Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English is Easy!
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000168
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3005 €
Sumár projektu:Projekt English is Easy! je zameraný na zvyšovanie jazykovej úrovne v aglickom jazyku, rozvoj jazykových a komunikačných zručností ako aj profesionálnych kompetencií učiteľa predprimárneho vzdelávania, ktorý sa venuje zavádzaniu a výučbe anglického jazyka detí predškolského veku v konkrétnej materskej škole. Učiteľ spĺňa stanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na funkciu učiteľa pre predprimárne vzdelávanie, potrebné je aby si zvýšil jazykovú úroveň tak, aby mohol v blízkej budúcnosti úspešne absolvovať štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Práve cieľom projektu je prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania učiteľov v zahraničí poskytnúť učiteľovi možnosť absolvovať jazykový kurz priamo vine cieľového jazyka a to spoločnosťou, ktorá poskytuje kvalitné vzdelávacie kurzy vedené kvalifikovanými lektormi. Absolvovaním vzdelávacieho jazykovho kurzu učiteľ zvýši svoju jazykovú úroveň a zároveň získa nové poznatky a skúsenosti v metodike a didaktike výučby anglického jazyka práve pre špecifický, predškolský vek detí v materskej škole. Materská škola tak získa kvalitného a kvalifikovaného učiteľa predprimárneho vzdelávania so zameraním na výučbu anglického jazyka, ktorý následne môže pôsobiť aj ako metodik cudzojazyčného vzdelávania v predprimárnom vzdelávaní v rámci kmeňovej materskej školy, ale aj ďalších materských škôl v pôsobnosti mesta. Spracovaním a odovzdaním odborných poznatkov, skúseností a inovácií získaných na vzdelávacích kurzoch, či už publikačnou činnosťou, odbornými seminármi pre kolegov, otvorenými hodinami, jazykovými akadémiami pre rodičov a priateľov školy tak pomôže k zvyšovaniu úrovne a kvality cudzojazyčného vzdelávania detí predškolského veku v materských školách.
Koordinátor:Materská škola
Rožňava
Partneri:The Education & Training Company Limited
Oxford, United Kingdom
www.pilgrims.co.uk