Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradičné regionálne jedlá v modernej gastronómii
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000036
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:124944 €
Sumár projektu:Plánovaného projektu „Tradičné regionálne jedlá v modernej gastronómii“ sa zúčastnia žiaci 3. a 4. roč. SOŠOaS odboru hotelová akadémia, čašník, servírka a učebného odboru hostinský, ktorým bude zahraničná stáž uznaná ako súčasť povinnej praktickej prípravy, ktorá je podmienkou na získanie výučného listu. Stáž bude prebiehať v reštauračných a hotelových zariadeniach. V rámci projektu sa 48 žiakov zúčastní 4-týždňových stáží v 6 turnusoch v GR, DE, PL. Cieľom projektu je získanie prvých pracovných medzinárodných skúseností žiakov. Majú za cieľ zoznámiť sa s regionálnymi receptúrami, nájsť špecifické chute pre daný región, podobnosti a odlišnosti chutí partnerskej a našej kuchyne, nielen zhromažďovať recepty tradičných jedál daného regiónu, ale aj ich prakticky prípraviť. Projekt dáva šancu žiakom zlepšiť a rozšíriť svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti, aby získali čo najviac kompetencií, ktoré im uľahčia vstup na európsky trh práce, spoznať nové technológie prípravy pokrmov s využitím tradičných surovín a receptov na ich prípravu, techniku obsluhy zákazníka, používanie moderného reštauračného programu a rezervačný informačný systém, oboznámiť sa so základnými druhmi potravín a tradičnými čerstvými surovinami a ingredienciami využívanými v gréckej, poľskej a nemeckej kuchyni, osvojiť si atraktívnu úpravu pokrmov a dekoráciu jedál, adaptovať sa v novom pracovnom prostredí, oboznámiť sa sinou, jej kultúrou, mentalitou i pracovnou disciplínou ľudí, osvojiť si, upevniť a rozvíjať jazykové kompetencie a zručnosti v komunikácii so zákazníkom i v bežnom živote, rozvíjať u účastníkov stáže ich samostatnosť, tímovú prácu, ochotu pomôcť. Každý účastník získa Europass - Mobility o absolvovaní stáže a certifikát s počtom odpracovaných hodín a hodnotenie o nadobudnutých kompetenciách. Po návrate zo stáže v rámci predmetu Technika obsluhy a Odborného výcviku žiaci vypracujú elektronickú prezentáciu a seminárnu prácu, v ktorej opíšu zariadenie v ktorom stáž vykonávali, jeho charakteristiku a marketing, pracovné prostredie, používanie moderných kuchynských zariadení. Prípravu tradičných regionálnych jedál a miestnych špecialít predvedú na workshope "Dni medzinárodných kuchýň", pripravia kalendár regionálnych jedál. Všetky aktivity budú medializované v masmédiách. Z hodnotenia o nadobudnutých kompetenciách uvedených v certifikáte budú žiaci klasifikovaní známkou v predmete OV. Ďalším cieľom je zlepšiť jazykové kompetencie v cudzom jazyku a kultúrny rozhľad účastníkov o danejine, lepšie pochopiť trh práce a jeho potreby a tiež spoznať nové pracovné prostredie v zahraničí a členské krajiny EÚ, ich úroveň, kultúru, zvyky a životný štýl. Cieľom je prehlbovať a propagovať trend varenia z miestnych, kvalitných a čerstvých surovín, pripravovať špeciality, ktoré súvisia s tradíciami miestneho regiónu, objavovať bohatosť a rozmanitosť chutí regionálnych kuchýň. Našou snahou je zvýšiť konkurencieschopnosť školy a uľahčiť žiakom integráciu a reintegráciu na trh práce a udržať záujem verejnosti o štúdium na našej škole. V budúcnosti chceme aj naďalej ponúkať aktivity a projektové programy , ktoré lepšie odpovedajú na potreby jednotlivcov v rámci Slovenska a EÚ. Chceme zvýšiť atraktívnosť, internacionalizáciu a modernizáciu OVP v našej škole. K očakávaným výsledkom patrí zvýšená motivácia žiakov k učeniu sa a práci na sebe samom, zlepšenie komunikačných schopností, udržanie prepojenia školy s praxou, získavanie nových kontaktov, vytváranie nových vzťahov s podnikmi v zahraničí a porovnať nadobudnuté kompetencie žiakov pred odchodom na stáž a po návrate. Prostredníctvom mobilít chceme zvyšovať prestíž školy v regióne. Celkovým prínosom projektu je zvyšovať počet mobilít žiakov strednej odbornej školy, posilniť odborné kompetencie žiakov v oblasti gastronómie a hotelierstva a cudzích jazykov reagujúc na aktuálne potreby trhu práce a posilniť medzinárodný rozmer vzdelávania a prípravy žiakov školy. Mobilita prispeje aj k šíreniu histórie a kultúry Slovenska v zahraničí prostredníctvom žiakov našej školy.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Michalovce
Partneri:Restaurant Sorrento Haffkrug
Haffkrug, Germany
www.restaurant-sorrento.de
Estiatorio H PAREA
LEPTOKARIA, Greece
HOTEL I RESTAURACJA NOWY DWOR
ŚWILCZA, Poland
www.hotelnowydwor.pl