Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Aliancie pre sektorové zručnosti

Čo je to?

Aliancie pre sektorové zručnosti sú nadnárodné projekty, ktoré podporujú návrhy a tvorbu spoločných učebných plánov odbornej prípravy, programov a metodík výučby a odbornej prípravy na základe preukázaných trendov v konkrétnom hospodárskom odvetví, a tiež na základe zručností, ktoré sú potrebné na prácu v jednej alebo vo viacerých profesionálnych oblastiach.

Ciele

Cieľom aliancií pre sektorové zručnosti je riešiť nedostatok zručností v špecifickom sektore prostredníctvom identifikácie existujúcich alebo budúcich sektorovo špecifických potrieb trhu práce (strana dopytu) a prostredníctvom posilnenia reakcie počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy na všetkých úrovniach na potreby trhu práce (strana ponuky).

Osobitná pozornosť sa bude venovať digitálnym zručnostiam, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre všetky profily zamestnaní na trhu práce, ako aj tzv. zeleným zručnostiam z dôvodu prechodu na ekologickejšie hospodárstvo.

Kto sa môže zapojiť?

 • Verejní alebo súkromní poskytovatelia OVP vrátane sociálnych podnikov,
 • organizácie EÚ alebo národné organizácie zastupujúce priemysel, malé a stredné podniky, príslušné sektorové organizácie,
 • siete poskytovateľov OVP a európske alebo národné organizácie, ktoré ich zastupujú,
 • autority pre vzdelávanie a odbornú prípravu na regionálnej alebo národnej úrovni a ministerstvá,
 • organizácie alebo siete na európskej alebo národnej úrovni zastupujúce sociálnych partnerov, priemysel, sektorové organizácie, profesie, zainteresované strany v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vrátane mládežníckych organizácií,
 • obchodné, priemyselné komory, komory zamestnancov a iné sprostredkovateľské subjekty,
 • rady pre sektorové zručnosti,
 • agentúry pre hospodársky rozvoj, štatistické orgány a výskumné inštitúcie,
 • subjekty pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu,
 • orgány poskytujúce služby kariérového poradenstva, odborného poradenstva, informačné služby a služby zamestnanosti,
 • akreditačné a certifikačné orgány, orgány zamerané na validáciu a uznávanie (orgány s „regulačnou funkciou“),
 • subjekty zastupujúce príslušné autority na regionálnej a národnej úrovni.

Podporované aktivity

Skupina 1: Projekty sú zamerané na vytvorenie a poskytovanie spoločného obsahu odbornej prípravy pre jedno alebo viac súvisiacich povolaní v príslušnom sektore, ako aj metodiky výučby a odbornej prípravy. Zvláštna pozornosť je venovaná učeniu sa prácou.

Skupina 2: Aliancie pre sektorové zručnosti, ktoré sú zamerané na implementáciu nového strategického prístupu („Blueprint“) sektorovej spolupráce v oblasti zručností, vypracujú stratégiu sektorových zručností. Táto bude pilotovaná v šiestich sektoroch, ktoré čelia vážnemu nedostatku zručností: blockchain, kultúrne dedičstvo, kybernetická bezpečnosť, železničné zásobovacie odvetvie a železničná doprava, sociálne podniky pracovnej integrácie, softvérové služby.
Pozor! V tejto skupine bude financovaný pre pilotný sektor iba 1 projekt.

Dopad

Očakáva sa, že aliancie dosiahnu výsledky, ktoré budú vo veľkej miere prenosné v rámci príslušného odvetvia hospodárstva. Preto je potrebné, aby vypracovali náležitý plán riadenia kvality.

Úlohou aliancií je vypracovať komplexný plán šírenia informácií vrátane:
 • aktívnej stratégie šírenia informácií, ktorá bude mať dosah na zainteresované strany, tvorcov politík, kariérnych poradcov, podniky a mladých študentov v povinnej školskej dochádzke, v súvislosti s povolaniami, po ktorých je na trhu práce veľký dopyt alebo majú potenciál na vytvorenie nových podnikateľských príležitostí,
 • uplatňovania výsledkov v rámci celého odvetvia,
 • sprístupnenia výsledkov aliancie prostredníctvom otvorených licencií.

Viac informácií je na webe výkonnej agentúry.

Výsledky Výzvy 2020

Vo Výzve 2020 bolo vybraných 12 projektov, ktoré si rozdelia takmer 30 miliónov eur. Z vybraných inštitúcií v projektoch boli úspešné dve slovenské inštitúcie Slovenská obchodná a priemyselná komora a Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov v projekte koordinovanom Hospodárskou komorou Českej republiky s názvom Building up Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies. Zoznam všetkých schválených Aliancií pre sektorové zručnosti
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie