Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Spolupráca s podnikmi

Čo je to?

Systémy odborného vzdelávania a prípravy reagujú na špecifické rezortné potreby trhu práce prostredníctvom projektov Aliancie pre sektorové zručnosti (ASZ). Tieto projekty vytvárajú a dodávajú spoločné kurikulá a metódy, ktoré sú vytvorené na základe preukázaných potrieb zručností a trendov.

Čo to zahŕňa?

Spolupráca s podnikmi bude zahŕňať:
  • tvorbu a dodanie kurikúl, ktoré reagujú na potreby trhu práce;
  • dodanie obsahu odborného vzdelávania a prípravy takým spôsobom, ktorý zodpovedá potrebám učiacich sa a rezortov, vrátane otvorených vzdelávacích zdrojov a praxe a inovatívneho používania informačno-komunikačných technológií;
  • cielené šírenie výsledkov projektov ASZ medzi osobami s politickými právomocami v odbornom vzdelávaní a príprave, podnikmi a kariérnymi poradcami.

Kto sa môže zúčastniť?

  • poskytovatelia OVP;
  • organizácie s odbornosťou v špecifickom rezorte (vrátane sociálnych partnerov, federácií a komôr); ;
  • orgány zodpovedné za kvalifikácie/certifikácie/akreditácie.

Aké je trvanie projektu?

Projekty sú plánované na 2 alebo 3 roky.

Ako žiadať o grant?

Žiadatelia musia žiadať o grant v rámci aktuálnej výzvy na podanie prihlášok. Žiadateľom môže byť každá účastnícka organizácia zriadená v krajine zapojenej do programu. Príslušná organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

Ako sa zapojiť?

Prihlášky sa musia podať elektronicky do Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en).

Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie