Erasmusplus SAAIC IUVENTA

 Znalostné aliancie

Čo sú znalostné aliancie?

Znalostné aliancie sú nadnárodné štruktúrované projekty zamerané na výsledky, do ktorých sa zapájajú predovšetkým vysokoškolské inštitúcie a podniky. Znalostné aliancie sú otvorené pre všetky disciplíny, odvetvia i pre medziodvetvovú spoluprácu. Partneri majú spoločné ciele a spolupracujú na dosiahnutí vzájomne výhodných výsledkov a výstupov.

Znalostné aliancie majú mať krátkodobý aj dlhodobý vplyv na mnoho rôznych zainteresovaných strán na individuálnej, organizačnej a systémovej úrovni. Cieľom projektov je podporiť inovácie, podnikavosť, tvorivosť, zamestnateľnosť, výmenu znalostí a/alebo multidisciplinárnu výučbu a štúdium.

Aké sú ciele Znalostných aliancií?

Cieľom znalostných aliancií je posilniť inovatívnu kapacitu Európy a podporiť inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní, podnikaní a v širšom sociálno-ekonomickom prostredí. Zámerom znalostných aliancií je dosiahnuť jeden alebo viacero z týchto cieľov:
 • vytvoriť nové, inovatívne a multidisciplinárne prístupy k výučbe a učeniu,
 • podnietiť podnikateľstvo a podnikateľské zručnosti vysokoškolských pedagogických zamestnancov a zamestnancov podnikov,
 • uľahčiť výmenu, odovzdávanie a spoločnú tvorbu znalostí.

Kto sa môže zapojiť?

Znalostné aliancie sa spravidla zameriavajú na spoluprácu medzi organizáciami zriadenými v krajinách zapojených do programu. Účastníkmi znalostnej aliancie však môžu byť aj organizácie z partnerských krajín (ako partneri, nie ako žiadatelia), ak ich účasť predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu. Znalostné aliancie majú nadnárodný charakter a tvorí ich aspoň šesť nezávislých organizácií z minimálne troch krajín zapojených do programu, pričom z týchto organizácií sú najmenej dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a najmenej dva podniky. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v krajine zapojenej do programu musia mať platnú Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus. Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách nemusia mať Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus.

Účastníckou organizáciou môže byť každá verejná alebo súkromná organizácia zriadená v krajine zapojenej do programu alebo v ľubovoľnej partnerskej krajine sveta.
Takouto organizáciou môže byť napríklad:
 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania,
 • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
 • výskumný ústav,
 • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
 • organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
 • sprostredkovateľ alebo združenie zastupujúce organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže,
 • sprostredkovateľ alebo združenie zastupujúce podniky,
 • orgán vydávajúci akreditácie, certifikáty alebo kvalifikácie.

Aké je trvanie projektu?

Projekty sú plánované na 2 alebo 3 roky.

Kde sa podáva prihláška?

Žiadatelia musia sledovať každoročnú výzvu na podávanie projektov. Žiadateľ podáva prihlášku v elektronickej forme do Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli.

Výsledky Výzvy 2020

Vo Výzve 2020 bolo vybraných 30 znalostných aliancií. Priemerne bol jednej aliancii udelený grant vo výške takmer 1 milión eur. Zoznam všetkých schválených znalostných aliancií môžete nájsť tu.
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie