Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Spolupráca s podnikmi


Spolupráca s podnikmi v sektore odborného vzdelávania a prípravy

Systémy odborného vzdelávania a prípravy reagujú na špecifické rezortné potreby trhu práce prostredníctvom projektov Aliancie pre sektorové zručnosti. Tieto projekty vytvárajú a dodávajú spoločné kurikulá a metódy, ktoré sú vytvorené na základe preukázaných potrieb zručností a trendov.

Spolupráca s podnikmi v sektore vysokoškolského vzdelávania

Silné väzby medzi podnikateľskou sférou a sektorom vysokoškolského vzdelávania majú zásadný význam pre európsku ekonomiku, závislú od tvorby a uplatňovania znalostí. Podniky sa význame zapájajú do európskych programov vzdelávania a odbornej prípravy, čo vedie k pozitívnym výsledkom na oboch stranách a k dlhotrvajúcim partnerstvám.

Príspevok vysokoškolského vzdelávania k vytváraniu pracovných miest, k rastu a jeho medzinárodnej atraktivite možno podporiť prostredníctvom úzkych a efektívnych prepojení medzi vzdelávaním, výskumom a inováciami, ktoré tvoria tri strany „znalostného trojuholníka“.

Erasmus+ umožňuje spoluprácu vysokých škôl a podnikov prostredníctvom rôznych aktivít vrátane výučby, školení, pracovných stáží a spoločných projektov:

Spolupráca s podnikmi v sektore vzdelávania dospelých

Spolupráca s podnikmi môže rozvíjať podnikateľské zručnosti a podporiť zamestnateľnosť dospelých vzdelávajúcich sa. Môže tiež zlepšiť riadenie, vedenie a relevantnosť programov vzdelávania dospelých. Viac informácii.Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie