Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Kľúčová akcia 3

Prostredníctvom Kľúčovej akcie 3 sú v rámci centralizovaných akcií podporované rôzne osobité výzvy, ktoré sú uverejňované v časti Aktuality.

Sociálne začlenenie a spoločné hodnoty: príspevok v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Výzva je rozdelená do dvoch častí:


Časť 1 – Všeobecné vzdelávanie a odborná príprava má za cieľ podporiť projekty:
 • zamerané na šírenie a/alebo rozširovanie osvedčených postupov v oblasti inkluzívneho vzdelávania iniciovaných najmä na miestnej úrovni alebo
 • zamerané na vývoj a uskutočňovanie inovatívnych metód a postupov na podporu inkluzívneho vzdelávania a presadzovanie spoločných hodnôt.


Časť 2 – Vzdelávanie dospelých má za cieľ podporiť projekty:
 • zamerané na vytváranie nových národných alebo regionálnych sietí poskytovateľov VD a uľahčovaní ich zapojenia do európskej spolupráce alebo
 • zamerané na poskytovanie pomoci existujúcim národným alebo regionálnym sieťam poskytovateľov VD a zlepšovanie ich spolupráce na európskej úrovni alebo
 • posilňujúce existujúce nadnárodné siete poskytovateľov VD prostredníctvom vzájomného učenia sa, partnerského poradenstva a budovania kapacít.


Výsledky Výzvy 2020 sú zverejnené na stránke výkonnej agentúry EACEA. V časti 1 Všeobecné vzdelávanie a odborná príprava bolo vybraných 32 projektov a v časti 2 Vzdelávanie dospelých bolo vybraných 12 projektov.

Viac informácií na stránke výkonnej agentúry EACEA. V prípade potreby podrobnejších informácií kontaktujte, prosím, priamo EACEA v Bruseli.

Centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave

Cieľom tejto výzvy je podpora vytvorenia a rozvoj platforiem nadnárodnej spolupráce tzv. centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, aby sa prepojili centrá pôsobiace v danom miestnom kontexte na európskej úrovni. Prostredníctvom platforiem nadnárodnej spolupráce sa spoja centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré:

 • majú spoločné záujmy v konkrétnych odvetviach alebo priemyselných odboroch alebo
 • spoločne vypracúvajú inovačné prístupy k riešeniu spoločenských, technologických a hospodárskych výziev.


Projekty musia preukazovať, že ich cieľom je:

 • nadviazať pevné a trvalé vzťahy na miestnej, ako aj nadnárodnej úrovni medzi komunitou OVP a podnikmi, v ktorých sú interakcie vzájomné a obojstranne prospešné;
 • integrovať činnosti, budovať vzájomné vzťahy medzi jednotlivými činnosťami a službami;
 • byť pevne zakotvené do širších rámcov stratégií v oblasti regionálneho rozvoja, inovácií a/alebo stratégií pre inteligentnú špecializáciu. Môže ísť buď o existujúce stratégie (ktoré treba jasne identifikovať), alebo o stratégie vypracúvané v súvislosti s projektom (v ktorých sa opisuje, ako projekt k daným stratégiám prispieva).


Výsledky Výzvy 2020 sú zverejnené na stránke výkonnej agentúry EACEA. Vybraných bolo 5 projektov centier excelentnosti, v ktorých figuruje až 87 organizácii. Vybrané centrá si rozdelia takmer 20 miliónov
Viac informácií o tejto akcii nájdete na stránke výkonnej agentúry EACEA. V prípade potreby podrobnejších informácií kontaktujte, prosím, priamo EACEA v Bruseli.

Experimenty európskej politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pod vedením verejných orgánov na vysokej úrovni

Hlavnými cieľmi tejto výzvy sú:

 • podporovať nadnárodnú spoluprácu a vzájomné vzdelávanie medzi verejnými orgánmi na najvyššej inštitucionálnej úrovni z oprávnených krajín s cieľom posilniť systematické zlepšovanie a inovácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • zlepšiť získavanie a analýzu vecných dôkazov na zabezpečenie úspešnej realizácie inovatívnych opatrení,
 • zjednodušiť prevoditeľnosť a rozšíriteľnosť inovatívnych opatrení.


Prioritnými témami tejto výzvy sú:

ČASŤ 1
 • digitálne vzdelávanie a kompetencie,
 • výučba a učitelia.


ČASŤ 2
 • mechanizmy financovania na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu vrátane schém podobných individuálnym vzdelávacím účtom,
 • politika a procesy na podporu validovania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa – okrem iného aj prostredníctvom účinných usmernení.


Oprávnení žiadatelia sú verejné orgány zodpovedné za oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, verejné alebo súkromné organizácie pôsobiace v v oblasti vzdelávania alebo odbornej prípravy alebo verejné alebo súkromné organizácie alebo inštitúcie vykonávajúce medzisektorové činnosti spojené so vzdelávaním a s odbornou prípravou.

Minimálnou požiadavkou na zloženie partnerstva pre túto výzvu sú 4 subjekty zastupujúce 3 rôzne krajiny zapojené do programu. Maximálna výška grantu pre jeden projekt sú 2 milióny eur.

Výsledky Výzvy 2020 sú zverejnené na stránke výkonnej agentúry EACEA. Vybraných bolo 11 projektov, ktoré si rozdelia takmer 20 miliónov eur.

Viac informácií o tejto akcii nájdete na stránke výkonnej agentúry EACEA. V prípade potreby podrobnejších informácií kontaktujte, prosím, priamo EACEA v Bruseli.


Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie