Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Mobilita študenta za účelom štúdia

Na ako dlho môže ísť študent do zahraničia?

Študent môže ísť do zahraničia na 3 až 12 mesiacov (vrátane kombinovaného obdobia stáže, ak sa plánuje). Ten istý študent môže získať granty na štúdium alebo stáž v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov na každý stupeň štúdia:
  • počas prvého stupňa štúdia (bakalársky alebo rovnocenný - úrovne európskeho kvalifikačného rámca 5 a 6),
  • počas druhého stupňa štúdia (magisterský alebo rovnocenný – úroveň európskeho kvalifikačného rámca 7),
  • počas tretieho stupňa štúdia ako doktorand (doktorská úroveň alebo úroveň európskeho kvalifikačného rámca 8).

V študijných programoch, ktoré pozostávajú len z jedného cyklu (napr. medicína), môžu byť študenti mobilní až 24 mesiacov.

Trvanie stáže u čerstvých absolventov môže mať maximálnu dĺžku 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia, počas ktorého podali žiadosť o účasť na stáži (v poslednom ročníku daného stupňa štúdia). Absolventi musia požiadať o grant ešte počas štúdia na vysokej škole.

Aké sú podmienky?

Erasmus+ mobility sa môžu zúčastniť študenti zaregistrovaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaní na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného titulu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (až po úroveň doktorátu vrátane).
Mobilita prebieha na základe medziinštitucionálnej dohody medzi domácou a hostiteľskou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania, ktoré musia mať udelenú Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus.

Výber študentov na mobility organizuje vysielajúca vysoká škola. Výberový proces musí prebiehať transparentne a spravodlivo.

Aké dokumenty sú povinné?
Aké opatrenia sú potrebné?

Pred odchodom študent musí mať:
  • Zmluvu o poskytnutí grantu podpísanú študentom a domácou vysokou školou, ktorá obsahuje údaje o dĺžke mobility a výške grantu,
  • Zmluvu o štúdiu, ktorá obsahuje program štúdia , ktorý musí študent dodržať tak, ako bol schválený študentom, domácou aj hostiteľskou inštitúciou,
  • Chartu študenta Erasmus, ktorá obsahuje práva a povinnosti študentov súvisiace s ich mobilitou:.

Po ukončení štúdia:
  • musí hostiteľská vysokoškolská inštitúcia vystaviť študentovi a jeho vysokej škole “Výpis výsledkov” dokladajúci, že dohodnutý program bol ukončený a potvrdzujúci výsledky štúdia,
  • vysielajúca inštitúcia musí študentovi plne uznať štúdium (ukončené aktivity) tak, ako bolo dohodnuté v Zmluve o štúdiu použitím ECTS kreditov,
  • mobilita musí byť zapísaná aj v Dodatku k diplomu.

Sprievodca užívateľa ECTS [SK, pdf, 2 MB]

Bude poskytnutá finančná pomoc alebo sa bude platiť školné?

Študent môže získať grant na pokrytie cestovných a pobytových nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s jeho študijným pobytom v zahraničí.
Erasmus+ študenti bez ohľadu na to, či poberajú grant od EÚ, sú oslobodení od platenia poplatkov za školné, registráciu, skúšky a prístup do priestorov laboratória a knižnice v hostiteľskej inštitúcii. Akékoľvek štipendium alebo pôžičky pre odchádzajúcich študentov musia byť zachované v priebehu študijného pobytu v zahraničí.

Ako sa prihlásiť?

Študent, ktorý má záujem o štúdium, sa musí informovať na zahraničnom oddelení (rektoráte/fakulte) svojej vysokej školy. Každá vysoká škola má svojho koordinátora programu Erasmus+. Na svojej vysokej škole dostane informáciu o možnostiach štúdia v zahraničí ako aj o spôsobe prihlasovania a získania Erasmus+ grantu. Vysoké školy majú spravidla všetky tieto informácie na svojich webových stránkach.

Často kladené otázky

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa účasti v programe Erasmus+ prečítajte si ešte predtým, než oslovíte svoju vysokú školu, alebo národnú agentúru: FAQ Často kladené otázky.Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie