Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Spolupráca medzi inštitúciami

Čo je to?

V oblasti vysokoškolského vzdelávania je možné získať podporu na tieto aktivity:

Strategické partnerstvá – aké oblasti pokrývajú?

Do strategických partnerstiev sa môžu zapojiť organizácie pôsobiace v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a tiež podniky, verejné orgány a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v rôznych sociálno-ekonomických odvetviach. Strategické partnerstvá ponúkajú týmto subjektom možnosti spolupráce s cieľom zaviesť inovatívne postupy, ktoré povedú ku kvalitnej výučbe, učeniu a práci s mládežou, k inštitucionálnej modernizácii a k spoločenskej inovácii.

Strategické partnerstvo má nadnárodný charakter a tvoria ho aspoň tri organizácie z troch rôznych krajín zapojených do programu.

Aké druhy projektov budú podporené?

Projekty, ktoré podporujú kvalitu a inovatívnosť učenia sa a výučby, prípravu nových študijných programov, prepájanie rôznych sektorov vzdelávania a intenzívnu formy spolupráce s cieľom dosiahnuť ciele modernizácie vrátane širokého využitia otvorených vzdelávacích zdrojov.

Kto sa môže zapojiť?

Účastníckou organizáciou môže byť každá verejná alebo súkromná organizácia zriadená v krajine zapojenej do programu.
Účastníkmi strategického partnerstva však môžu byť aj organizácie z partnerských krajín (ako partneri, nie ako žiadatelia), ak ich účasť predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v krajine zapojenej do programu musia mať platnú Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus. Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách nemusia mať Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus, no musia sa zaviazať, že budú dodržiavať zásady tejto charty.

Aké je trvanie projektu?

Projekty sú plánované na 2 alebo 3 roky.

Kde sa podáva prihláška?

Žiadatelia musia sledovať každoročnú výzvu na podávanie projektov. Žiadateľ podáva prihlášku v elektronickej forme národnej agentúre v krajine, v ktorej má sídlo.Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie