Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Tipy a triky Erasmus+


Ako pracovať s médiami a vzory tlačových správ


Využite materiály Ako pracovať s médiami a vzory tlačových správ na zlepšenie spôsobov propagácie a diseminácie vašich projektov! Materiály obsahujú tiež príklady tlačových správ.

- Ako použiť tlačovú správu [SK, pdf, 465 KB]
- Ako pracovať s mediami [SK, pdf, 456 KB]
- Príklad tlačovej správy pre školy [SK, doc, 88 KB]
- Tlačová správa [SK, doc, 84 KB]
Dopad a diseminácia


Každý, kto sa chce zapojiť do programu Erasmus+, sa pri príprave projektu stretne so slovami „dopad“ alebo „diseminácia“. Ide o pojmy, ktoré vyvolávajú mnoho otázok: Čo to znamená konkrétne pre môj projekt? Ako môžeme zabezpečiť, aby mal náš projekt čo najväčší dopad? Ako k tomu prispieva diseminácia – šírenie informácií o projekte a jeho výsledkoch a výstupoch?

Dopad a diseminácia predstavujú dôležitú súčasť Erasmus+ projektov. Ponúkame Vám preto pestrú paletu nástrojov, ktoré vyvinuli rôzne národné agentúry a Európska komisia na tieto témy:

1. ImpactTool – dopad v Erasmus+ projektoch „KA2 - Strategické partnerstvá“

On-line nástroj, ktorý je dostupný v anglickom jazyku, vypracovala holandská národná agentúra, s cieľom pomôcť žiadateľom o grant a koordinátorom Strategických partnerstiev:

• pri definovaní dopadu – čiže očakávanej zmene, ktorú má projekt priniesť,
• pri plánovaní vhodných opatrení, ktoré dopad projektu zabezpečia,
• pri výbere vhodných aktivít a indikátorov, ktoré budú zárukou dosiahnutia plánovaného dopadu projektu.

- ImpactTool [EN]


2. IMPACT+ - Príručka pre facilitátorov workshopu o dopade

Príručka Impact+ Exercise bolo pripravená pre žiadateľov o grant, ako aj pre projektových koordinátorov aby ju využívali pri premýšľaní nad tým, aký dopad môže mať ich projekt a akým spôsobom je ho možné merať.

- Impact+ Excercise [SK, pdf, 741 KB]
- Impact+ tool (prázdny) [SK, pdf, 446 KB]
- Impact+ tool (vyplnený) [SK, pdf, 484 KB]


3. Toolbox & Good Practices for Impact and Dissemination of Projects

Zoznam príručiek, návodov a štúdií, ktoré vypracovali národné agentúry alebo Európska komisia na tému „dopad“ alebo „diseminácia“. V tabuľke nájdete elektronické odkazy na konkrétne materiály dostupné v rôznych jazykoch (AJ, FJ, NJ).

Balíček nástrojov [SK, pdf, 130 KB]
Projektový manažment


Na dosiahnutie každého cieľa je potrebný dobrý plán, pri snahe o úspešné projekty v programe Erasmus+ je teda potrebný dobrý projektový manažment. Ten v sebe zahŕňa širokú škálu čiastkových úloh: Ako efektívne sledovať cieľ projektu? Ako spolupracovať s partnermi? Ako si rozdeliť úlohy a určiť časový harmonogram? Aj s týmito otázkami sa môžete stretnúť pri príprave a realizovaní vašich projektov v programe Erasmus+, preto je dobré na ne nájsť včas odpoveď.

1. Borenie mýtov: Európsky projektový manažment v nadnárodných projektových partnerstvách
Táto užitočná príručka približuje výzvy, s ktorými sa môžu stretnúť realizátori projektov, ako aj užitočné prístupy či konkrétne nástroje, ktoré im uľahčia manažment nadnárodných projektov. Publikácia je prehľadne rozdelená do sekcií, ktoré pokrývajú všetky kroky projektového cyklu od budovania projektového tímu, nastavenia rozhodovacích procesov, cez manažment rizík, finančné plánovanie, začlenenie manažmentu kvality až po indikátory hodnotenia projektu a následnú prácu s jeho výstupmi. Príručka vznikla ako výstup medzinárodného kontaktného seminára na tému európskeho projektového manažmentu a na jej vytvorení sa podieľali realizátori projektov Erasmus+ z viacerých krajín.

Príručka [EN, pdf, 4 MB]

Online vzdelávacie nástroje


SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v súvislosti so situácia spojenou so šírením ochorenia CoVID-19 vo svete vytvorila zoznam vzdelávacích platforiem, e-learningových nástrojov a iných zaujímavých aplikácií, ktoré mohli záujemcom pomôcť preklenúť obdobie karanténnych opatrení a zároveň neprerušiť proces učenia, no využiť ich môžete kedykoľvek. V zozname nájdete tipy na bezplatné kurzy a iné nástroje určené pre rôzne vekové kategórie, od učenia sa s deťmi v predškolskom veku, cez databázy na gamifikáciu učiva pre žiakov, až po kurzy renomovaných vysokých škôl, či nástroje na výučbu cudzích jazykov pre samoukov.

Zoznam [SK, pdf, 408 KB]

Užitočné odkazy


EPALE – Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe je platforma fungujúca ako otvorená členská komunita pre lektorov, učiteľov a akademických pracovníkov. Umožňuje vyhľadávať vzdelávacie aktivity v zahraničí, partnerov do spoločných projektov, slúži na výmenu informácií, vzdelávacích materiálov a rozvoj medzinárodnej spolupráce medzi jej členmi, ako aj na publikovanie vlastných aktivít. Jednotlivci zapojení do organizácie a realizácie vzdelávania dospelých majú do tohto virtuálneho priestoru prístup za účelom zdieľania najnovšieho vývoja v oblasti vzdelávania dospelých a vzájomného učenia sa.

Erasmobility – Online platforma pre poskytovateľov Odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a konzorciá OVP na vyhľadanie pracovných miest pre odbornú prax účastníkov mobilít v Európe.

ERASMUSIntern – Portál ponúkajúci priestor pre poskytovateľov stáží a študentov, ktorí hľadajú možnosť zúčastniť sa stáže v zahraničí. Firmám a organizáciám poskytuje priestor na publikovanie svojich pracovných pozícií a pre študentov predstavuje jednoduchý nástroj na vyhľadávanie stáží naprieč všetkými odbormi vrátane dobrovoľníckych príležitostí.

Erasmus Student Network Slovakia – ESN Slovakia je nezisková študentská organizácia, ktorej cieľom je zastupovať zahraničných študentov na Slovensku, a teda poskytovať možnosti prispievajúce ku kultúrnemu porozumeniu a osobnému rozvoju v rámci hesla „študenti pomáhajú študentom“. ESN oraganizuje výlety, sociálne, športové a kultúrne aktivity pre študentov na mobilitách v rámci projektu Erasmus+.

Erasmus+ Project Results – Platforma pre výsledky projektov je databázou uskutočnených projektov, ktorá slúži na zviditeľnenie vášho projektu, zdieľanie výsledkov s tými, ktorých zaujíma podobná téma, na hľadanie nových inšpirácií aj získanie nových partnerov.

Erasmus+ Virtual Exchange – Projekt, poskytujúci mladým ľuďom online priestor pre virtuálnu výmenu ako súčasť ich formálneho a neformálneho vzdelávania. Cieľom projektu je prostredníctvom digitálnych vzdelávacích nástrojov, interaktívnych kurzov a debatných tréningov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti mladých ľudí z krajín Európy a južného susedstva EÚ.

Databáza záverečných správ Erasmus - Pripravená Domom zahraničnej spolupráce z Českej republiky, predstavuje užitočný nástroj na vyhľadávanie škôl a inštitúcií, na ktorých sa odohrali Erasmus študijné pobyty a pracovné stáže vo vysokoškolskom vzdelávaní. Záujemcovia sa môžu dozvedieť užitočné informácié o špecifikách jednotlivých univerzít, potrebnej jazykovej znalosti, o hodnotení danej školy ostatnými študentmi a mnoho iného.

eTwinning - Najväčšia európska platforma pre virtuálnu spoluprácu škôl, bezpečný priestor na komunikáciu, zdieľanie, disemináciu i kontinuálne vzdelávanie. Učitelia môžu vytvoriť siete a spustiť spoločné triedne projekty s kolegami v Európe, využiť prístup k on-line učebným nástrojom a vzdelávacím materiálom, zúčastniť sa workshopov a pracovných skupín a využiť tak možnosti profesijného rastu.

School Education Gateway - Platforma s ponukou príležitostí na vyhľadanie partnerov pre projekty, zdrojov materiálov a informácií a širokou databázou kurzov. Platforma rovnako ponúka možnosť vyhľadávania škôl, ktoré ponúkajú stáže pre študentov a absolventov učiteľských odborov (učitelia, jazykoví asistenti).