Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax študentov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000191
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29768 €
Sumár projektu:Zázemie projektu poskytla organizácia Zakladní škola a materská škola Sivice so sídlom v Českej republike, na pôde ktorej sa uskutoční súvislá dvojtýždňová odborná prax. S uvedenou organizáciou sme nadviazali kontakt vo februári 2014 a spolupráca bola potvrdená priloženým súhlasným listom. Druhá organizácia poskytujúca zázemie projektu sídli v Rakúskej republike a v tomto prípade ide o dlhodobú spoluprácu, ktorej výsledkom je aj neustála komunikácia a vzájomná dôvera na základe ktorej nie je dôvod požadovať súhlasný list. Cieľ projektu je zameraný na dosiahnutie zmeny štandardného prístupu študenta k aplikácii didaktických metodík a zlepšenie kvalifikačných predpokladov v praxi. Súbežne je jeho zámerom zvýšenie schopnosti študentov pracovať a riadiť prácu v menšom kolektíve, čo podporí ich pracovné návyky. Vzhľadom na stanovené ciele očakávame aj sekundárne výstupy ako rozvoj autonómnosti pri príprave na edukáciu, zvládnutie každodenných pracovných situácií a najmä rozvoj verbálnej a neverbálnej kultúry prejavu študentov. Projektu sa zúčastnia súhrne šestnásti študenti odboru 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a traja pedagógovia z Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury so sídlom v Trnave na Slovensku. Účastníci zo skupiny študentov budú vybraní z vyšších ročníkov vzhľadom na viaceré fakty, ku ktorým primárne patria ich vekové zaradenie a absolvovanie povinnej školskej praxe. Profil študentov zahŕňa požadované teoretické a odborné vedomosti, na základe ktorých je predpoklad ich individuálnej realizácie v praxi. Sprievodné osoby majú rozdelené kompetencie, keď jeden je pedagóg odborných predmetov a jeho úlohou je špecializovaný dohľad pri edukačných výstupoch študentov. V kompetencii druhého samostatného pedagogického zamestnanca je logistika a pedagogický dozor. V rámci aktivity "Učiaci sa v OVP v podnikoch" príde k mobilite študentov na miesto realizovania odbornej praxe, ktorej súčasťou bude hospitácia na edukačných aktivitách v materskej škole a v školskom klube detí a následne samostatné praktické výstupy študentov s použitím inovatívnych prístupov v hudobných, výtvarných, jazykových, tvorivých a pohybových metodikách. Metodológia projektu zahŕňa časový harmonogram a reálnosť dosiahnutia cieľov projektu v čase jeho realizácie, zabezpečenie prípravy študentov a pedagógov na vycestovanie, samotnú realizáciu projektu a vyhodnotenie jeho dopadu a naplnenie cieľov. Ako krátkodobé očakávané výsledky vnímame zvýšenie odbornosti a sebadôvery študentov, taktiež získanie informácií o možnosti uplatnenia sa na trhu práce v rámci štátov Európskej únie na základe vlastnej skúsenosti. Účasť na projekte by mala mať dlhodobý dopad najmä v oblasti motivácie žiakov študovať daný odbor na našej škole a zároveň konkrétny odbor zviditeľniť na úrovni regiónu. Ďalším dlhodobým prínosom je zvýšenie uplatniteľnosti študentov na trhu práce a dlhodobá kooperácia v odbornom duchu s oslovenými organizáciami, prípadne rozšírenie na ďalších partnerov.
Koordinátor:Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury
Trnava
Partneri:Zakladni skola a materska skola Sivice
Sivice, Czech Republic
www.skolasivice.cz
Kindergarten und Kleinkindergruppe Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe
Wien, Rakúsko
www.fdc-provinz@gmx.at