Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Ako získať finančný príspevok Erasmus+

Finančný príspevok z programu Erasmus+ môžu získať výlučne organizácie/inštitúcie aktívne v relevantnej oblasti vzdelávania a registrované na Slovensku. V oblasti mládeže môžu byť oprávnené aj skupiny jednotlivcov. Oprávnení žiadatelia pre jednotlivé aktivity sú uvedení v sekcii Príručky pre žiadateľov.

Právne záväzné informácie o podmienkach získania podpory z programu Erasmus+ publikovala Európska komisia v dokumente Sprievodca programom Erasmus+. Znenie podmienok uvedených v tomto dokumente má prednosť pred informáciami v iných informačných materiáloch alebo inštrukciách.

Informácie poskytnuté inými osobami ako Národnou agentúrou nie sú revidované a agentúra nezodpovedá za ich správnosť.