Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové trendy v odbornej praxi žiakov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000129
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32535 €
Sumár projektu:Projektu sa zúčastní 15 žiakov 3. a 4. ročníka Obchodnej akadémie v Šuranoch, ktorých budú sprevádzať dvaja učitelia, učiteľ anglického jazyka a učiteľ odborných ekonomických predmetov. Žiaci uvedených ročníkov v súlade so Školským vzdelávacím programom absolvujú dvojtýždňovú povinnú odbornú prax v zahraničí. Projekt bude zameraný na: - osvojenie si praktických zručností a návykov potrebných pre praktické riešenie ekonomických úloh a problémov - dokázať prakticky aplikovať poznatky získané predovšetkým v týchto teoretických predmetoch: administratíva a korešpondencia / .ADK/, cestovný ruch /CER/, ekonomika /EKO/, marketing /MAR/, obchodná komunikácia /anglický jazyk /ANJ/ ADK - predovšetkým sledovanie uplatňovania platných noriem pri vypracovávaní písomností a formálnej úprave textu s osobitným zreteľom na kultúru jazykového prejavu, práca s písomnosťami s využitím IKT. CER - skúmať činnosť človeka ako účastníka cestovného ruchu a jeho postavenie v národnom i svetovom hospodárstve, zvládnuť zásobu odborných termínov v anglickom jazyku a využiť ich pri práci s klientom. EKO - porozumieť základným vzťahom v trhovej ekonomike, získať nové poznatky z činnosti firmy, jej vzťahov vo vnútornom a medzinárodnom obchode MAR - skúmať marketingové prostredie, marketingový informačný systém, sledovať správanie spotrebiteľa a spoznať a rešpektovať správanie obyvateľoviny, na ktorú sa zameriava marketingové úsilie. OBK - overiť a zdokonaliť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, pozorovať národnú mentalitu, tolerovať zvyklosti a odlišnosti iných ľudí. ANJ - rozšíriť svoju slovnú zásobu pri komunikácii v anglickom jazyku, tým uľahčiť prístup k aktuálnym informáciám a osobným kontaktom, čo umožní vyššiu mobilitu a nezávislosť žiaka. - vedieť samostatne pristupovať a riešiť primerané úlohy v anglickom jazyku - rozvíjať svoje komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti v cudzom prostredí Hlavnými cieľmi projektu sú: - absolvovať povinnú odbornú prax v zahraničí, čím sa pre žiakov otvára možnosť pozorovať, spoznávať, porovnávať, ale aj nadobudnúť nové vedomosti po odbornej stránke - motivovať žiakov k záujmu o štúdium anglického jazyka, čím sa im zlepšia komunikačné schopnosti nielen v zahraničí, ale aj na ich budúcich pracoviskách -spoznávať život, kultúru a historické pamiatky Veľkej Británie Očakávané výstupy: - absolvovanie povinnej odbornej praxe žiakov v zahraničí - vypracovanie a obhajoba záverečnej práce spojená s prezentáciou - hodnotenie žiaka - motivácia žiakov školy ku kladnému vzťahu k štúdiu na OA Mobility sa uskutočnia vo vybratých firmách v Londýne v mesiacoch marec ,apríl, alebo máj 2015 prostredníctvom spolupráce so sprostredkovateľskou firmou ADC College..
Koordinátor:Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
Šurany
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu