďovanie kreditov (ECTS) ponúka pokyny na implementáciu ECTS a odkazy na užitočné podporné dokumenty. Sprievodcu schválili ministri zodpovední za vysokoškolské vzdelávanie v európskom vysokoškolskom vzdelávacom priestore v roku 2015 na konferencii ministrov zodpovedných za vzdelávanie v Jerevane. Preto je tento sprievodca oficiálnou príručkou pre používanie ECTS.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 2 MB]
 
 

Štúdia o znalosti cudzích jazykov a zamestnateľnosti

prvá strana publikácie     Štúdia útvaru (generálneho riaditeľstva) Európskej Komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, poukazuje na súvislosť medzi jazykovými zručnosťami a zamestnateľnosťou v krajinách EÚ. Analyzuje, ako sa mení v závislosti od jednotlivých krajín, ekonomických odvetví a pracovných pozícií a dáva odporúčania pre ďalšiu podporu a diverzifikáciu výučby jazykov, postupov hodnotenia a certifikácie. Materiál je dostupný v anglickom jazyku:

Study on Foreign Language Proficiency and Employability [EN, pdf, 2,2MB ]
Executive summary [EN, pdf, 410 KB]

 
 

Šírenie a využívanie výsledkov projektov v programe Erasmus+ Inšpirácia pre koordinátorov projektov - bežiacich i plánovaných

prvá strana publikácie     Krátka príručka, ktorá obsahuje praktické odporúčania pre koordinátorov projektov programu Erasmus+ na tému šírenie a využívanie výsledkov projektov. Ide o výsledky prieskumu národnej agentúry na danú tému medzi realizátormi projektov v rámci programu Erasmus+ a Programu celoživotného vzdelávania a výber z dokumentov programu Erasmus+.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Prínos mobilitných projektov Erasmus+ v školskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých

prvá strana publikácie     Bližší pohľad na nový inštitucionálny prístup v mobilitných projektoch v Kľúčovej akcii 1 a na to, čo priniesla nadnárodná mobilita zamestnancov školám a organizáciám vzdelávania dospelých na Slovensku po prvých dvoch rokoch fungovania programu Erasmus+.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Annual Report 2014 Erasmus+

prvá strana publikácie     Výročná správa Európskej Komisie 2014 programu Erasmus+

Príloha I Výročnej správy – štatistika [EN, pdf, 1MB ]
Príloha II Výročnej správy – príklady projektov [EN, pdf, 574 KB]

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 1 MB]
 
 

Erasmus - dopadová štúdia

prvá strana publikácie     Reprezentačná brožúra sumarizuje zapojenie Slovenských vysokých škôl do programu Erasmus a snahu Slovenskej akademickej asociácie o internacionalizáciu vysokého školstva.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 19 MB]
 
 

Medzinárodná mobilita a internacionalizácia vysokých škôl

prvá strana publikácie     Stručný prehľad výsledkov ukončených projektov v rámci Programu celoživotného vzdelávania a bežiacich projektov Erasmus+, ktoré sa zameriavajú na medzinárodnú mobilitu a internacionalizáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 147 KB]
 
 

The Erasmus Impact Study / Regional Analysis

prvá strana publikácie     Štúdia prináša regionálne zameranie programu Erasmus v rokoch 2007-2013

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 501 KB]
 
 

Vplyv odborných stáží Leonardo da Vinci na účastníkov

prvá strana publikácie     SAAIC-Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zverejnila výsledky prieskumu, ktorý realizovala medzi účastníkmi zahraničných odborných stáží Leonardo da Vinci v rokoch 2008-2013.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Slovenskí študenti a Erasmus mobilita II

prvá strana publikácie     Výsledky prieskumu o mobilite študentov vysokých škôl, ktorí sa zapojili do programu Erasmus v rokoch 2010 – 2013. Analýza dotazníkov a porovnanie s výsledkami rovnakého prieskumu z roku 2010 vytvárajú obraz o realizácii študentských mobilít Erasmus na slovenských vysokých školách v období uplynulých šiestich rokov.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 905 KB]
 
 

European inventory on validation of non-formal and informal learning - Executive summary

prvá strana publikácie     Publikácia, ktorú Európska komisia, Cedefop a ICF International vydali v roku 2014, poskytuje prehľad o aktuálnom stave v oblasti uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v 33 krajinách Európy.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 578 KB]
 
 

Digitálna priepasť v generačnej optike

prvá strana publikácie     Správa z výskumu, ktorú v roku 2014 vydal Inštitút pre verejné otázky a ktorá vychádza z reprezentačných sociologických výskumov na tému digitálnej gramotnosti a informatizácie spoločnosti realizovaných v rokoch 2005 - 2013.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Vplyv mobilitných projektov Leonardo da Vinci na školy

prvá strana publikácie     SAAIC-Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zverejnila výsledky prieskumu, ktorý realizovala medzi strednými odbornými školami zapojenými do mobilitných projektov Leonardo da Vinci v rokoch 2007-2013.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 769 KB]
 
 

Program Šport - Preparatory Actions and Special Events 2009 - 2011

prvá strana publikácie     Európska komisia získala kompetenciu v agende športu v roku 2009 a teraz prináša zhrnutie prípravných aktivít a projektov. Prípravné akcie smerujú ku úspešnému začleneniu športu do programu Erasmus+ od roku 2014.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

ERASMUS+. Čo prináša program v oblasti vysokoškolského vzdelávania?

prvá strana publikácie     Informačná brožúra je určená verejnosti a v prehľadnej forme sumarizuje ponuku európskeho vzdelávacieho programu pre zamestnancov a študentov vysokých škôl. Podporuje rozhodnutie jednotlivca v prvých fázach zapájania sa do finančnej schémy programu Erasmus+.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 2 MB]
 
 

Impact Study: Effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalisation of higher education institutions

prvá strana publikácie     EK zverejnila výsledky štúdie zameranej na vplyv programu Erasmus najmä na rozvoj zručností, zamestnateľnosť a profesionálny rozvoj mladých ľudí.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 14 MB]
 
 

Adult Education and Training in Europe: Programmes to Raise Achievement in Basic Skills

prvá strana publikácie     Správa, ktorú v roku 2015 publikovali Európska komisia, EACEA a Eurydice, mapuje úroveň základných zručností dospelých v 32 krajinách (všetkých členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Turecku).

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 540 KB]
 
 

Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

prvá strana publikácie     Komparatívna správa, ktorú v roku 2015 vydali Európska komisia, EACEA a Eurydice, nadväzuje na publikáciu "Adult Education and Training in Europe: Programmes to Raise Achievement in Basic Skills". Správa popisuje prístup dospelých učiacich sa zo znevýhodnených skupín k vzdelaniu ako aj existenciu rôznych programov umožňujúcich vzdelávanie dospelých disponujúcich iba základnými zručnosťami.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 8 MB]
 
 

Hodnotiaci prehľad mobility: Podmienky štúdia v zahraničí v Európe

prvá strana publikácie     Hodnotiaci prehľad sa zameriava na päť kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú motiváciu a schopnosť mladých ľudí študovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí: informácie a poradenstvo o možnostiach mobility, prenosnosť podpory pre študentov, znalosť cudzích jazykov, uznávanie štúdia v a podpora pre študentov zo znevýhodneného prostredia.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 2 MB]
 
 

Financovanie škôl v Európe: Mechanizmy, metódy a kritériá vo verejnom financovaní

prvá strana publikácie     Správa poskytuje prehľad riadiacich orgánov na jednotlivých úrovniach vzdelávania a popisuje metódy a kritériá použité na stanovenie výšky prostriedkov na financovanie školského vzdelávania. Obsah správy je tematicky rozdelený do troch kapitol popisujúcich riadiace orgány zapojené do financovania škôl, metódy využívané pri prideľovaní finančných prostriedkov a kritériá využívané pri stanovení objemu prideľovaných finančných prostriedkov.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 7 MB]
 
 

Úspech Programu celoživotného vzdelávania, 2007 – 2013

prvá strana publikácie     SAAIC – Národná agentúra hodnotí realizáciu Programu celoživotného vzdelávania a ponúka príklady úspechov, ktoré môžu motivovať.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 20 MB]
 
 

Kľúčové údaje o predškolskom vzdelávaní a starostlivosti v Európe 2014

prvá strana publikácie     Správa poukazuje na problémy, ktorým čelia európske štáty v súvislosti s poskytovaním kvalitných služieb predškolského vzdelávania a starostlivosti. Zahŕňa témy ako je prístup k predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti, organizácia a riadenie, zabezpečovanie kvality, dostupnosť, kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov, vedúci zamestnanci, zapojenie rodičov a opatrenia na podporu znevýhodnených detí.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 8 MB]
 
 

Modernizácii vysokého školstva v Európe: prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť

prvá strana publikácie     Správa popisuje, aké kroky podnikajú vlády a inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie aby rozšírili prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a zvýšili tak počet študentov, ktorí ukončia úplné vysokoškolské vzdelanie (udržanie sa), a poskytli pomoc pre študentov pri vstupe na trh práce (zamestnateľnosť).

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 3 MB]