Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Mobilita študenta za účelom stáže

Na ako dlho môže ísť študent do zahraničia?

Študent môže ísť do zahraničia na stáž na 2 až 12 mesiacov. Ten istý študent môže získať granty na štúdium alebo stáž v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia.

Aké sú podmienky?

Erasmus + mobility sa môžu zúčastniť študenti zaregistrovaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaní na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného titulu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (až po úroveň doktorátu vrátane).
Výber študentov na mobility organizuje vysielajúca vysoká škola. Výberový proces musí prebiehať transparentne a spravodlivo.

Kde sa môže stáž realizovať?

Hostiteľskou organizáciou môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce, okrem inštitúcií a agentúr Európskej únie. Ich zoznam nájdete na stránke Európskej komisie.
K neoprávneným inštitúciám patria tiež organizácie riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.

Aké dokumenty sú povinné?
Aké opatrenia sú potrebné?

Pred odchodom študent musí mať:
  • Zmluvu o poskytnutí grantu podpísanú študentom a domácou vysokou školou, ktorá obsahuje údaje o dĺžke mobility a výške grantu,
  • Zmluvu o stáži, ktorá obsahuje špecifický program stáže, schválený študentom, domácou vysokou školou a podnikom v zahraničí,
  • Erasmus chartu študenta, ktorá obsahuje práva a povinnosti študentov súvisiace s ich mobilitou.

Po ukončení stáže:
  • Ak je stáž súčasťou študijného programu na domácej vysokej škole, vysoká škola musí túto stáž študentovi plne uznať udelením ECTS kreditov. V prípade, že stáž nie je súčasťou študijného programu, domáca vysoká škola uzná stáž aspoň tak, že obdobie stáže bude zaznamenané v Dodatku k diplomu.

Bude poskytnutá finančná pomoc alebo sa bude platiť školné?

Študent môže získať grant na pokrytie cestovných a pobytových nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s jeho stážou v zahraničí.
Akékoľvek štipendiá alebo pôžičky pre odchádzajúcich študentov musia byť zachované počas stáže v zahraničí.

Ako sa prihlásiť?

Študent, ktorý má záujem o stáž, sa musí informovať na zahraničnom oddelení svoje vysokej školy. Každá vysoká škola má svojho koordinátora programu Erasmus+.
Na domácej vysokej škole dostane informáciu o možnostiach stáže v zahraničí ako aj o spôsobe prihlasovania a získania Erasmus+ grantu.
Študent si môže podnik v zahraničí nájsť aj sám, vhodnosť vybraného podniku musí však konzultovať na svojej domácej vysokej škole.

Na vyhľadanie vhodného podniku na stáž je možné využiť databázy:
  • Erasmusintern.org – vyhľadávanie stáží vo všetkých odboroch
  • School Education Gateway - vyhľadávanie škôl, ktoré ponúkajú stáže pre študentov/absolventov učiteľských odborov (učitelia, jazykoví asistenti)

Európska komisia ani národná agentúra nezodpovedajú za kvalitu a obsah ponúkaných príležitostí.

Často kladené otázky

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa účasti v programe Erasmus+ prečítajte si ešte predtým, než oslovíte svoju vysokú školu alebo národnú agentúru: FAQ Často kladené otázky.Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie