Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Spoločné magisterské štúdium

Čo je to?

Spoločné magisterské štúdium (JMD – Joint Master Degrees) je medzinárodný študijný program, ktorý poskytuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a (ak je to vhodné) iných typov organizácií so špecifickými odbornými znalosťami (podnikov, verejných orgánov, výskumných organizácií atď.), ktoré prispievajú k realizácii spoločného magisterského štúdia.

Aké je trvanie?

Spoločné magisterské štúdium (JMD – Joint Master Degrees) je integrovaný medzinárodný študijný program na vysokej úrovni - 60, 90 alebo 120 ECTS kreditov.

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti magisterského štúdia, zamestnanci účastníckych inštitúcií, pozvaní učitelia z krajín programu alebo partnerských krajín.

Kde sa realizuje štúdium?

Najmenej v dvoch krajinách programu, ktoré sú reprezentované v konzorciu. Časť štúdia sa môže realizovať v partnerskej krajine.

Koľko účastníkov sa môže zapojiť?

Konzorcium môže poskytnúť štipendium 13 – 20 študentom a pozvať 4 hosťujúcich učiteľov. V prípade voľných miest môže konzorcium prijať ďalších študentov ako samoplatcov.

Kde sa treba prihlásiť?

Študenti a učitelia musia priamo kontaktovať konzorcium ponúkajúce spoločné magisterské štúdium.
Viac informácií o spoločných študijných programoch a podmienkach prihlasovania nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Výsledky Výzvy 2020

Prihlášku vo Výzve 2020 podalo 97 projektov, z ktorých bolo v prvom kole vybraných 40 projektov a 8 sa nachádzalo na rezervnom zozname. Za Slovensko bola úspešná ako asociovaný partner Vysoká škola múzických umení v Bratislave v konzorciu pod vedením maďarskej vysokej školy s názvom spoločného magisterského programu Docnomads Documentary Filmdirecting EMJMD. Po uvoľnení dodatočných finančných prostriedkov na projekty EMJMD bolo možné odfinancovať ďalších 6 spoločných magisterských programov, ktoré boli pôvodne na rezervnom zozname. Vybraná tak bola ako partner aj Katolícka univerzita v Ružomberku v konzorciu koordinovanom litovskou vysokou školou a názov spoločného magisterského programu je European Joint Master in Social Work with Children and Youth. 46 projektom bol rozdelený grant vo výške viac ako 176 miliónov eur. Zoznam všetkých schválených magisterských programov.

Pôžičky Erasmus+ na magisterské štúdium v zahraničí

Nástroj záruk za študentské pôžičky sa zriadil v spolupráci s Európskou investičnou bankou. Tento nástroj poskytne čiastočnú záruku v prípade omeškania so splácaním úveru voči zúčastneným bankám a agentúram poskytujúcim študentské pôžičky v krajinách zapojených do programu Erasmus+. Pôžičku s výhodnými podmienkami pre študentov (napr. výhodné úrokové miery, poskytnutie až dvojročného obdobia, počas ktorého sa absolventom umožní, aby získali zamestnanie, než začnú splácať úver) si môže zobrať študent študujúci na magisterskom štúdiu v zahraničí. Suma je max. 12 000 € na ročný program a max. 18 000 € na dvojročný magisterský program. Konkrétne podmienky, potrebné doklady a pod. si stanovujú jednotlivé inštitúcie/banky. Zoznam inštitúcií/bánk, ktoré pôžičky poskytujú sú zverejnené na stránke Európskej komisie.

V súčasnosti je možné požiadať o pôžičku španielsku banku, ktorá poskytuje pôžičky pre prichádzajúcich študentov na španielske univerzity. Prostredníctvom univerzít v Luxembursku a na Cypre je možné požiadať o pôžičku na magisterské štúdium v týchto krajinách. Študenti v prípade záujmu priamo kontaktujú vybrané banky/inštitúcie, ktorých kontakty sú zverejnené na stránke Európskej komisie.Často kladené otázky: FAQ Často kladené otázky.

Doktorandské štúdium

PhD študenti a výskumníci majú rôzne možnosti grantov v rámci aktivít Marie Sklodowska Curie.

Prehľad 2014-2020

Európska komisia publikovala prehľad spolupráce slovenských vysokých škôl v projektoch s partnerskými krajinami za celé programové obdobie Erasmus+. V Spoločných magisterských programoch Erasmus Mundus sa slovenské vysoké školy zapájali ako partnerské organizácie, prípadne ako asociovaní partneri. Štipendiá poskytované konzorciami Erasmus Mundus boli udelené 13 študentom zo Slovenska. Viac informácii nájdete v prehľade EK [SK, pdf, 464 KB]. Projekty Spoločných magisterských programov Erasmus Mundus pokračujú aj v novom programe Erasmus+ 2021-2027.Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie