Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Spolupráca medzi organizáciami

Čo je to?

V sektore odborného vzdelávania a prípravy je možné získať grant na aktivitu Strategické partnerstvá.

Organizácie odborného vzdelávania a prípravy môžu v rámci Erasmus+ pracovať s inými organizáciami s cieľom skvalitniť odborné vzdelávanie a prípravu v Európe. Inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy môžu pracovať s podnikmi, sociálnymi partnermi a miestnymi alebo regionálnymi autoritami, aby dosiahli vysokú kvalitu odborného vzdelávania a prípravy, ktorá zodpovedá národným a európskym potrebám trhu práce.

Medzinárodné vzťahy s kľúčovými zainteresovanými organizáciami, vrátane inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých, umožnia podeliť sa s novými prístupmi a skvalitniť odborné vzdelávanie a prípravu v Európe.

Čo to zahŕňa?

Spolupráca môže zahŕňať:
  • výmenu nových príkladov dobrej praxe;
  • implementáciu Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET) a Európskeho zabezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (EQAVET);
  • tvorbu a dodanie nových materiálov a metód pre odborné vyučovanie a odbornú prípravu. To môže zahŕňať vzdelávanie na pracovisku a používanie otvorených vzdelávacích zdrojov a postupov;
  • spoluprácu s miestnymi alebo regionálnymi podnikateľskými komunitami, vrátane hospodárskych rozvojových agentúr;
  • budovanie vzťahov medzi sektormi s cieľom podeliť si skúsenosti medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním a sektormi vzdelávania.

Kto sa môže zúčastniť?

Do aktivít sa môžu zapojiť verejné alebo súkromné organizácie zriadené v krajine zapojenej do programu. Účastníkmi strategického partnerstva môžu byť aj organizácie z partnerských krajín (len ako partneri, nie ako žiadatelia), ak ich účasť predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu.

Aké je trvanie projektu?

Projekty sú plánované na 2 alebo 3 roky.

Kto žiada o grant?

Žiadateľom môže byť každá účastnícka organizácia zriadená v krajine zapojenej do programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

Ako sa zapojiť?

Žiadosti o grant zasiela organizácia v elektronickej forme do národnej agentúry krajiny, v ktorej má svoje sídlo, a to k termínu stanovenom v aktuálnej výzve na podávanie prihlášok.

Znenie aktuálnej výzvy, základné informácie a materiály k programu Erasmus+ a aktuálne formuláre prihlášok sú zverejnené na stránke programu v časti Ako získať grant.

Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie