Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita študentov našej školy, ako predpoklad ich úspešného uplatnenia v zamestnaní.
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000147
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35034 €
Sumár projektu:Stáž sa realizuje v meste Miláno, v Taliansku, kde študenti dostanú možnosť na to, aby preukázali svoje schopnosti a vedomosti v reálnom pracovnom prostredí, vo firmách. Počet účastníkov sme vymedzili na 15, všetci študujú odbor škola podnikania a sú z 2. a z 3. ročníka. Stáž by sme radi realizovali v októbri 2014, jej dĺžku sme vymedzili na tri týždne. Po vlaňajšom úspešnom absolvovaní stáže vo Veľkej Británii chceme našim študentom dať možnosť spoznať fungovanie firiem v inom štáte Európskej únie. Odborná prax sa bude týkať oblasti obchodu a služieb. Cieľom zahraničného odborného pobytu je sprostredkovať študentom našej školy možnosť získať prehľad o fungovaní zahraničnej ekonomiky, zabezpečiť získanie znalostí a zručností z oblasti marketingu, manažmentu z hľadiska celoeurópskeho chápania ekonomiky, podnikania a pracovného uplatnenia sa po ukončení štúdia na škole. Pracovnú náplň sme vypracovali spoločne z hosťujúcimi organizáciami, konkrétne úlohy aj prideľuje zahraničný podnik na základe schpností a vedomostí našich študentov. Hlavný význam tohto projektu je v tom, že umožňuje našim študentom v počiatočnej odbornej príprave získať nové vedomosti a zručnosti, zdokonaliť sa v už osvojených zručnostiach, spoznať nové metódy a procesy, ktoré v našom štáte nie sú typické. Participáciou v takomto nadnárodnom projekte sa zvýši kvalita odborného vzdelávania a tým sa zároveň zvýši príťažlivosť a záujem potenciálnych žiakov o štúdium na našej škole. Tento projekt nám umožňuje, aby sme vyslali našich študentov na odbornú prax v zaraničí, v rámci ktorej budú mať možnosť aplikovať osvojenú teoretickú vedomosť v praxi, vo veľkých zahraničných firmách. Študenti majú znalosti zo všeobecno-vzdelávacích predmetov, ale okrem toho aj znalosti z ekonomickej oblasti t.j. ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, marketing, manažment, základy podnikania. Práve v týchto oblastiach očakávame rozvíjanie ich zručností. Počas praxe študenti pracujú s programami organizácie, precvičia si svoju zručnosť v príprave obchodnej korešpondencie, vo vyhotovovaní prvotných obchodných dokladov, v normalizovanej úprave písomností a vo vedení podvojného a jednoduchého účtovníctva organizácie na PC, môžu porovnať Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Zákonník práce, daňové zákony a iné domáce dokumenty s tými, ktoré sú platné v zahraničí, môžu pracovať s DT /digitálne technológie/ zariadeniami a s programami, prezentujúc tým svoje schopnosti aj z tejto sféry. Cez osobné stretnutia a konzultácie s manažérmi podniku, môžu získať cenné informácie o riadení firiem, o pracovných možnostiach v zahraničí a možnostiach podnikania. V procese stanovenia hlavných cieľov projektu sme sa sústredili predovšetkým na potreby účastníkov a na tie chýbajúce možnosti, ktoré naša škola zatiaľ nedokázala zapezpečiť svojím študentom: -naša škola spolupracuje predovšetkým s miestnymi podnikmi, firmami, prax v zahraničí sme zatiaľ nevedeli zabezpečiť len cez projekt Leonardo Da Vinci -naša škola pracuje s programami a so softverom, ktoré sú použité na Slovensku, študenti zatiaľ nemali možnosť oboznámiť sa s inými programami a aplikáciami, ktoré sú použité v ostatných štátoch EÚ -študenti poznajú zatiaľ len naše obchodné doklady, ešte neparcovali s dokladmi medzinárodných a inonárodných firiem -študenti poznajú zatiaľ len naše zákony a predpisy, nemajú prehľad v zákonoch a predpisoch ostatných štátov EÚ -študenti ovládajú anglický jazyk na vhodnej úrovni, chýba im však každodenná komunikácia v cudzom jazyku a potrebujú rozvíjať svoju slovnú zásobu z odbornej terminológie -študenti poznajú postupy účtovania v rôznych počítačových programoch, nemali ale zatiaľ možnosť precvičiť si svoje vedomosti z tejto oblasti v zahraničnej firme Naším projektom by sme chceli dosiahnuť nasledujúce ciele: -naučiť sa ako pracovať v programoch a v aplikáciách zahraničných firiem -naučiť sa postupy účtovania v tých počítačových programoch, ktoré zahraničné firmy využívajú -precvičiť si obchodnú korešpondenciu v anglickom jazyku -naučiť sa ako pripraviť prvotné obchodné doklady pre danú firmu v anglickom jazyku -upevniť si teoretické vedomosti z nasledujúcich oblastí: účtovníctvo, makro a mikro ekonomika, marketing, manažment podniku, bankovníctvo, personalistika -naučiť sa pracovať na IKT zariadenich, ktoré využíva zahraničná firma -oboznámiť sa so špecifikami podnikania, manažmentu a personalistiky v zahraničnej firme -oboznámiť sa s tlačivami firiem a pracovať s nimi -rozvíjať odbornú slovnú zásobu v anglickom jazyku a precvičiť si každodenné výrazy Študenti získajú cenné skúsenosti v zahraničí, stanú sa sebavedomejšími, nezavislými, pochopia význam svojich štúdií a budú motivavní k tomu, aby ďalej rozvíjali svoje už získané vedomosti.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola podnikania
Zvolen
Partneri:GI GROUP
MILANO, Italy
WWW.GIGROUP.IT