Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Jean Monnet – Príležitosti pre politickú diskusiu a výmeny

Čo je to?

Cieľom akcií Jean Monnet je podpora excelentnosti vo výučbe a výskume v oblasti štúdia o Európskej únii na celom svete. Tieto akcie sa zameriavajú aj na podporu dialógu medzi akademickou sférou a tvorcami politík, najmä s cieľom posilnenia správy politík EÚ.

Štúdium o Európskej únii zahŕňa štúdium o Európe ako celku s osobitným dôrazom na európsky integračný proces z hľadiska jeho vnútorných aj vonkajších aspektov. Uvedená disciplína zahŕňa aj úlohu EÚ v globalizovanom svete a podporu aktívneho európskeho občianstva a dialógu medzi ľuďmi a kultúrami.

Aké sú ciele akcie?

Akcie Jean Monnet prinesú pozitívne a dlhotrvajúce účinky zapojeným účastníkom, podporujúcim organizáciám ako aj systémom politík, v rámci ktorých sa vytvárajú.

Cieľom Jean Monnet akcií je dosiahnutie týchto výsledkov:
  • zvýšená zamestnateľnosť a zlepšené pracovné vyhliadky pre mladých absolventov zahrnutím európskeho rozmeru do ich štúdia alebo posilnením tohto rozmeru v rámci štúdia,
  • zvýšený záujem o chápanie a zapájanie sa v rámci Európskej únie, ktorý vedie k aktívnejšiemu občianstvu,
  • podpora mladých výskumníkov (t. j. osôb, ktorí získali titul PhD. za posledných päť rokov) a profesorov, ktorí chcú vykonávať výskum a výučbu v oblastí tém týkajúcich sa EÚ,
  • rozšírené príležitosti pre akademických pracovníkov z hľadiska profesionálneho a kariérneho rozvoja.
  • lepšia schopnosť vyučovať a skúmať záležitosti týkajúce sa EÚ: skvalitnené alebo inovatívne učebné plány, lepšia schopnosť prilákať vynikajúcich študentov, posilnená spolupráca s partnermi z iných krajín, zvýšené prideľovanie finančných zdrojov na výučbu a výskum tém týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie,
  • spolupráca medzi inštitúciami, modernejšie, dynamickejšie, angažovanejšie a profesionálnejšie prostredie vnútri organizácie: podpora profesionálneho rozvoja mladých výskumníkov a profesorov, pripravenosť integrovať osvedčené postupy a nové témy týkajúce sa EÚ do didaktických programov a iniciatív, otvorené synergie s inými organizáciami.
Jean Monnet z dlhodobého hľadiska podporí propagáciu a diverzifikáciu štúdia o EÚ vo svete a posilní a rozšíri účasť pracovníkov viacerých fakúlt a oddelení na výučbe a výskume, ktorý sa týka Európskej únie.

Výsledky Výzvy 2020

Vo Výzve 2020 bolo podaných 1463 prihlášok, z ktorých bolo vybraných 360 aktivít Jean Monnet, pričom bolo schválených 141 modulov, 70 katedier, 29 centier excelentnosti, 9 združení, 17 sietí a 94 projektov Jean Monnet. Za Slovensko boli vybrané 3 úspešné aktivity Jean Monnet: Univerzita Komenského v Bratislave sa stala sídlom Centra excelentnosti Jean Monnet s názvom Rule of Law in the European Union, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má schválený projekt Jean Monnet Quality Soil as a Pathway to Healthy Food in the EU a organizácia GLOBSEC projekt s názvom Geopolitical Europe: are the EU member-states ready for it? Zoznam všetkých schválených Jean Monnet aktivít môžete nájsť tu.

Prehľad 2014-2020

Európska komisia publikovala prehľad spolupráce slovenských vysokých škôl v projektoch s partnerskými krajinami za celé programové obdobie Erasmus+. Aktivity Jean Monnet boli medzi slovenskými vysokými školami obľúbené a schválených bolo až 29 aktivít. Viac informácii nájdete v prehľade EK [SK, pdf, 464 KB]. Aktivity Jean Monnet pokračujú aj v novom programe Erasmus+ 2021-2027.
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie