Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Šport

Čo je to?

Európska únia prostredníctvom programu Erasmus+ podporuje projekty v oblasti športu, ktoré by mali spĺňať nasledovné ciele:

 • za účelom zachovania integrity športu riešiť cezhraničné hrozby, ako sú napríklad doping, ovplyvňovanie výsledkov zápasov, násilie, neznášanlivosť a diskriminácia v športe,
 • podporovať a propagovať dobré riadenie v športe a dvojitú kariéru športovcov,
 • povzbudzovať dobrovoľnícke aktivity a rovnaké príležitosti v športe,
 • podporovať sociálnu inklúziu v športe a prostredníctvom športu,
 • zvýšiť povedomie o dôležitosti zdraviu prospešných pohybových aktivít prostredníctvom vyššej účasti v športe pre všetkých a rovnakého prístupu k nemu.

Nariadenie EÚ, ktorým sa zriaďuje program Erasmus+ kladie dôraz predovšetkým na aktivity týkajúce sa masového športu. Znamená to, že sa týmto programom nepodporujú činnosti, ako sú: športové súťaže pravidelne organizované medzinárodnými, európskymi alebo národnými športovými federáciami resp. ligami, profesionálne športové súťaže.

Program Erasmus+ podporuje rozvoj európskeho rozmeru v oblasti športu, tým že umožňuje vytvárať partnerstvá, šíriť a deliť sa o skúsenosti a poznatky v rozličných otázkach týkajúcich sa športu na európskej úrovni.

Čo to znamená?

Všetky druhy projektov v oblasti športu sú centralizované. To znamená, že sa predkladajú online, centrálne do Bruselu, konkrétne do Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru v Bruseli (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en )

Projekty v oblasti športu podporované z rozpočtu programu Erasmus+ sa realizujú v nasledovných formátoch:

a) partnerstvá spolupráce
 • mali by zahŕňať rozmanitú škálu partnerov s cieľom využiť rozličné skúsenosti a vedomosti,
 • majú nadnárodný charakter a tvorí ho najmenej 5 organizácií z piatich rôznych krajín,
 • pozostávajú zo žiadateľa (koordinátora) a partnerov (organizácie, ktoré aktívne prispievajú k príprave, realizácii projektu v rámci partnerstva spolupráce,
 • trvanie: od 12 do 36 mesiacov, v závislosti od cieľa projektu a typu plánovaných aktivít.

b) malé partnerstvá spolupráce
 • mali by zahŕňať aspoň jeden miestny alebo regionálny športový klub,
 • majú nadnárodný charakter a tvoria ho najmenej 3 organizácie z troch rôznych krajín,
 • pozostávajú zo žiadateľa (koordinátora) a partnerov (organizácie, ktoré aktívne prispievajú k príprave, realizácii projektu v rámci partnerstva spolupráce,
 • trvanie: od 12 do 24 mesiacov, v závislosti od cieľa projektu a typu plánovaných aktivít

c) neziskové európske podujatia
 • majú za cieľ podporiť dobrovoľníctvo v športe, sociálnu inklúziu prostredníctvom športu, rodovú rovnosť v športe, zdraviu prospešné pohybové aktivity a realizáciu Európskeho týždňa športu.
 • touto akciou sa poskytuje finančná podpora na:
  • organizácia celoeurópskych športových podujatí v jednej krajine účastniacej sa v programe,
  • podujatia na národnej úrovni – organizované súčasne v niekoľkých krajinách účastniacih sa v programe.
 • očakávané výsledky neziskových európskych podujatí:
  • zvýšená úroveň povedomia o úlohe športe pri podpore sociálnej inklúzie a zdraviu prospešných pohybových aktivít
  • väčšie zapojenie do športu, pohybových aktivít a dobrovoľníckej činnosti.

Kto sa môže zúčastniť?

Do projektov v oblasti športu sa môžu zapájať rôzne organizácie a subjekty v oblasti športu, aj mimo neho, vrátane orgánov verejnej správy na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Ďalej, sú to športové organizácie, organizácie zastupujúce športovcov alebo profesionálov a dobrovoľníkov v športe, organizácie a inštitúcie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, ako aj v oblasti podpory pohybových aktivít a aktívneho trávenia voľného času.

Poznámka: Bližšie informácie o cieľoch, kritériách a cieľových skupinách v rámci projektov v oblasti športu sú uvedené v brožúre „Erasmus+ sprievodca programom, ktorý je dostupný na internetovej stránke https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_sk
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie