Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborné vzdelávanie a príprava
2014-1-SK01-KA102-000009
Nové technológie v elektrotechnike a informatike za hranicami Slovenska
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2014-1-SK01-KA102-000012
Remeslo v susednejine 2015
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
2014-1-SK01-KA102-000013
Odborným vzdelávaním bližšie k praxi
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
2014-1-SK01-KA102-000014
London work experience
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
2014-1-SK01-KA102-000017
Inovácia odbornej prípravy ako súčasť Európskeho plánu rozvoja školy
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA102-000023
Zvyšovanie kvality odbornej praxe v mobilitných stážach
Stredná odborná škola, Gemerska 1, Košice
2014-1-SK01-KA102-000035
Meeting European Labour Market and Organization of Vocational Training in Europe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-SK01-KA102-000036
Tradičné regionálne jedlá v modernej gastronómii
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-SK01-KA102-000039
Spoznajme originalitu talianskej gastronómie
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-SK01-KA102-000050
Moderné odborné vzdelávanie - motivovaný, tvorivý a úspešný študent
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
2014-1-SK01-KA102-000051
Our Contribution Our Chance
Obchodná akadémia v Rožňave
2014-1-SK01-KA102-000056
Experience in Europe I
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000057
Interkultúrna odborná príprava zdravotníckych asistentov
Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
2014-1-SK01-KA102-000058
Prax za hranicami - lepšia znalosť v odbore
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
2014-1-SK01-KA102-000059
Mobilita študentov v zahraničí - lepšia šanca uplatniť sa na trhu práce v oblasti cestovného ruchu
Spojená škola, Hlinská 31, 010 01 Žilina
2014-1-SK01-KA102-000061
Internacionalizácia odborného vzdelávania
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2014-1-SK01-KA102-000063
Získavanie nových zručností v španielskej stredomorskej gastronómií v Andalúzií
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2014-1-SK01-KA102-000066
Nursing experience in England and in Czech republic
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
2014-1-SK01-KA102-000068
Stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon profesie
Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
2014-1-SK01-KA102-000075
Implementácia záhradníckej bioprodukcie v podnikaní
Stredná odborná škola, Rakovice
2014-1-SK01-KA102-000078
Cvičíme odbornosť manažérov a ekonómov na trhoch otvorenej Európy
Obchodná akadémia
2014-1-SK01-KA102-000086
Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti pneumatických, hydraulických a CNC systémov
Spojená škola, Martin
2014-1-SK01-KA102-000088
The Internship of Young Economists
Obchodná akadémia, Lučenec
2014-1-SK01-KA102-000095
Odborná prax v zahraničí
Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice
2014-1-SK01-KA102-000096
We learn for a common Europe
Stredná odborná škola veterinárna
2014-1-SK01-KA102-000103
Sklári vinách EÚ
Stredná odborná škola sklárska
2014-1-SK01-KA102-000124
Škola a prax bez hraníc
Stredná priemyselná škola v Snine
2014-1-SK01-KA102-000126
Učenie sa pre budúcnosť
Spojená škola, Nižná
2014-1-SK01-KA102-000127
Rozvíjanie profesionálnych zručností v beauty službách
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000129
Nové trendy v odbornej praxi žiakov
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
2014-1-SK01-KA102-000130
Technológie, inovácie a spolupráca
Miba Sinter Slovakia, s.r.o.
2014-1-SK01-KA102-000132
Nové horizonty žilinských stavbárov
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
2014-1-SK01-KA102-000133
Modernizácia, internacionalizácia, skvalitňovanie odborného vzdelávania a zvyšovanie profesnej uplatniteľnosti študentov prostredníctvom realizácie praktických mobilít
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA102-000138
Odborná prax a jazyková zdatnosť III.
Spojená škola
2014-1-SK01-KA102-000147
Mobilita študentov našej školy, ako predpoklad ich úspešného uplatnenia v zamestnaní.
Súkromná stredná odborná škola podnikania
2014-1-SK01-KA102-000149
Príprava elektrotechnikov pre európsky trh práce
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2014-1-SK01-KA102-000150
INTERBEAUTY - rozšírenie odborných kompetencií žiakov odboru kozmetička a vizážistka
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000157
EUROPRAX pre  rožňavských technikov
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava
2014-1-SK01-KA102-000162
Moderne žiť s umením
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
2014-1-SK01-KA102-000164
Rozvoj kompetencií v službách a remeslách
Spojená škola
2014-1-SK01-KA102-000167
Mobilitou k novým poznatkom, inováciám a lepšej odbornej príprave žiaka
Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice
2014-1-SK01-KA102-000169
Nové skúsenosti v odbore grafik digitálnych médií II.
Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA102-000170
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná skola - Szakkozépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
2014-1-SK01-KA102-000171
Európa potrebuje vzdelaných
Obchodná akadémia
2014-1-SK01-KA102-000175
Informačné technológie a počítačová grafika bez hraníc
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
2014-1-SK01-KA102-000178
Zvyšovanie kvality technického rozhľadu v študijných odboroch mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca
2014-1-SK01-KA102-000179
Zvyšovaním zručností študentov a učiteľov podporme konkurencieschopnosť regiónu
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
2014-1-SK01-KA102-000180
Získavanie pracovných skúsenosti v cudzojazyčnom prostredí
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
2014-1-SK01-KA102-000183
Living and working in Europe / Život a práca v Európe
Obchodná akadémia
2014-1-SK01-KA102-000187
Odborné kompetencie študentov v praxi
Global Contract s.r.o.
2014-1-SK01-KA102-000190
Získavajme nové obzory praxou v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
2014-1-SK01-KA102-000192
Mobilita- lepšia príležitosť na európskom trhu práce
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
2014-1-SK01-KA102-000208
Do Európy za vzdelaním
Stredná odborná škola automobilová
2014-1-SK01-KA102-000209
Zahraničná odborná stáž – nové cesty na európsky trh práce
Spojená škola
2014-1-SK01-KA102-000210
Európske cesty v odbornom vzdelávaní
1. Slovenský strojársky klaster
2014-1-SK01-KA102-000218
Mladí gastronómovia na ceste k zvyšovaniu kvalifikácie a presadeniu sa v Európe
Združenie Mladé Slovensko
2014-1-SK01-KA102-000224
Zvyšovanie kompetencií a zručnosti žiakov v špeciálnych podmienkach.
Stredná odborná škola lesnícka
2014-1-SK01-KA102-000226
Odborná prax v zahraničí - nové zručnosti a kompetencie.
Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom
2014-1-SK01-KA102-000248
Vzájomná výmena odborných vedomostí na medzinárodnej úrovni inšpiruje k tvorivosti
Stredná odborná škola informačných technologií
2014-1-SK01-KA102-000249
Zahraničná stáž ako súčasť úspešnej profesionálnej kariéry
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
2014-1-SK01-KA102-000256
Európsky rozmer odbornej praxe
Stredná priemyselná škola strojnícka
2014-1-SK01-KA102-000259
Medzinárodná prax-úspech v budúcnosti
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
2014-1-SK01-KA102-000261
Prehĺbenie odborných a jazykových kompetencií pre úspešné uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce.
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
2014-1-SK01-KA102-000264
Forest for Future
Stredná odborná škola lesnícka, Banská Štiavnica
2014-1-SK01-KA102-000270
Improve your chance at European job market
Obchodná akadémia
2014-1-SK01-KA102-000273
Moderné technológie- elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
2014-1-SK01-KA102-000280
Odborná stáž ako prostriedok skvalitnenia vzdelávania a profesionálneho a osobnostného rastu žiakov školy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, SNP 41, Šahy
2014-1-SK01-KA102-000283
Teachers´ Training and Students´ Competences Improvement
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
2014-1-SK01-KA102-000291
In the Footsteps of J. A. Comenius
Stredná pedagogická škola
2014-1-SK01-KA102-000296
Inovatívny pracovník inšpirovaný zahraničnými skúsenosťami.
Súkromná stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000301
Innovationstore
Stredná odborná škola, Púchov
2014-1-SK01-KA102-000302
Európska chemická prax
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2014-1-SK01-KA102-000311
Vzdelanie, zručnosti a skúsenosti pre európsky trh práce
Stredná odborná škola podnikania
2014-1-SK01-KA102-000317
Rozvoj kompetencií budúcich zdravotníkov za hranicami Slovenska
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
2014-1-SK01-KA102-000320
Transfer inovácií vo floristike v partnerstve FLORNET
Stredná odborná škola, Pruské 294
2014-1-SK01-KA102-000324
EuroMoba - európska mobilita
Stredná odborná škola
2014-1-SK01-KA102-000335
Skvalitnenie nácviku ošetrovateľských činností u zdravotníckych asistentov v rámci odborných stáží
Stredná zdravotnícka škola
2014-1-SK01-KA102-000344
Inovatívne v grafike
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
2014-1-SK01-KA102-000359
Turiec do Európy, Európa do Turca 2014
K.A.B.A. Slovensko
2014-1-SK01-KA102-000371
Zváranie v medzinárodnej praxi
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Komárno
2014-1-SK01-KA102-000383
Zahraničné skúsenosti v odbornej praxi zdravotníckych asistentov
Stredná zdravotnícka škola
2014-1-SK01-KA102-000384
From traineeship in England to a better professional life.
Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
2014-1-SK01-KA102-000512
Móda v súvislostiach vizuálneho merchandisingu a fotografie
Stredná priemyselná škola Svidník
2014-1-SK01-KA200-000481
Envi – Mobile: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development
Strom života
2014-1-SK01-KA200-000489
Skills Training for Effective Practice
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2014-1-SK01-KA200-000491
Russian Online
Edukácia@Internet
2014-1-SK01-KA202-000450
High Quality of Vocational Education and Training - European best methods for improving VET system
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2014-1-SK01-KA202-000495
Flash Electro
Centre for Modern Education (SK)
2015-1-SK01-KA102-008551
Odborná stáž v obchode
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008558
Na prax do zahraničia
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
2015-1-SK01-KA102-008559
Rozšírenie medzinárodnej spolupráce a zvýšenie kvality stáží
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice
2015-1-SK01-KA102-008573
Equus, Canis, Agriculture
Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
2015-1-SK01-KA102-008587
Solar way
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008588
Za technikou do Európskej únie
Stredná odborná škola informačných technológii, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008589
Žijeme a tvoríme spoločne
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008594
Vycestujme za novými vedomosťami a zručnosťami za hranice Slovenska
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ul. Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008595
Work Experience London
Obchodná akadémia, Tehelná 4, 920 01 Hlohovec
2015-1-SK01-KA102-008599
Zvyšovanie profesijnej uplatniteľnosti študentov SOŠ Šaľa prostredníctvom rozvíjania odborných vedomostí a zručností v edukačnom a pracovnom prostredí partnerských organizácií
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa
2015-1-SK01-KA102-008607
New Opportunities in Multimedia and Art
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, 040 11, Košice
2015-1-SK01-KA102-008609
Teória - poklad, prax - kľúč k nemu
Spojená škola Tvrdošín, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín
2015-1-SK01-KA102-008621
Inovácie v odbornej praxi
Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, 934 29 Levice
2015-1-SK01-KA102-008627
Mobilitou k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola- Szakközépiskola Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
2015-1-SK01-KA102-008629
EUROPRAX – záruka úspechu v zamestnaní
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
2015-1-SK01-KA102-008633
Praxou k zamestnaniu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008634
Rozšírme si zahraničné obzory
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008635
Rozvíjanie odborných zručností v beauty službách
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008636
Odborná prax a jazyková zdatnosť IV
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA102-008637
Zvyšovanie mobility absolventov strednej odbornej školy kvôli lepšiemu uplatneniu na trhu práce EU
Stredná odborná škola, Mierová 727, 072 22 Strážske
2015-1-SK01-KA102-008638
Odborná prax v zahraničí – záruka profesionálneho a odborného rastu
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder - Nagymegyer
2015-1-SK01-KA102-008639
Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Stredná odborná skola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo
2015-1-SK01-KA102-008641
Internacionalizáciou vzdelávania k zvýšeniu jeho kvality
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica
2015-1-SK01-KA102-008643
Vzdelávaním k úspechu
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo
2015-1-SK01-KA102-008646
Vzdelanie pre lepšiu odbornú, osobnostnú a jazykovú prípravu žiakov na trh práce
Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008653
Rozvoj vzdelávania žiakov špeciálnej výučby
Spojená škola, Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
2015-1-SK01-KA102-008655
K úspechu v živote vedú hlboké odborné a jazykové vedomosti
Stredná odborná škola -Szakközépiskola, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
2015-1-SK01-KA102-008656
Agro - Cool - Tour
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, 947 01 Hurbanovo
2015-1-SK01-KA102-008660
Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v Spojenej škole v Detve
Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva
2015-1-SK01-KA102-008664
Mobilita - najlepší krok za európskym pracovným úspechom
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
2015-1-SK01-KA102-008665
Students´ internships in England and Germany
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava
2015-1-SK01-KA102-008667
Krok za krokom k úspešnej budúcnosti
Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, 977 46 Brezno
2015-1-SK01-KA102-008670
Podpora rozvoja odborných strojárskych kompetencií žiakov
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
2015-1-SK01-KA102-008674
Prax - škola života
Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008678
Odborníkov pre Európu
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
2015-1-SK01-KA102-008680
Prax dopravákov pre potreby praxe.
Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen
2015-1-SK01-KA102-008683
Zvyšovaním kognitívnych vedomostí, schopností, zručností a návykov študentov a učiteľov prispievať k ich kvalitnejšiemu uplatneniu sa v praxi
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
2015-1-SK01-KA102-008684
Mládež a tradície otvárajú hranice
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom
2015-1-SK01-KA102-008686
Dobrou praxou k dobrej práci
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008687
Mobilitou k novým kompetenciám, inováciám a uplatneniu absolventa-elektrotechnika v praxi
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008688
Odborná prax v zahraničí 2
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, 934 40 Levice
2015-1-SK01-KA102-008691
Európa nových možností
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, 950 50 Nitra
2015-1-SK01-KA102-008694
Work Experience in Europe
Obchodná akadémia Lučenec, Lúčna 4, 984 01 Lučenec
2015-1-SK01-KA102-008698
Rozvoj tradičných remesiel a umenia v podmienkach súčasnej doby
Stredná umelecká škola Kežmarok, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
2015-1-SK01-KA102-008701
Podnikanie na vidieku potrebuje nápady
Stredná odborná škola, Pod Banošom 80, 974 11 Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA102-008703
Zdokonalenie získaných vedomostí a zručností študentov v Dome ošetrovateľskej starostlivosti Coloma Court v Londýne
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
2015-1-SK01-KA102-008706
GO MOVET III - Mobility Across Europe
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA102-008707
Zahraničná odborná prax - cesta k pracovnému úspechu
Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
2015-1-SK01-KA102-008708
Spoznaj svet prostredníctvom skla
Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne
2015-1-SK01-KA102-008709
Uplatnenie bazálnej stimulácie v základnej ošetrovateľskej starostlivosti
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 01 Poprad
2015-1-SK01-KA102-008710
Teória a empíria
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 15 Snina
2015-1-SK01-KA102-008721
Lesáci v Česku
Stredná odborná škola, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce
2015-1-SK01-KA102-008726
Nadobúdanie nových kompetencií a zručností žiakov formou duálneho vzdelávania a prípravy vinách EU
Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín
2015-1-SK01-KA102-008728
Remeslo 2016
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
2015-1-SK01-KA102-008736
Improve your skills
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
2015-1-SK01-KA102-008740
Mladí GEMERČANIA vo svete
Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2, 050 01 Revúca
2015-1-SK01-KA102-008749
Remeslo má zlaté dno
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
2015-1-SK01-KA102-008751
Zahraničnou odbornou stážou pre praktický život
Sukromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
2015-1-SK01-KA102-008753
Vzdelanie pre život
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany
2015-1-SK01-KA102-008754
Open World of Education
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš
2015-1-SK01-KA102-008756
Beauty in IT
Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany
2015-1-SK01-KA102-008758
Praxou v zahraničí k zvyšovaniu kvality školy
Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava
2015-1-SK01-KA102-008766
Stáž v zahraničí – nové kvalifikované zručnosti a kompetencie
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom, Kopaničná 237, 966 01 Hliník nad Hronom
2015-1-SK01-KA102-008768
Dopravári v Budapešti
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008769
Cestovný ruch očami mladých v EÚ
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
2015-1-SK01-KA102-008771
Rozvíjanie odborných kompetencií na cestách po Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
2015-1-SK01-KA102-008782
Turiec do Európy, Európa do Turca 2015
K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, 036 01 Martin
2015-1-SK01-KA102-008784
Zručnosti pre budúcnosť
Stredná odborná škola, Jesenského 903, 980 61 Tisovec
2015-1-SK01-KA102-008788
Young Farmers Mobility in New Trends in Greenhouse Production
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra
2015-1-SK01-KA102-008792
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou
2015-1-SK01-KA102-008797
Zahraničná mobilita ako prostriedok skvalitnenia vzdelávania a profesionálneho a osobnostného rozvoja žiakov a pedagógov školy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, 936 01 Šahy
2015-1-SK01-KA102-008804
Strojárstvo - budúcnosť nášho regiónu
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom
2015-1-SK01-KA102-008810
Zvýšenie úrovne odborných kompetencií prostredníctvom cezhraničnej spolupráce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
2015-1-SK01-KA102-008811
"Look What I Did!''-Portfolios in Nursery Schools
Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, 054 01 Levoča
2015-1-SK01-KA102-008816
Sme v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídlisko Duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
2015-1-SK01-KA102-008819
Get new skills for better job oportunities
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
2015-1-SK01-KA102-008826
Učíme sa učiť iných
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, 984 18 Lučenec
2015-1-SK01-KA102-008829
Be ready for real business
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
2015-1-SK01-KA102-008839
Budujeme modernú Európu - prinášame kreatívne a inovatívne riešenia
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
2015-1-SK01-KA102-008849
Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast praxou v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov
2015-1-SK01-KA102-008867
Vzdelanie pre prax
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné
2015-1-SK01-KA102-008870
Kvalitné odborné vzdelanie - záruka úspechu na európskom trhu práce
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakközépiskola, Petöfiho 2, 945 50 Komárno
2015-1-SK01-KA102-008871
Recyklácia- renesancia-reflexia (Dizajnérske, fotografické a dekoratérske reminiscencie)
Stredná priemyselná škola Svidník, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
2015-1-SK01-KA202-008883
Learning, training and working for better perspectives and employability
Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky
2015-1-SK01-KA202-008890
Rozvoj duálneho vzdelávania v malých a stredných podnikoch (Enhancing the dual education system in small and medium size enterprises)
EkoFond, n.f.
2015-1-SK01-KA202-008909
"STEP AHEAD" - The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry
Stredná odborná škola automobilová
2015-1-SK01-KA202-008925
Partnerstvo v odbornom vzdelávaní
Spojená škola
2015-1-SK01-KA202-008951
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training
Newport Group, a.s.
2015-1-SK01-KA202-008970
Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl
Technická univerzita v Košiciach
2016-1-SK01-KA102-022133
Mobilita študentov našej školy, príprava na ich úspešné uplatnenie v zamestnaní
Súkromná stredná odborná skola podnikania
2016-1-SK01-KA102-022136
Medzinárodná odborná prax
Stredná zdravotnícka škola Trnava
2016-1-SK01-KA102-022157
Take your chance for better life in the European union
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA102-022163
Inovatívny spôsob využitia tradičných surovín v gastronómii
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA102-022165
Better Practice Deeper Knowledge
Obchodná akadémia v Rožňave
2016-1-SK01-KA102-022172
Zváranie v medzinárodnej praxi
Stredná odborná škola technická - Muszaki Szakkozepiskola Komarno
2016-1-SK01-KA102-022174
Odborná stáž v obchode
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
2016-1-SK01-KA102-022184
Podpora a uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022189
Nové zručnosti pre vzájomnú prax
Stredná odborná škola drevárska Zvolen
2016-1-SK01-KA102-022190
Ekologistika v praxi - solárny vtáčí hotel
Stredná odborná škola technická
2016-1-SK01-KA102-022193
Zvýšenie kompetencií elektrotechnikov a chemikov na európskom trhu práce
Spojená škola Nivy 2, Šaľa
2016-1-SK01-KA102-022195
Poznávajme prax v inýchinách
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava
2016-1-SK01-KA102-022205
Mobilitou žiakov a učiteľov SPŠE k zvýšeniu kvality školy
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2016-1-SK01-KA102-022206
Odborná prax inštalatérov v Čechách
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2 Zlaté Moravce
2016-1-SK01-KA102-022212
Čo nového u susedov? - praktické skúsenosti zdravotníckeho asistenta s odberom biologického materiálu v zdravotníckych zariadeniach v ČR, osvojenie si nových prístupov pri starostlivosti o pacienta
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda
2016-1-SK01-KA102-022220
Podporme fantáziu mládeže v kaderníckom umení a hotelierstve
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
2016-1-SK01-KA102-022221
Odborná prax v zahraničí 3
Stredná odborná škola drevárska
2016-1-SK01-KA102-022230
Mobilitami študentov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy.
Stredná zdravotnícka škola
2016-1-SK01-KA102-022237
Grafika digitálnych médií: doma versus zahraničie
Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022238
II. Europrax - záruka úspechu v zamestnaní
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA102-022241
Inovatívna zahraničná prax
Stredná odborná skola Ostrovského 1, Kosice
2016-1-SK01-KA102-022243
Skúsenosť - najlepšia škola
Sukromna spojena skola s o.z.:Sukromna obchodna akademia, Kereskedelmi Magánakadémia a Sukromna stredna odborná skola, Magan Szakkozepiskola
2016-1-SK01-KA102-022244
Vzdelávaním k úspechu – príprava budúcich odborníkov
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022250
SOS Erasmus - naša jediná šanca
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Ul.1.mája1,Hurbanovo
2016-1-SK01-KA102-022251
Odborníkov pre Európu II.
Stredná odborná skola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022254
Od vzdelávania k úspechu
Stredná odborná skola- Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022257
Sicília - zdroj bohatej inšpirácie
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2016-1-SK01-KA102-022260
Dizajn, Grafika, Cestovný ruch - od Budapešti po Kolárovo
Sukromná stredna odborna skola s vyucovacim jazykom madarskym - Magyar Tannyelvu Magan Szakkozepiskola
2016-1-SK01-KA102-022262
Implementácia odbornej praxe v zahraničí v procese skvalitňovania odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola
2016-1-SK01-KA102-022263
Odborné vedomosti zo zahraničia
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2016-1-SK01-KA102-022267
Mobilita - moja prvá skúsenosť s európskym trhom práce
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
2016-1-SK01-KA102-022272
Inovácie v odbornom vyučovaní obchodnej akadémie
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA102-022281
Zvýšenie vedomostí, zručností a podpora mobility žiakov v odbornom vzdelávaní
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA102-022297
Mobilita + remeslo majú všade zlaté dno
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA102-022300
Medzinárodné skúsenosti pre lepšie uplatnenie na trhu práce
Stredná odborná škola Gemerská 1,Košice
2016-1-SK01-KA102-022301
„Odbornosť – naša budúcnosť“
Stredná odborná škola Humenné
2016-1-SK01-KA102-022302
Úspešný ekonóm
Obchodná akadémia Humenné
2016-1-SK01-KA102-022306
Odborná prax v zahraničí – súčasť duálneho vzdelávania
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom
2016-1-SK01-KA102-022307
Seniors' Health Care in Europe
Stredná zdravotnícka škola
2016-1-SK01-KA102-022312
Zhotoviť a zabaliť. Vzťah produktového a tvarového a grafického dizajnu.
Stredná priemyselná škola Svidnik
2016-1-SK01-KA102-022313
Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR
Stredná priemyselná škola dopravná
2016-1-SK01-KA102-022316
Stáž žiakov gastronomických odborov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote v partnerskej škole v Egri
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA102-022317
Remeslo má zlaté dno
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA102-022333
Erasmus+ pre žiakov Strednej odbornej školy v Šahách
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola, Ul. SNP 41, Šahy
2016-1-SK01-KA102-022345
Rozšírenie odborných kompetencií žiakov v oblasti pneumatických a hydraulických systémov a inovácia školských vzdelávacích programov strojárskych odborov
Spojená škola Martin
2016-1-SK01-KA102-022355
Living and working in Europe I.
Obchodná akadémia
2016-1-SK01-KA102-022356
Mobilita-súčasť vzdelávacieho programu v odbore zdravotnícky asistent na SZŠ v Humennom
Stredná zdravotníicka škola
2016-1-SK01-KA102-022363
Work experience as a great way to broaden your horizons
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
2016-1-SK01-KA102-022364
Future starts today
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA102-022377
Európske cesty k rozvoju slovenského vidieka
Stredná odborná škola
2016-1-SK01-KA102-022388
Sme v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA102-022390
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná skola-Szakkozépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
2016-1-SK01-KA102-022391
Zahraničná odborná stáž pre OA Senica
Obchodná akadémia Senica, Dlhá 256/10
2016-1-SK01-KA102-022393
Mladí farmári v Európe
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2016-1-SK01-KA102-022394
Turiec do Európy, Európa do Turca 2016
K.A.B.A. Slovensko
2016-1-SK01-KA102-022395
Odborná prax žiakov Spojenej školy Partizánske v zahraničí
Spojená škola s organizacnými zlozkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná skola, Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske
2016-1-SK01-KA102-022402
Nové zručnosti pre Európsky trh práce
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2016-1-SK01-KA102-022405
Transfer inovácií vo floristike - ECVET
Stredná odborná škola Pruské 294
2016-1-SK01-KA102-022413
Get Better Opportunities With Foreign Work Experience
Súkromna spojená škola SEZ Krompachy
2016-1-SK01-KA102-022421
Odborná prax pre študentov
Stredná odborná škola podnikania
2016-1-SK01-KA102-022422
Odbornou prípravou k zamestnanosti
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
2016-1-SK01-KA102-022427
Mladí umelci bez hraníc
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
2016-1-SK01-KA102-022431
Odborná prax zameraná na moderné výrobné technológie
Stredná priemyselná škola strojnícka
2016-1-SK01-KA102-022439
Zahraničná mobilita žiakov Strednej zdravotníckej školy v členskýchinách EÚ
Stredná zdravotnícka škola
2016-1-SK01-KA102-022441
Odborná prax vinách EU
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
2016-1-SK01-KA102-022446
Zahraničné mobility – nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti
Stredná zdravotnícka škola, Skalica
2016-1-SK01-KA102-022447
Together We Can
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
2016-1-SK01-KA102-022449
Svet dopravy v praxi
Stredná priemyselná škola dopravná
2016-1-SK01-KA102-022458
Praxou k zdokonaleniu vzdelania
Stredná odborná škola technická
2016-1-SK01-KA102-022459
Experiences - Skills - Opportunities
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2016-1-SK01-KA102-022462
Získavanie špeciálnych odborných zručností žiakov vinách EÚ.
Stredná odborná škola lesnícka
2016-1-SK01-KA102-022463
Zlepšenie odborných a kompetenčných znalostí žiakov ŠÚV
Škola úžitkového výtvarníctva
2016-1-SK01-KA102-022486
Educating for life, educate for practice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov
2016-1-SK01-KA102-022489
Odbornosť bez hraníc
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
2016-1-SK01-KA116-022134
Remeslo 2017
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
2016-1-SK01-KA116-022146
Ryby a morské plody v stredomorskej gastronomii- získavanie nových zručností
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2016-1-SK01-KA116-022162
My vieme - vy viete, ale spolu dokážeme viac. Európska dimenzia odborného vzdelávania.
Stredná odborná škola Lipová 8,Handlová
2016-1-SK01-KA116-022191
Mechanik európskej kvality
Stredná odborná škola automobilová
2016-1-SK01-KA116-022199
Prienik teórie a praxe
Stredná priemyselná škola
2016-1-SK01-KA116-022299
Medzinárodné skúsenosti - širšie obzory
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petöfiho 2, Komárno
2016-1-SK01-KA116-022324
Zahraničnou stážou k zvyšovaniu odborných kompetencií
Spojená škola
2016-1-SK01-KA116-022332
Rozvoj odborných vedomostí, zručnosti a kompetencií počas praktických mobilít študentov SOŠ Šaľa
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
2016-1-SK01-KA116-022357
New Opportunities in Multimedia and Art II
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2016-1-SK01-KA116-022410
Sklári v odbornej príprave
Stredná odborná škola sklárska
2016-1-SK01-KA116-022442
Zo školy do kancelárie /From school to offices
Obchodná akadémia Nitra
2016-1-SK01-KA116-022467
Mobility – kreatívna cesta do novej modernej Európy
Stredná odborná škola informačných technológií
2016-1-SK01-KA202-022502
FEAL: multifunctional Farming for the sustainability of European Agricultural Landscapes
Technická univerzita vo Zvolene
2016-1-SK01-KA202-022525
Naučme sa pomáhať
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
2016-1-SK01-KA202-022588
Odborne vpred - Professionally ahead
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice
2016-1-SK01-KA202-022596
Potter raiting
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko, Sabinov
2016-1-SK01-KA202-022599
Innovative development of entrepreneurial skills of youth
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
2016-1-SK01-KA202-022601
ITrampoline FOR ALL
Karpatská nadácia, Košice
2016-1-SK01-KA202-022602
Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia
Štátny pedagogický ústav, Bratislava
2017-1-SK01-KA102-034921
Teória a prax v jednote
Súkromná stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA102-034922
Odborná prax v zahraničí – most pre študentov do Európy
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
2017-1-SK01-KA102-034933
Od praxe k zamestnaniu (OPZ)
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, Levice 934 40
2017-1-SK01-KA102-034952
Chceme viac vedieť a poznať
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-034954
Európska prax pre život
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29.augusta 4812, 058 01 Poprad
2017-1-SK01-KA102-034963
Podporujeme odborný rast študentov.
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
2017-1-SK01-KA102-034966
III. Europrax- záruka úspechu v budúcnosti
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-034967
Cesta k úspechu s odbornou praxou
Stredná odborná skola stavebná s vyučovacím jazykom maĎarským - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda- Dunaszerdahely
2017-1-SK01-KA102-034969
Krása, Grafika a Cestovný ruch - Kolárovo v Budapešti
Sukromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarskym - Magyar Tannyelvu Magan Szakkozepiskola
2017-1-SK01-KA102-034970
Naplánujme budúcnosť!
Súkromná stredná odborná skola s vyucovacim jazykom madarskym- Magyar Tannyelvu Magán Szakközépiskola
2017-1-SK01-KA102-034972
Profesijné dobrodružstvo grafikov digitálnych médií v Budapešti
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
2017-1-SK01-KA102-034975
Odborníci pre Európu III.
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
2017-1-SK01-KA102-034976
Priama cesta zo školy do zamestnania
Stredna odborna škola
2017-1-SK01-KA102-034977
Príprava odborníkov európskej kvality
Stredná odborná škola Učnovská 5, Košice - Šaca
2017-1-SK01-KA102-034987
Zlepšovanie odborných zručností v zahraničí
Stredná odborná škola podnikania
2017-1-SK01-KA102-035001
Sociálna starostlivosť, turistické a podnikateľské služby v zahraničí
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035007
Odborná stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon povolania
Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egeszsegugyi Kozepiskola, Pod kalvariou 1, Nove Zamky
2017-1-SK01-KA102-035008
Prax - učiteľka života
Spojená škola Tvrdošín
2017-1-SK01-KA102-035016
Medzinárodná odborná prax - Zdravotníctvo
Stredná zdravotnícka škola Trnava
2017-1-SK01-KA102-035018
Praktický ekonóm
Obchodná akadémia Bardejov
2017-1-SK01-KA102-035032
"Medzinárodné skúsenosti pre úspešnú budúcnosť"
Strednáa odborná škola Gemerska 1, Košice
2017-1-SK01-KA102-035033
Trh Európy rozširuje naše obzory
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035034
Rozvíjajme zručnosti mládeže aj mimo domova
Spojená škola
2017-1-SK01-KA102-035038
Reinkarnácia materiálov. Recykling, upcykling, redressing v móde a obalovom dizajne
Stredná priemyselná škola Svidnik
2017-1-SK01-KA102-035042
Moja mobilita - skúsenosť, odbornosť, kvalita
Obchodná akadémia Račianska, Bratislava
2017-1-SK01-KA102-035046
Servisné prehliadky automechanikov
Stredná odborná škola strojnácka Bánovce nad Bebravou
2017-1-SK01-KA102-035051
My Business Trip in Budapest
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium
2017-1-SK01-KA102-035052
Kvalitné vzdelanie – základ úspešnej budúcnosti
Stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA102-035061
Vytvorme príležitosti pre mladých z GEMERA
Súkromná stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA102-035064
II. SOS ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközepiskola, Ul.1.maja 1, Hurbanovo
2017-1-SK01-KA102-035066
Zahraničnou mobilitou k pracovnému úspechu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Gresákova 1, 040 01 Košice
2017-1-SK01-KA102-035068
Odborné výzvy zajtrajška v zahraničí
Obchodna akademia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Velky Meder - Nagymegyer
2017-1-SK01-KA102-035069
Skúsenosť- Najlepšia škola II.
Sukromna spojena skola, Ul. Svateho Stefana c. 648/36, Sturovo
2017-1-SK01-KA102-035070
Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednom Maďarsku
Stredná odborná skola- Szakközépiskola Rákocziho 23, Královský Chlmec
2017-1-SK01-KA102-035071
Hotelierstvo a cestovný ruch - SK verzus HU
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacim jazykom madarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Stefana 1533/3, Dunajská Streda
2017-1-SK01-KA102-035072
Chceme sa učiť od najlepších
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
2017-1-SK01-KA102-035074
Odborné vedomosti a zručnosti z Európy
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
2017-1-SK01-KA102-035082
From theory to practice
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035085
Zvyšovanie odborných zručností žiakov v technickom vzdelávaní
Stredná odborná škola technická, Kozmalovska cesta 9, Tlmače
2017-1-SK01-KA102-035087
Rozvoj a získavanie odbornosti žiakov a učiteľov Technickej akadémie Zvolen za hranicami Slovenskej republiky
Technická akadémia
2017-1-SK01-KA102-035088
Stáž podnikateľov pre rozvoj vidieka v Poľsku
Stredná odborná škola polytechnicka, Ul. SNP 2 Zlate Moravce
2017-1-SK01-KA102-035095
Erasmus+ pre žiakov Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši
Stredná odborná škola Poľná 10 Veľký Krtiš
2017-1-SK01-KA102-035096
Odborná prax v Európe ako súčasť profesijného duálneho vzdelávania.
SSOŠ Hliník nad Hronom
2017-1-SK01-KA102-035097
Medzinárodnou mobilitou za vzdelávaním prácou
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2017-1-SK01-KA102-035101
Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA102-035102
Pokrok v gastronómii vďaka Erasmus+
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
2017-1-SK01-KA102-035103
II. Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu- Muszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakkozépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo
2017-1-SK01-KA102-035106
Cielená medzinárodná spolupráca v oblasti IKT a elektrotechnike
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
2017-1-SK01-KA102-035109
ZVYŠOVANIE KVALITY ODBORNEJ PRÍPRAVY ŽIAKOV PRE POTREBY EURÓPSKEHO TRHU PRÁCE
Stredná odborná škola Hnúšťa
2017-1-SK01-KA102-035120
Obchodná prax v EU
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 82109 Bratislava
2017-1-SK01-KA102-035125
Odbornosť - naša budúcnosť
SOŠ_Humenné
2017-1-SK01-KA102-035126
Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe
Stredná zdravotnícka škola
2017-1-SK01-KA102-035134
Získanie profesionálnych pracovných kompetencií na stáži v ČR
Stredná priemyselná škola dopravná
2017-1-SK01-KA102-035137
Ekonóm v Európe
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035144
Od koreňov tradičných remesiel k modernému umeniu
Stredná umelecká škola Kežmarok
2017-1-SK01-KA102-035145
Teória v praxi
Obchodná akadémia
2017-1-SK01-KA102-035148
Pomôžme žiakom lepšie sa uplatniť na trhu práce
Stredná odborná škola, Jarmočna 108, Stará Ľubovňa
2017-1-SK01-KA102-035150
Pracuj v zahraničí
Obchodnáa akadémia
2017-1-SK01-KA102-035151
Učiť sa pre prax
Spojená škola Nižná
2017-1-SK01-KA102-035153
Rozvoj odborných kompetencií v CNC technológiách v Európe
SOST Ul.1.mája 500, Vráble
2017-1-SK01-KA102-035154
Zručnosti bez hraníc - stáž žiakov v partnerskej škole v Kolíne
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA102-035158
VIAC SKÚSENOSTÍ VIAC PRÍLEŽITOSTÍ
Obchodná akadéemia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
2017-1-SK01-KA102-035160
Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ
Stredná zdravotnícka škola
2017-1-SK01-KA102-035161
Uplatníme sa, ak budeme viac vedieť
Stredná priemyselná škola
2017-1-SK01-KA102-035168
Sme v Európe
SOŠ obchodu a služieb PO
2017-1-SK01-KA102-035172
Medzinárodné prehlbovanie odborných zručností
Stredná odborná škola, Bratislavska 439/18, Dubnica nad Vahom
2017-1-SK01-KA102-035175
Európska pracovná skúsenosť zvyšuje úspech
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
2017-1-SK01-KA102-035176
Zvyšovanie odborných zručností v Nemecku a Taliansku.
SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín
2017-1-SK01-KA102-035180
Pracujme v Európe
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola J. Krala 25, Veľké Kapušany
2017-1-SK01-KA102-035188
Svet v infografike
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
2017-1-SK01-KA102-035201
Učíme sa pre prax
Stredná priemyselná škola strojnícka
2017-1-SK01-KA102-035208
Turiec do Európy, Európa do Turca 2017
K.A.B.A. Slovensko
2017-1-SK01-KA102-035212
Mobilitami žiakov a učiteľov k zvyšovaniu kvality školy
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA102-035215
Výmenné stáže zamerané na logistiku v doprave
Stredná odborná škola dopravná
2017-1-SK01-KA102-035222
Rozvoj odborných kompetencií študentov a učiteľov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne
Stredná odborná škola techniky a služieb
2017-1-SK01-KA102-035236
Vzdelávanie pracovnými skúsenosťami
Stredná odborná škola technická
2017-1-SK01-KA102-035237
Poznávajme prax u "susedov" - praktické skúsenosti žiakov obchodnej akadémie v admistrácii a v cestovnom ruchu
Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
2017-1-SK01-KA102-035241
Learn with Happy Bunnies and other Busy Bees
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
2017-1-SK01-KA102-035242
"Prekračovanie hraníc s hudbou”
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
2017-1-SK01-KA102-035250
Cesty k bioproduktom cez návrat k tradíciám
Stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA102-035258
Kvalitná prax-úspech v živote
Obchodna akademia, Watsonova 61, Kosice
2017-1-SK01-KA102-035259
Na prax do zahraničia 3
Stredná odborná škola Jozefa Cabelku
2017-1-SK01-KA102-035260
Inovačné trendy v doprave
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentska 23, Trnava
2017-1-SK01-KA102-035261
Prax robí majstra
Stredná odborná škola polytechnická
2017-1-SK01-KA102-035273
Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné uplatnenie na európskom trhu práce
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
2017-1-SK01-KA102-035275
Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov
Stredná odborná škola polygrafická
2017-1-SK01-KA102-035276
Lesáci v Českej republike
Spojená škola
2017-1-SK01-KA116-034923
Stáž budúcich ekonómov v rámci EÚ
Obchodná akadémia Lučenec
2017-1-SK01-KA116-034938
Nové zručnosti - úspešná cesta do sveta práce
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánova2, Žilina
2017-1-SK01-KA116-034950
Spoznávame stredomorskú gastronómiu- získavanie nových vedomosti a zručností
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2017-1-SK01-KA116-034960
Remeslo 2018
Stredná odborná škola drevárska, Filinskeho 7, Spišská Nová Ves
2017-1-SK01-KA116-034988
Nové príležitosti v multimédiách a umení III
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2017-1-SK01-KA116-034993
Nové trendy v odbornom vzdelávaní
Stredná priemyselná škola
2017-1-SK01-KA116-034996
Medzinárodná škola
Súkromná stredná odborná škola - Magan Szakkozepiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
2017-1-SK01-KA116-035021
Zvyšovanie odborných vedomostí a zručností žiakov Spojenej školy v Detve
Spojená škola
2017-1-SK01-KA116-035040
Vzdelávanie bez hraníc
Stredná odborná škola automobilová
2017-1-SK01-KA116-035060
Vášeň pre prax
Stredná odborná škola polytechnická
2017-1-SK01-KA116-035076
Zo školy do kancelárií 2
Obchodná akadémia Nitra
2017-1-SK01-KA116-035079
Študent - škola – mobilita
Stredná priemyselná škola
2017-1-SK01-KA116-035094
Nové odbornosti - nové cesty
Stredná odborná škola Pruské 294
2017-1-SK01-KA116-035113
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
2017-1-SK01-KA116-035114
So sklom sa vo svete nestratíš
Stredná odborná škola sklárska
2017-1-SK01-KA116-035173
Európske vzdelanie a prax
Stredná odborná škola, Lipova 8, Handlova
2017-1-SK01-KA116-035207
Zručnosti pre chemický priemysel
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2017-1-SK01-KA116-035221
Spoločné zdokonaľovanie odborných zručností – cesta ku kreatívnej práci
Stredná odborná škola informačných technológii
2017-1-SK01-KA116-035240
Rozšírenie kompetencií budúcich absolventov v krajinách EÚ.
Stredná odborná škola lesnícka
2017-1-SK01-KA116-035245
Kvalitné odborné vzdelanie - istá budúcnosť
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petöfiho 2, Komárno
2017-1-SK01-KA116-035246
Prax žiakov v zahraničí zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola,I.Krasku 491, Púchov
2017-1-SK01-KA116-035267
„Odborná stáž žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici v členských krajinách EÚ“
Stredná zdravotnícka škola
2017-1-SK01-KA116-035283
Aktualizácia a prehlbovanie pracovných návykov študentov počas praktických mobilít
Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
2017-1-SK01-KA202-035299
Innovative Blended Learning Toolkit for the Safe Pest Management of Honeybees
Stredná odborná škola
2017-1-SK01-KA202-035375
Return on Investment of Work Based Learning and apprenticeships
Technická univerzita v Košiciach
2017-1-SK01-KA202-035388
Education for Local Development of Rural Areas
Agentúta na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
2017-1-SK01-KA202-035399
Inovácie v autoopravárenstve hybridov a elektromobilov
Stredná odborná škola dopravná
2017-1-SK01-KA202-035411
Quality implementation in career guidance
BKS Úspech
2017-1-SK01-KA202-035415
Harmonized Friction Stir Welding Technology Training across Europe
Výskumný ústav zváračský - priemyselný inštitút SR
2017-1-SK01-KA202-035416
e-Training of Inactive Women for Flexible Employability in the Hotel Industry & Gastronomy
Slovenská obchodná a priemyselná komora
2018-1-SK01-KA102-045833
Za novými zručnosťami do Európy
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA102-045844
Implementácia odbornej praxe v zahraničí v procese skvalitňovania odborného vzdelávania II.
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
2018-1-SK01-KA102-045860
Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske profesie v zahraničí
Technická akadémia
2018-1-SK01-KA102-045869
Rozvíjame reálne zručnosti ekonómov a manažérov turizmu v celej Európe
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA102-045871
Skúsenosti, tvorivosť, aktivita - Erasmus+ naučí ťa!
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
2018-1-SK01-KA102-045873
IV. Europrax- záruka úspechu v budúcnosti
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA102-045874
2.Odborné výzvy zajtrajška v zahraničí
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
2018-1-SK01-KA102-045877
ODBORNÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI Z EURÓPY II
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
2018-1-SK01-KA102-045879
Odborníci pre Európu IV.
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
2018-1-SK01-KA102-045880
Rozvoj a vzdelávanie hotelovej akadémie v turistickej Budapešti
SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
2018-1-SK01-KA102-045881
Praktické zručnosti študentov strednej školy v reálnom pracovnom prostredí
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
2018-1-SK01-KA102-045882
Praxou k zamestnaniu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Gresákova 1, 040 01 Košice
2018-1-SK01-KA102-045887
Špeciálna výučba za hranicami
Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč
2018-1-SK01-KA102-045889
Sicília na stole
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2018-1-SK01-KA102-045897
"Umenie spája"
Konzervatórium Jana Levoslava Bellu
2018-1-SK01-KA102-045899
Zvyšovanie kvality praktickej prípravy žiakov SPŠD
Stredná priemyselná škola dopravná
2018-1-SK01-KA102-045901
Získavajme praktické odborné zručnosti v zahraničí
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA102-045908
Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce
Hotelová akadémia
2018-1-SK01-KA102-045912
Poznávajme prax v iných krajinách 2
Obchodná akadémia, Nevädzova 3, 820 07 Bratislava
2018-1-SK01-KA102-045938
Erasmus + - šanca odborného rozvoja pre najlepších
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2018-1-SK01-KA102-045946
Vocational practice of VET learners from Mostová and its positive effects for disadvantaged young people
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom madarským - Magán Szakközépiskola
2018-1-SK01-KA102-045959
Spoznávajme prácu zdravotníckych asistentov v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA102-045975
Prax inovatívne
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA102-045977
Kvalita odborného vzdelávania a prípravy mladých gastronómov otvára brány európskeho trhu práce
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA102-045978
Turiec do Európy, Európa do Turca 2018
K.A.B.A. Slovensko
2018-1-SK01-KA102-045982
Mládež v praxi
Stredná odborná škola polytechnická
2018-1-SK01-KA102-046002
Zvýšenie šancí študentov OA na trhu práce
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA102-046014
Moje budúce povolanie - moje hobby.
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
2018-1-SK01-KA102-046015
Mobilitou k rozvoju odborných kompetencií v zdravotníckych odboroch
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
2018-1-SK01-KA102-046019
Získajme odborné zručnosti v Európe
Hotelová akadémia
2018-1-SK01-KA102-046022
Young Veterinarians Work for Europe
Stredná odborná škola veterinárna
2018-1-SK01-KA102-046031
Zvyšujeme kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA102-046036
Od praxe k zamestnaniu 2
Obchodná akadémia, Ul.Kálmána Kittenbergera 2, Levice 934 40
2018-1-SK01-KA102-046040
INTERNACIONALIZÁCIOU ROZŠIRUJEME ODBORNÉ KOMPETENCIE
Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice
2018-1-SK01-KA102-046042
Zlepšiť úroveň nadobudnutých vedomostí a zručností zdravotníckych asistentov v duchu hodnôt Boromejskej starostlivosti (spoločne, zodpovedne, s účinnou láskou)
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
2018-1-SK01-KA102-046050
Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast učiteľov odborných predmetov v zahraničí
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA102-046053
Prax z nás robí majstrov
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
2018-1-SK01-KA102-046055
Technické zručnosti v praxi
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
2018-1-SK01-KA102-046060
Zahraničná pracovná skúsenosť pre lepšiu kariéru
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
2018-1-SK01-KA102-046062
Zvyšovanie odborných zručností v zahraničí
Stredná odborná skola, Námestie SNP 5, Partizánske
2018-1-SK01-KA102-046084
Obchodná prax v EU
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkovičca, Sklenárova 1, 82109 Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046085
Prax dopravákov pre potreby praxe II
Stredna priemyselná škola dopravná
2018-1-SK01-KA102-046087
Nové skúsenosti v ošetrovateľskej starostlivosti
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA102-046090
Mobilitou k úspešnému podnikaniu
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046091
Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe
Sukromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová
2018-1-SK01-KA102-046093
Medzinárodné odborné vzdelávanie zamerané na železničnú dopravu a oblasť elektrotechniky
Stredná odborná škola dopravná
2018-1-SK01-KA102-046098
FotoRiga
Súkromná Stredná Umelecká Škola Animovanej Tvorby
2018-1-SK01-KA102-046105
III. SOS ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközepiskola, Ul.1.mája 1, Hurbanovo
2018-1-SK01-KA102-046111
Učenie sa praxou
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
2018-1-SK01-KA102-046118
Európska mobilita
Stredná odborná škola,Pod amfiteátrom 7, Levice
2018-1-SK01-KA102-046127
Zvýšme odbornosť v zahraničí
Stredná odborná škola
2018-1-SK01-KA102-046136
Mechatronik na Slovensku a v zahraničí
Spojená škola
2018-1-SK01-KA102-046142
Čelíme výzvam vo svete práce
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA102-046148
ART - MULTIKULTÚRA - TALENT - rozšírenie odborných kompetencií žiakov umeleckých odborov
Stredná odborná škola
2018-1-SK01-KA102-046157
Európske trendy v zdravotníckych profesiách
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
2018-1-SK01-KA102-046169
Nové zručnosti lesákov získaných v Česku
Spojená škola
2018-1-SK01-KA102-046170
LEADER IN LEATHER
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
2018-1-SK01-KA102-046171
Odborná prax v zahraničí – cesta pre uplatnenie na európskom trhu práce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
2018-1-SK01-KA102-046182
Elektrikár 21. storočia
Stredná odborná škola polytechnická
2018-1-SK01-KA102-046184
Praxou zlepšíme teoretické vedomosti
Stredná odborná škola technická
2018-1-SK01-KA102-046185
Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy 2018
RESTART
2018-1-SK01-KA102-046189
Rozšírme si obzory
Stredná odborná škola
2018-1-SK01-KA102-046192
Kvalitná prax- úspešné uplatnenie sa na trhu práce
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2018-1-SK01-KA102-046196
Podnikáme za hranicami
Stredná odborná škola podnikania
2018-1-SK01-KA102-046199
Zdravotnícky asistent a svet práce
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA102-046201
Odborná prax v ČR
Stredná odborná škola, Komenského 16. Lipany
2018-1-SK01-KA102-046203
Rozvoj remeselných zručností a umeleckej invencie v modernom výtvarnom ponímaní
Stredná priemyselná škola Svidník
2018-1-SK01-KA102-046205
Cestou objavovania európskeho kultúrneho dedičstva k osobnému rastu v umení dnes
Stredná umelecká škola Kežmarok
2018-1-SK01-KA102-046206
Grafika nás spája
Spojená škola
2018-1-SK01-KA102-046211
ERASMUS PLUS U NÁS
Stredná odborná škola Hnúšťa
2018-1-SK01-KA102-046219
Zahraničné skúsenosti pre žiakov strednej školy - jazyk, práca, zamestnanie
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
2018-1-SK01-KA102-046232
Rozvoj jazykových a odborných kompetencií mladých gastronómov- cesta k úspechu na trhu práce
Spojená škola
2018-1-SK01-KA102-046233
Vedomosti pre život
Škola úžitkového výtvarníctva
2018-1-SK01-KA102-046237
Podpora vzdelávania a praxe pre žiakov v oblasti učiteľstva a vychovávateľstva
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
2018-1-SK01-KA102-046256
Lepšie vzdelanie, lepšia budúcnosť. Získanie profesijných kompetencií žiakov a učiteľov strednej odbornej školy strojníckej praxou v zahraničí.
Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 Povazska Bystrica
2018-1-SK01-KA102-046259
Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov II.
Stredná odborná škola polygrafická
2018-1-SK01-KA116-045841
Európska mobilita žiakov Spojenej školy Detva
Spojená škola
2018-1-SK01-KA116-045842
Stredomorská kuchyňa- rozvoj odborných zručností
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA116-045849
Remeslo 2019
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
2018-1-SK01-KA116-045865
Kvalitné odborné vzdelanie – kľúč k úspechu
Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petofiho 2, Komarno
2018-1-SK01-KA116-045914
„Medzinárodná mobilita žiakov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici v členských krajinách EÚ“
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA116-045917
Európska pridaná hodnota v OVP
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Rimavská Sobota
2018-1-SK01-KA116-045920
Medzinárodná odborná prax
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
2018-1-SK01-KA116-045932
Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlova
2018-1-SK01-KA116-045943
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe
Stredná zdravotnícka škola
2018-1-SK01-KA116-045945
Mobility v Európe - Aká Fantastická Skúsenosť!
Obchodná akadémia Lučenec
2018-1-SK01-KA116-045950
Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí
Obchodná akadémia
2018-1-SK01-KA116-045963
Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánova2, Žilina
2018-1-SK01-KA116-045967
Nové odbornosti - nové cesty II
Stredná odborná škola Pruské 294
2018-1-SK01-KA116-045972
Európsky farmár
Stredná odborná škola polytechnická
2018-1-SK01-KA116-046029
Nové príležitosti v multimédiách a umení IV
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2018-1-SK01-KA116-046037
Vzdelávanie v krajinách EÚ zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola,I.Krasku 491, Púchov
2018-1-SK01-KA116-046041
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU II.
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
2018-1-SK01-KA116-046047
Kľúč k vzdelávaniu mládeže
Stredná priemyselná škola
2018-1-SK01-KA116-046058
Rozvoj odborných kompetencií v službách a remeslách
Stredná odborná škola techniky a služieb
2018-1-SK01-KA116-046117
Spojenie-prax-škola
Stredná priemyselná škola
2018-1-SK01-KA116-046159
Európske skúsenosti vytvárajú nové príležitosti
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2018-1-SK01-KA116-046162
Zručnosti pre všetkých
Obchodná akadémia Nitra
2018-1-SK01-KA116-046193
Sklárske remeslo
Stredná odborná škola sklárska
2018-1-SK01-KA116-046200
Rozvíjanie odborných vedomostí a zručností študentov SOŠ Šaľa prostredníctvom realizácie praktických mobilít
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2018-1-SK01-KA116-046212
Kvalitnou a profesionálnou prácou v každom odbore spoločne budujeme modernú Európu
Stredná odborná škola informačných technológií
2018-1-SK01-KA116-046246
Vzdelávaním v krajinách EÚ k profesionalite absolventov.
Stredná odborná škola lesnícka
2018-1-SK01-KA202-046271
Let’s have fun with the business start-up
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2018-1-SK01-KA202-046302
Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní
Spojená škola
2018-1-SK01-KA202-046321
CLIL in VET
Obchodná akadémia Nitra
2018-1-SK01-KA202-046331
Tracking Learning and Career Paths of VET graduates, to improve quality of VET provision
Technická univerzita v Košiciach
2018-1-SK01-KA202-046334
The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry – STEP AHEAD II - Automotive Innovation & Teacher training Academy
INAK
2018-1-SK01-KA202-046358
Podporovaný výcvik vodiča pre členov sociálne vylúčených spoločenstiev.
Združenie autoškôl slovenskej republiky
2018-1-SK01-KA202-046367
Training on Plastic Mould Making
Slovenská obchodná a priemyselná komora
2019-1-SK01-KA102-060364
Zvýšenie kvality vzdelávania a úrovne internacionalizácie Strednej odbornej školy strojníckej v systéme duálneho vzdelávania odbornou stážou učiteľov v Španielsku
Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 Považská Bystrica
2019-1-SK01-KA102-060369
Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére
Stredná odborná škola,Pod amfiteátrom 7, Levice
2019-1-SK01-KA102-060426
Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe
Súkromná stredná umelecká škola
2019-1-SK01-KA102-060427
Rozvíjaj svoju kreativitu v Európe!
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
2019-1-SK01-KA102-060428
Od vzdelávania k úspechu-2019
Stredná odborná škola- Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060429
VZDELÁVANIE K ÚSPECHU
Stredná odborná škola stavebná- Épitészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
2019-1-SK01-KA102-060430
Život a práca v Európe II
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060431
V. Europrax- záruka úspechu v budúcnosti
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060433
Zvýšenie hodnotv odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta
2019-1-SK01-KA102-060434
Internship in London and Barcelona
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060436
Buďme najlepší v európskom odbornom vzdelávaní
Stredná odborná škola technická
2019-1-SK01-KA102-060437
CNC technológie v Európe - cesta k úspechu
Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo
2019-1-SK01-KA102-060438
Nové digitálne a praktické zručnosti študentov, nové príležitosti - kľúč k úspechu
Stredná priemyselná škola Svidník
2019-1-SK01-KA102-060439
Špecifické zručnosti získané v Európskej únii
Stredná odborná škola polytechnická
2019-1-SK01-KA102-060440
Internship abroad-real skills for life
Obchodná akadémia v Rožňave
2019-1-SK01-KA102-060442
Rozvoj odborných kompetencií budúcich technikov pre európsky trh práce
Stredná odborná škola technická Ul.1.mája 500, Vráble
2019-1-SK01-KA102-060443
Zváranie v medzinárodnej praxi
Stredná odborná škola technická - Müszaki Szakközépiskola Komárno
2019-1-SK01-KA102-060444
Prax dopravákov pre potreby praxe III
Stredná priemyselná škola dopravná
2019-1-SK01-KA102-060448
EuroMobilita - cesta k úspechu
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA102-060449
WebDesign
Súkromná Stredná Umelecká Škola Animovanej Tvorby
2019-1-SK01-KA102-060451
Create Combine Cooperate
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
2019-1-SK01-KA102-060452
Smart Home - innovative trends in vocational education
Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
2019-1-SK01-KA102-060453
Odborná prax v zahraničí
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
2019-1-SK01-KA102-060456
Digitálna kancelária
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060457
Projektovým vyučovaním k modernému vzdelávaniu
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
2019-1-SK01-KA102-060458
Odborníci budúcnosti v zahraničí
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
2019-1-SK01-KA102-060459
Digitálne médiá – doma a v zahraničí
Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060460
Moja mobilita - skúsenosť, odbornosť, kvalita II.
Obchodná akadémia Račianska, Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060461
Krása v zručnostiach, zručnosti v kráse
Stredná odborná škola beauty služieb, Centrum odborného vzdelavania a prípravy
2019-1-SK01-KA102-060462
Praxou k zamestnaniu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
2019-1-SK01-KA102-060463
Odborníci pre Európu V.
Stredná odborná skola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060464
Odborná prax v zahraničí - cesta k naplneniu životných cieľov získaním profesných i všeobecných skúseností
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
2019-1-SK01-KA102-060465
III. Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu- Müszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo
2019-1-SK01-KA102-060467
Podporme odborné vzdelávanie mládeže európskymi cestami
Stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060468
Rozvoj vzdelávania žiakov špeciálnej výučby
Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč
2019-1-SK01-KA102-060469
Odborná prax v Európe
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
2019-1-SK01-KA102-060470
Praxujeme v Čechách
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16. Lipany
2019-1-SK01-KA102-060471
Ako sa uplatniť na trhu práce aj v zahraničí
Stredná priemyselná škola dopravná
2019-1-SK01-KA102-060472
Viac skúseností viac príležitostí 2
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060473
Odborné vedomosti zo zahraničia
Stredná odborná škola sluzieb-Szolgáltatóipari Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060474
Tradície v novom šate
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.SNP 5, Zlaté Moravce
2019-1-SK01-KA102-060475
Odborná stáž zdravotníckych asistentov ako príprava pre európsky trh práce
Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
2019-1-SK01-KA102-060476
Dobrá odborná prax ako prostriedok na ceste k zamestnaniu
Stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060477
Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednej Českej republike
Stredná odborná škola- Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
2019-1-SK01-KA102-060478
Turizmus v Budapešti - praktické tipy
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
2019-1-SK01-KA102-060479
Hudba - jazyk porozumenia
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
2019-1-SK01-KA102-060480
Skúsenosť - najlepšia škola života
Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana č. 648/36, Štúrovo
2019-1-SK01-KA102-060481
Prax za hranicami pre inováciu odbornej prípravy
Súkromná stredná odborná škola s vjm - Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060484
Odborná zahraničná stáž žiakov Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši v rámci projektu Erasmus+
Stredná odborná škola Poľná 10 Veľký Krtíš
2019-1-SK01-KA102-060485
Učíme sa pre prax
Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove
2019-1-SK01-KA102-060486
Ako dostať chrbticu do školy? - Wie bekommt man die Wirbelsäule in die Schule?
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová ul.349/34, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
2019-1-SK01-KA102-060487
Poznávanie gastronómie a kultúry stolovania štátov V4
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060489
Pokrok v gastronómii vďaka programu Erasmus+ III.
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060490
Výmena osvedčených postupov a skúseností v európskej ošetrovateľskej starostlivosti
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra
2019-1-SK01-KA102-060491
Počítačové zručnosti pre lepšie zamestnanie sa
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho
2019-1-SK01-KA102-060493
Zručnosťou k lepšej Európe
Stredná odborná škola drevárska
2019-1-SK01-KA102-060496
Otvorme brány odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
2019-1-SK01-KA102-060497
Odborná prax u "susedov"
Stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060498
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
2019-1-SK01-KA102-060499
Mladí dopraváci za novými skúsenosťami
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
2019-1-SK01-KA102-060501
Pripraveným šťastie praje
SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov
2019-1-SK01-KA102-060502
Európska pedagogická prax
Stredná odborná škola pedagogická-Pedagógiai Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060503
OVERENIE ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV OA NA EURÓPSKOM TRHU PRÁCE
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060504
Medzinárodná spolupráca napomáha zvyšovať odbornú prax študentov.
Stredná priemyselná škola
2019-1-SK01-KA102-060505
Mobilitou k profesijným zručnostiam
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
2019-1-SK01-KA102-060507
Doprava v digitálnom veku
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
2019-1-SK01-KA102-060509
Kvalitná prax - úspech v práci
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2019-1-SK01-KA102-060510
Spoznávame medzinárodné účtovné štandardy
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060511
Európske trendy v zdravotníckych profesiách II.
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060512
Tvorivosť a odbornosť - naša lepšia budúcnosť
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2019-1-SK01-KA102-060513
Zvýšme odbornosť v zahraničí
Stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060514
Moja pracovná cesta v Taliansku
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium
2019-1-SK01-KA102-060515
Hľadáme nové inšpirácie
Stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060516
Poľskonektivita
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
2019-1-SK01-KA102-060517
Príprava odborníkov európskej kvality
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice - Šaca
2019-1-SK01-KA102-060519
Odborné vzdelávanie bez hraníc
Stredná priemyselná škola technická
2019-1-SK01-KA102-060520
Učíme sa pre svoju budúcnosť
Stredná odborná škola polytechnická
2019-1-SK01-KA102-060521
Gastronómia a obchod v Európe
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
2019-1-SK01-KA102-060522
Podnikanie v Taliansku
Súkromná stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060523
Improve your skills
Stredná odborná škola technická
2019-1-SK01-KA102-060524
Učíme sa praxou - skvalitnenie odbornej prípravy žiakov
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
2019-1-SK01-KA102-060525
Vzdelanie a pracovné príležitosti
Stredná odborná škola podnikania
2019-1-SK01-KA102-060528
SSOŠ OS s VJM Mostová VET 2.0 – Vocational practice of learners and the professional development of teachers
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s vjm Mostová
2019-1-SK01-KA102-060529
Pracovná skúsenosť, ktorá otvára brány európskeho trhu práce
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
2019-1-SK01-KA102-060530
Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti mechatroniky a defektoskopie materiálov
Spojená škola Martin
2019-1-SK01-KA102-060533
Získanie a rozvoj praktických vedomostí a zručností v oblasti polygrafie a médií (pre lepšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce)
Stredná odborná škola polygrafická Račianska 190, 835 26 Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060534
Vzdelávanie v oblasti dopravy a elektrotechniky
Stredná odborná škola dopravná
2019-1-SK01-KA102-060535
Móda, marketing a Flamenco šaty
Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060536
Teória versus Prax
Spojená škola Tvrdošín
2019-1-SK01-KA102-060537
Zdravie je naša priorita
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
2019-1-SK01-KA102-060539
Študent dopravy v praxi
Stredná odborná škola dopravná
2019-1-SK01-KA102-060544
Technika je naša
Stredná priemyselná škola strojnícka
2019-1-SK01-KA102-060547
Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
2019-1-SK01-KA102-060549
Odborná vzdelávacia prax-zdravotníctvo
Stredná zdravotnícka škola Trnava
2019-1-SK01-KA102-060550
Zahraničná prax - viac pracovných príležitostí
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
2019-1-SK01-KA102-060553
Budúci lesáci
Spojená škola, Bijacovce 1
2019-1-SK01-KA102-060557
Plus pre profesiu
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA102-060558
Prax - to je naše
Stredná odborná škola technická
2019-1-SK01-KA102-060560
Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019 -2020
Stredná odborná škola drevárska
2019-1-SK01-KA102-060561
Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA102-060563
Hoteláci v Írsku
Hotelová akadémia, Humenné
2019-1-SK01-KA102-060564
Odborne v Európe, odborne na Slovensku
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
2019-1-SK01-KA102-060566
Odborná prax v EU
SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín
2019-1-SK01-KA102-060567
Remeslo má zlaté dno
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2019-1-SK01-KA102-060568
Modernizácia odborného vzdelávania v oblasti IT
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
2019-1-SK01-KA102-060571
Mechanik počítačových sieti na Slovensku a v zahraničí
Spojená škola
2019-1-SK01-KA102-060572
S gastronómiou a angličtinou úspešne na európsky trh práce
SOŠ hotelových služieb a obchodu
2019-1-SK01-KA102-060575
Zahraničné skúsenosti nadovšetko
Spojená škola
2019-1-SK01-KA102-060577
Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy 2019
RESTART
2019-1-SK01-KA102-060580
Oprava strojov
Stredná odborná škola agrotechnická Tovarnícka 1632 Topoľčany
2019-1-SK01-KA102-060581
Dobrodružstvo vzdelávania
Škola úžitkového výtvarníctva
2019-1-SK01-KA102-060584
Otvorení pre Európu
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36
2019-1-SK01-KA102-060585
Pripravujeme sa na európsky trh práce
Obchodná akadémia, Bernoláková 26, Zlaté Moravce
2019-1-SK01-KA102-060587
Chceme vedieť viac
Stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060590
Profesijný rozvoj osobnosti mladého gastronóma ako súčasť poslania a vízie odbornej školy
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2019-1-SK01-KA102-060591
Mladé firmy a internet vecí v Európe
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29.augusta 4812, 058 01 Poprad
2019-1-SK01-KA102-060593
Metódy digitálnej a výtvarnej propagácie výrobkov
Súkromná stredná umelecká škola
2019-1-SK01-KA102-060594
Európsky trh práce
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060595
Spoločne to dokážeme
Spojená škola
2019-1-SK01-KA102-060596
Mobility naprieč Európou V.
Technická akadémia
2019-1-SK01-KA102-060597
Medzinárodná mobilita - dnes nová skúsenosť, zajtra profesia
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2019-1-SK01-KA102-060598
Cestujeme za gastronomickými a kultúrnymi zážitkami
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
2019-1-SK01-KA102-060599
Adlerka si rozširuje obzory
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060600
Rozšírenie odborných kompetencií praxou v zahraničí
Súkromná SOŠ Hliník nad Hronom
2019-1-SK01-KA102-060601
Stredná priemyselná škola Samulea Mikovíniho - škola s európskym rozmerom
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
2019-1-SK01-KA102-060602
Rozvoj podnikateľských aktivít a sociálnych zručností v zahraničí
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060605
Zahraničná odborná stáž - príprava na uplatnenie na európskom trhu práce.
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
2019-1-SK01-KA102-060606
" Zdokonaľme svoje zručnosti na Sicílii"
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2019-1-SK01-KA102-060609
Mobilita, cesta k úspechu
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060610
Rozvoj a uplatnenie kompetencií praktickej sestry v medzinárodnom kontexte
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA102-060611
Zvyšovanie odborných kompetencií v technických odboroch
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
2019-1-SK01-KA102-060613
Regionálne produkty v ponuke hotelových zariadení
Hotelová akadémia
2019-1-SK01-KA102-060615
Získavame skúsenosti v EU
Stredná odborná škola informačných technológií
2019-1-SK01-KA102-060617
Mobilitou k zvyšovaniu odbornosti
Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice
2019-1-SK01-KA102-060620
Odborná stáž za hranicami Slovenska pre žiakov a učiteľov SZŠ Skalica
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
2019-1-SK01-KA116-060432
Nové odbornosti - nové cesty III
Stredná odborná škola Pruské 294
2019-1-SK01-KA116-060435
Odborná prax v Londýne
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
2019-1-SK01-KA116-060441
Žiaci Spojenej školy v Detve na zahraničnej mobilite
Spojená škola
2019-1-SK01-KA116-060445
Vzdelávanie v Európe zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola,I.Krasku 491, Púchov
2019-1-SK01-KA116-060446
Odborná stáž v zahraničí - záruka nových príležitostí
Stredná priemyselná skola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközepiskola, Petöfiho 2, Komarno
2019-1-SK01-KA116-060447
Škola a prax
Stredná priemyselná škola
2019-1-SK01-KA116-060450
Mobilita – začiatok kariérnej dráhy
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA116-060454
Výmena skúseností a nových poznatkov na medzinárodnej úrovni pre žiakov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Šahách
Stredná odborná škola techniky a služieb - Müszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy
2019-1-SK01-KA116-060483
Remeslo 2020
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
2019-1-SK01-KA116-060488
„Spoločne za zdravú Európu”
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA116-060492
Svet poľnohospodárstva
Stredná odborná škola polytechnická
2019-1-SK01-KA116-060506
Učíme sa s Erasmom +
Stredná odborná škola automobilová
2019-1-SK01-KA116-060526
Európskymi mobilitami za novými skúsenosťami a zručnosťami
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2019-1-SK01-KA116-060531
Rozvoj odborných kompetencií v službách a remeslách II.
Stredná odborná škola techniky a služieb
2019-1-SK01-KA116-060532
Európske trendy v OVP
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavské Sobota
2019-1-SK01-KA116-060538
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA116-060541
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU III.
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
2019-1-SK01-KA116-060552
Prepojenie teórie s praxou v Európe
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA116-060554
Rozvoj profesijných zručností v Európe
Obchodná akadémia Nitra
2019-1-SK01-KA116-060556
Eurotrendy v odbornom vzdelávaní
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
2019-1-SK01-KA116-060570
Zručnosti pre chemický priemysel II
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2019-1-SK01-KA116-060578
Za vzdelávaním a internetom vecí do krajín EU
Stredná odborná škola informačných technológií
2019-1-SK01-KA116-060579
Turiec do Európy, Európa do Turca 2019
K.A.B.A. Slovensko
2019-1-SK01-KA116-060583
Medzinárodné mobility - nástroj získavania odborných skúseností
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2019-1-SK01-KA116-060586
Kuchyňa Andalúzie- nadobúdanie nových kompetencií
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
2019-1-SK01-KA116-060588
Praktické skúsenosti - cesta do sveta práce
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánová 2, Žilina
2019-1-SK01-KA116-060589
Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2019-1-SK01-KA116-060608
Rozvíjanie profesijných zručností žiakov SOŠChKaS Šaľa počas odborných mobilitných stáží v európskom vzdelávacom priestore
Stredná odborná škola chovu koní a služieb Lótenyésztési es Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
2019-1-SK01-KA202-060645
Agricultural Safety Through Lifelong Learning
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2019-1-SK01-KA202-060684
Komplexný multiprofesionálny prístup v liečbe pacientov s využitím prvkov vedeckej muzikoterapie
Univerzita Komenského v Bratislave
2019-1-SK01-KA202-060689
CICLO - boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce
Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania
2019-1-SK01-KA202-060759
International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation
Academia Istropolitana Nova
2019-1-SK01-KA202-060772
Technológie Industry 4. pre učiteľov a trénerov odborného vzdelávania
Technická univerzita v Košiciach
2019-1-SK01-KA202-060773
Nový potenciál rozvoja agrosektora- AGROMECHATRONIK
Stredná odborná škola Pruské 294
2019-1-SK01-KA202-060776
Introduction Of Dual Education System And Identification Of Its Quality
Košický samosprávny kraj
2019-1-SK01-KA202-060790
Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2020-1-SK01-KA102-077735
Praktická odborná príprava v zahraničí pre budúcich zdravotníckych pracovníkov
Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egeszsegugyi Kozepiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
2020-1-SK01-KA102-077750
Inteligentné technológie a rozvoj podnikania
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29.augusta 4812, 058 01 Poprad
2020-1-SK01-KA102-077772
Aplikovanie inovácií v odbornom vzdelávaní a príprave
Stredná odborná skola technická
2020-1-SK01-KA102-077776
Odborné vedomosti a zručnosti pre prax – trendy v Európe
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
2020-1-SK01-KA102-077789
Praxujeme v Olomouci
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16. Lipany
2020-1-SK01-KA102-077795
Medzigeneračná skúsenosť v Európe
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
2020-1-SK01-KA102-077817
Vedz v čom si dobrý a stále sa zlepšuj
Súkromná Spojená škola EDUCO
2020-1-SK01-KA102-077826
Zahraničnou praxou k lepšej budúcnosti
Stredná odborná škola drevárska
2020-1-SK01-KA102-077840
Kreativita a inovácie v odbornej príprave mladých gastronómov a kaderníkov na budúce povolanie
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2020-1-SK01-KA102-077845
Kvalitné uplatnenie študentov v praxi na základe nových kompetencií získaných v zahraničí
Súkromná stredná odborná škola podnikania
2020-1-SK01-KA102-077866
Cestovný ruch v Európe
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
2020-1-SK01-KA102-077868
Tvorivosť a odbornosť- naša lepšia budúcnosť
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2020-1-SK01-KA102-077870
Podnikanie v Miláne
Súkromná stredná odborná škola
2020-1-SK01-KA102-077883
Podporujeme žiakov
Stredná odborná škola dopravná
2020-1-SK01-KA102-077899
Európske trendy v odbornom vzdelávaní
Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice
2020-1-SK01-KA102-077913
Formujeme našu budúcnosť
Obchodná akadémia
2020-1-SK01-KA102-077916
FilmDevelopment
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
2020-1-SK01-KA102-077932
IV. Európska odborná prax – kvalita duálneho vzdelávania
Stredná odborná skola techniky, služieb a obchodu- Müszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv.Stefana 81, Stúrovo
2020-1-SK01-KA102-077933
Rakúske a maďarské skúsenosti ako kľúče k úspechu
Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana č. 648/36, Štúrovo
2020-1-SK01-KA102-077935
IV. SOS ERASMUS - naša jediná šanca
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, Ul.1.mája 1, Hurbanovo
2020-1-SK01-KA102-077945
Skúsenosť a odbornosť - kľúč k úspešnej budúcnosti
SOŠ obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom
2020-1-SK01-KA102-077947
Turizmus v Budapešti - praktické tipy II.
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vjm - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
2020-1-SK01-KA102-077954
Mladí veterinári a farmári na OVP v Srbsku
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
2020-1-SK01-KA102-077964
Zahraničná mobilita - príležitosť pre všetkých
Obchodná akadémia
2020-1-SK01-KA102-077965
Medzinárodná odborná prax - moja budúcnosť
Stredná zdravotnícka škola
2020-1-SK01-KA102-077968
Skúsenosti vo svete digitálnych médií
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
2020-1-SK01-KA102-077977
ABSOLUT LOOK multikultúrne - rozšírenie odborných kompetencií žiakov študijného odboru kozmetik, kozmetička a vizážistka
Stredna odborna skola sluzieb
2020-1-SK01-KA102-077982
Odborníci pre Európu VI.
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
2020-1-SK01-KA102-077984
Vzdelávanie v rámci EÚ je vstupenkou do budúcnosti
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
2020-1-SK01-KA102-077996
Odborná prax v zahraničí
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku
2020-1-SK01-KA102-077999
Okúsiť prácu vo svete
Súkromná obchodná akadémia
2020-1-SK01-KA102-078007
Zručnosti pre život
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
2020-1-SK01-KA102-078008
Europrax pre budúcnosť
Stredná odborná škola techniky a služieb
2020-1-SK01-KA102-078019
Odborná prax v zahraničí – kľúč k získaniu nových zručnosti pre prácu v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
2020-1-SK01-KA102-078024
Czech-in
Stredná odborná škola - Szakközepiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
2020-1-SK01-KA102-078029
Nové technológie pre lesákov
Spojená škola, Bijacovce 1
2020-1-SK01-KA102-078033
Kniha, animácia, odev - symbióza nápadov v kreatívnom svete.
Stredná priemyselná škola Svidník
2020-1-SK01-KA102-078035
Zahraničná stáž- cesta k skvalitneniu odbornej prípravy žiakov
Stredná zdravotnícka škola
2020-1-SK01-KA102-078036
Kvalitná prax - zručnosti do života
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2020-1-SK01-KA102-078042
Stáže v odbore elektrotechniky a železničnej dopravy
Stredná odborná škola dopravná
2020-1-SK01-KA102-078049
EuTreHeP - Európske trendy v zdravotníckych profesiách
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
2020-1-SK01-KA102-078051
Žiaci v odbore Zdravotnícky asistent a Masér získajú odborné skúsenosti v Španielsku
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
2020-1-SK01-KA102-078055
Za prácou do Európy
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
2020-1-SK01-KA102-078056
Zručnosti dnes - úspech zajtra
Stredná odborná škola beauty služieb
2020-1-SK01-KA102-078061
Odborné zručnosti získané v zahraničí – krok k úspešnému štartu v profesii
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
2020-1-SK01-KA102-078065
Moja prax - moja kvalita
Obchodná akadémia
2020-1-SK01-KA102-078071
Staré, ale dobré
Súkromná škola umeleckého priemyslu
2020-1-SK01-KA102-078074
Nové skúsenosti
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2020-1-SK01-KA102-078079
Hudba ako zdroj rôznorodosti a tolerancie
Konzervatórium Košice
2020-1-SK01-KA102-078093
Nové horizonty
Stredná odborná škola
2020-1-SK01-KA102-078118
Odborná prax v EU - brána k európskemu trhu práce
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
2020-1-SK01-KA102-078125
Učíme sa pre budúcnosť
Stredná priemyselná škola strojnícka
2020-1-SK01-KA102-078143
Cesta otvorená rastu vedomostí a zručností
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2020-1-SK01-KA102-078156
Nové vedomosti, zručnosti a kompetencie v podmienkach kvalitnej praxe
Stredná zdravotnícka škola
2020-1-SK01-KA102-078160
EuroMobilita - cesta k úspechu II
Stredná zdravotnícka škola
2020-1-SK01-KA116-077722
Medzinárodná odborná prax
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
2020-1-SK01-KA116-077724
Spracovanie a príprava rýb a morských plodov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
2020-1-SK01-KA116-077731
Aktuálne zručnosti potrebné pre prax.
Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom
2020-1-SK01-KA116-077743
Pracovná mobilita - otvorenie mysle, rozšírenie odborných zručností
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánová 2, Žilina
2020-1-SK01-KA116-077751
Odborné vzdelávanie a príprava v EÚ
Obchodná akadémia
2020-1-SK01-KA116-077757
Pripravenosť žiakov na európsky trh práce
Obchodná akadémia
2020-1-SK01-KA116-077763
Európska odborná príprava
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
2020-1-SK01-KA116-077768
Rozvoj profesijných zručností v Európe 2
Obchodná akadémia Nitra
2020-1-SK01-KA116-077782
Zahraničná prax pre život
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
2020-1-SK01-KA116-077784
Mobilita v zahraničí - nástroj na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania
Spojená škola, I.Krasku 491, Púchov
2020-1-SK01-KA116-077819
Spájame teóriu s praxou
Stredná odborná škola automobilová
2020-1-SK01-KA116-077823
Europe is our home
Stredná odborná škola techniky a služieb
2020-1-SK01-KA116-077828
Remeslo 2021
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
2020-1-SK01-KA116-077849
Ošetrovanie chorých a seniorov v Európe
Stredná zdravotnícka škola
2020-1-SK01-KA116-077854
Nové odbornosti - nové cesty IV
Stredná odborná škola Pruské 294
2020-1-SK01-KA116-077896
Vzdelávaním v oblasti IT a marketingu budujeme modernú EU
Stredná odborná škola informačných technológií
2020-1-SK01-KA116-077898
Praxujeme vo Francúzsku
Stredná odborná škola polytechnická
2020-1-SK01-KA116-077902
Učíme sa v praxi
Spojená škola
2020-1-SK01-KA116-077914
Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia VI.
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová
2020-1-SK01-KA116-077915
Mobilita - vzdelávanie, skúsenosť a prax
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2020-1-SK01-KA116-077919
Vzdelanie bez hraníc
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petöfiho 2, Komárno
2020-1-SK01-KA116-077924
Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.
Stredná odborná škola lesnícka
2020-1-SK01-KA116-077925
Príprava - partner - prax
Stredná priemyselná škola
2020-1-SK01-KA116-077927
Zvyšovanie konkurencieschopnosti žiakov na trhu práce prostredníctvom zahraničnej mobility
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy
2020-1-SK01-KA116-078026
Zdokonaľovanie pracovných návykov v zahraničí
Stredná odborná škola technická
2020-1-SK01-KA116-078069
Zručnosti pre chemický priemysel III
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2020-1-SK01-KA116-078080
Aktualizácia odborných zručností a kompetencií budúcich jazdcov, chovateľov koní a pracovníkov služieb pre európsky trh práce prostredníctvom mobilít Erasmus+
Stredná odborná škola chovu koní a služieb Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
2020-1-SK01-KA116-078100
Turiec do Európy, Európa do Turca 2020
K.A.B.A. Slovensko
2020-1-SK01-KA116-078112
Rozvíjanie odborných zručností a kompetencií v zahraničných firmách
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2020-1-SK01-KA116-078127
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU IV.
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
2020-1-SK01-KA116-078144
Zdravie na prvom mieste
Stredná zdravotnícka škola
2020-1-SK01-KA202-078207
Activating agricultural and tourism specializations through Center of Taste
New Edu,n.o
2020-1-SK01-KA202-078210
Apply green pedagogy: SDGs implementation by floristry
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
2020-1-SK01-KA202-078222
Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G.Solára s.r.o.
2020-1-SK01-KA202-078223
ENDURANCE: Entrepreneurial Capacity-building for Sport
Univerzita Komenského v Bratislave
2020-1-SK01-KA202-078245
DESIRE – DESIgn for all methods to cREate age-friendly housing
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2020-1-SK01-KA202-078249
QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET
Státny inštitút odborného vzdelávania
2020-1-SK01-KA202-078259
pROceed Identification of European best practise for professional orientation, career counselling and job preparation and their possible adaptation for Roma
EDU, o.z.
2020-1-SK01-KA202-078264
Organic seed portfolio in climate change
EUROPEA SLOVAKIA
2020-1-SK01-KA202-078274
Entrepreneurship Through Sport
Obchodná akadémia Nitra
2020-1-SK01-KA202-078281
Technické inovácie v teórii i praxi
Spojená škola
2020-1-SK01-KA202-078307
Regions facing shocks: building resilient community
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
2020-1-SK01-KA202-078338
Laboratórium inovácií a tvorivosti
Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová
2020-1-SK01-KA202-078375
Educate for future
Slovenská obchodná a priemyselná komora