Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj inovatívnych metód vzdelávania anglického jazyka na Javorke
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000186
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:1350 €
Sumár projektu:Seminár na tému Anglický jazyk a metodológia pre učiteľov anglického jazyka je určený pre učiteľov, ktorí vyučujú anglický jazyk ako cudzí jazyk a ktorí si chcú rozšíriť a vylepšiť svoje vedomosti z oblasti súčasných vyučovacích metód a koncepcií vyučovania anglického jazyka ako cudzieho jazyka. Osobitý dôraz sa bude klásť na praktickú stránku výučby anglického jazyka s využitím najmodernejších dynamických a funkčných techník. Aktivity počas projektu sú zamerané na rôzne inovatívne formy a metódy práce so študentmi ako napríklad aktivity zamerané na študenta, aktivity na riešenie problémov,posluchové aktivity, využitie autentických materiálov na hodinách, komunikatívne aktivity, využitie hier, moderné metódy na výučbu gramatiky, využitie videoklipov a internetu na hodinách angličtiny. Tu sú niektoré z čiastkových cieľov projektu: - využitie najmodernejších interaktívnych, na študenta zameraných, komunikatívnych a kreatívnych metód - rozvíjať a vylepšovať komunikačné kompetencie učiteľov používaním angličtiny počas seminárov - zdieľať a vymieňať si medzi sebou skúsenosti, užitočné nápady, benefity z kurzu - sledovať a zúčastniť sa rôznych aktivít na riešenia problémov - vylepšovať jazykové kompetencie a rozvíjať európsku dimenziu, je to medzinárodný kurz s účastníkmi z rôznych európskychín, ktorí môžu vytvoriť do budúcna monitorovaciu vzdelávaciu sieť či školské partnerstvá - vymieňať si názory účastníkov, porovnávať skúsenosti a uviesť nové nápady do školy a prispieť do európskeho plánu jej rozvoja - vytvárať zdravé, kreatívne vzdelávacie prostredie s pozitívnymi výkonmi a úspechmi Tejto mobility sa zúčastní individuálna osoba. Učím angličtinu ako cudzí jazyk od roku 1995, kedy som ukončila štúdium na filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.. V súčasnosti pracujem ako vedúca predmetovej komisie anglického jazyka na našom gymnáziu a som plne zodpovedná za jej prácu. Chcem sa zúčastniť tohto projektu, zlepšiť a vymieňať si svoje doterajšie skúsenosti s inými účastníkmi, aktivity tohto projektu sú relevantné s potrebami a záujmami našej komisie a s kritériami rozvoja školy. Aby sme mohli učiť našich študentov, sami učitelia sa potrebujeme ďalej učiť a vzdelávať. aby naše vyučovanie bolo zmysluplné, efektívne, kreatívne, inovatívne. Podporujeme moderné vzdelávacie a učebné stratégie, aktivity, skúsenosti a som si istá, že práve také sú zahrnuté v kurze a môžu byť prospešné ako pre jednotlivcov tak pre ďalších členov kolektívu. Kompetencie a skúsenosti, ktoré získajú jednotlivci alebo kolektív účasťou na Cervantes tréningovom programe prispejú k rastu európskej dimenzie našej školy ako súčasť jej ďalšieho strategického rozvoja. Cervantes tréningový program ponúka excelentnú príležitosť pre vytvorenie medzinárodnej siete networking na individuálnej aj školskej úrovni, rozvíja a podporuje európsku spoluprácu, kontakty, školské partnerstvá. Všetko to otvára možnosti školy rozšíriť jej misiu na medzinárodnej úrovni.
Koordinátor:Gymnázium, Javorová 16, Spišska Nová Ves
Spišská Nová Ves
Partneri:Cervantes Training CB
Alcalá de Henares, Spain
www.cervantestraining.eu