Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovaním zručností študentov a učiteľov podporme konkurencieschopnosť regiónu
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000179
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:66148 €
Sumár projektu:Projektu sa zúčastnia žiaci druhého a tretieho ročníka Cirkevnej strednej odbornej školy Sv. Jozafáta v Trebišove, odboru hotelová akadémia, autoopravár- mechanik a učitelia odborných predmetov. Cieľová destinácia je Budapešť, Maďarsko (študenti) a Miláno, Taliansko (učitelia) Uskutočnenie mobility plánujeme na začiatok budúceho školského roku - v septembri 2014. Aktivita č.1. Hlavné ciele projektu: - cieľom tohto projektu je budovanie komplexnej osobnosti študenta, ktorý je pripravený nastúpiť priamo do praxe, - ovládať dobre svoju prácu, poznať jej špecifiká a tak na základe širokého spektra získaných vedomostí a zručností môcť lepšie riadiť prácu iných, - prispieť k rozvoju svojho odboru na regionálnej aj národnej úrovni, - využívať zásady, princípy a postupy vo svojich odboroch na všetkých úrovniach riadenia, - žiaci študijného odboru Hotelová akadémia získajú lepšie uplatnenie sa na trhu práce v domácich aj zahraničných podnikoch, - rozvoj komunikačných schopností v cudzom jazyku dáva predpoklad pre získanie pozícií v strednom aj vyššom manažmente hotelových podnikov, - pre žiakov je možnosť zúčastniť sa takéhoto projektu stimulom pre ďalšie štúdium a rozvoj svojej osobnosti, - žiaci učebného odboru autoopravár - mechanik majú predpoklad vo svojej budúcej praxi uplatniť sa ako profesionálni odborníci v autoservisoch, autosalónoch, ale aj v automobilkách pri výrobe nových motorových vozidiel - podstatou tohto projektu je preto získavanie zručností a skúseností na rôznych pozíciách podnikov a teda naučiť sa aj základom riadenia v podnikateľských subjektoch automobilových firiem, autoservisov, diagnostických dielní, autodielní, autosalónov a pod. Profil účastníkov: HA: Žiaci získavajú vedomosti o pracovných činnostiach na všetkých úsekoch v hotelierstve a gastronómii. Získavajú zručnosti v oblasti prípravy a podávania pokrmov a nápojov. Učia sa pripravovať slávnostné stolovania, využívajú modernú techniku a učia sa o špecifikách tohto odboru v zahraničí. Vo vyšších ročníkoch získavajú vedomosti z oblasti riadenia a podnikateľskej činnosti v tomto odbore. Počas štúdia sa pravidelne zúčastňujú domácej a zahraničnej praxe, absolvujú kurzy – someliersky, barmanský, baristický, curving fruit. Reprezentujú a obhajujú svoje skúsenosti a vedomosti pravidelne na súťažiach medzinárodných a domácich. Projekt je tvorený pre absolventov druhého a tretieho ročníka, ktorí majú najlepšie vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie, preto cieľom je zdokonaliť tieto vedomosti a zručnosti zahraničnou stážou v hoteloch. Počet účastníkov: 13 A: Absolvent tohto učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný vykonávať príslušné práce pri servise a opravách automobilov, vo výrobe automobilov, na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve, v živnostenských prevádzkach i v priemyslových prevádzkach. Počet účastníkov: 12 Úroveň jazykovej znalosti je dostatočná- B1/B2. Účastníci projektu nemajú žiadne špecifické potreby. Z celkového počtu účastníkov 8 študentov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktivita č.2. Doba stáže je 2 týždne a pracovným jazykom bude anglický. Aktivita je určená pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku (ďalej len MOV) študijných odborov hotelová akadémia a spoločné stravovanie a pre učebný odbor hostinský, -á. Hlavným cieľom je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností z jednotlivých úsekov hotela (ubytovací, stravovací, poprípade doplnkový) Profil učiteľov odb. predmetov: Vyučujú tieto predmety: Hotelový a gastronomický manažment, Cestovný ruch, Technológia služieb cestovného ruchu, Sprievodcovská činnosť, Animácia v hoteli, Technika prevádzky, Manažment v spoločnom stravovaní, Ekonomika, Marketing. Očakávané prínosy - vyučujúci získa nové myšlienky a možnosť experimentálne ich využívať pri plánovaní vyučovacích stratégií, - prispievať k vytváraniu pozitívnej sociálno-emočnej klímy školy, - spolupodieľať sa na posilňovaní školskej identity, - chápať prax ako učiť sa učiť, aby bolo možné využívať vzdelávacie príležitosti celoživotne.
Koordinátor:Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Trebišov
Partneri:Danubius Szállodaüzemeltetö és Szolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság
Budapest, Hungary
www.danubiushotels.com
Russottfinance S.P.A.
Messina, Italy
www.marriott.com
BCS Budakeszi Kft
Budakeszi, Hungary
www.budakeszi-autoszerviz.hu
Hofmann Garazsipari Kft
Budakeszi, Hungary
www.hofmann.hu