Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mladí gastronómovia na ceste k zvyšovaniu kvalifikácie a presadeniu sa v Európe
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000218
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:68500 €
Sumár projektu:Účastníkmi projektu budú 15 mladí ľudia vo veku 16 – 19 rokov (žiaci v počiatočnej odbornej príprave študijných a učebných odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, cukrár) a 2 sprevádzajúce osoby, ktoré sa podieľajú aj na príprave a realizácii projektu. Mobilita je plánovaná na 13 týždňov. Zámerne realizovaná v časovom období jeseň/zima 2014 pretože práve toto obdobie je charakteristické mnohými špeciálnymi gastronomickými akciami tematicky zameranými s veľkou kreativitou a fantáziou, tak po obsahovej stránke špecialít jedálneho lístka ako i po stránke výzdoby interiéru – čas vinobrania, poľovačiek, Halloween-u, Oktoberfest, atď. a vyvrcholením odbornej praxe v čase najkrajších a najkreatívnejších gastronomických podujatí. Niekoľkoročná spolupráca je založená na úzkych kontaktochs renomovanými hotelmi a reštauráciami v nemeckom meste Jena(spolkováina Durínsko), kde bude odborná stáž prebiehať. Za hlavné ciele projektu považujeme: • Zvýšenie úrovne odborných vedomostí, zručností a kompetencií žiakov v počiatočnej odbornej príprave • Prehĺbenie odbornej jazykovej kvalifikácie a komunikačných kompetencií • Vypracovanie vzdelávacích jednotiek, vyhodnotenie a uznanie v rámci ECVET • Spoznávanie práce v malých a stredných podnikoch • Spoznávanie regionálnej a tradičnej nemeckej kuchyne • Porovnávanie a konfrontácia tradičnej a modernej gastronómie, zohľadňovanie nových trendov • Absolvovanie odborných exkurzií • Spoznávanie novej kultúry a mentality národa • Výmenu skúsenosti a európsku spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania • Rozvoj samostatnosti a zodpovednosti mladých ľudí • Rozvoj odbornej kompetencie vo vzťahu k pestovaniu mobility na európskom trhu práce • Budovanie siete vzdelávacích inštitúcií, organizácií podporujúcich vzdelávanie, malých a stredných podnikov a profesných zväzov Výstupom odbornej stáže nie je len zdokonalenie praktických odborných zručností ale aj schopnosť získané vedomosti spracovať písomne ako odborný materiál vo forme seminárnej práce, resp. power-pointovej prezentácie,ktorá sa bude využívať v rámci odborného a jazykového vzdelávania, ako učebný materiál resp. pri praktických maturitných a záverečných skúškach. Len vzdelaní a po odbornej stránke kvalitne pripravení mladí ľudia budú schopní zaujať pracovné miesta na európskom trhu práce a tým zlepšiť konkurencieschopnosť Európy. Očakávame teda, že pobyt v zahraničnom prostredí zlepší ich odbornú a jazykovú prípravu ,čím prispeje k ich profesijnému rozvoju a príprave pre európsky trh práce. A práve na túto skutočnosť reaguje náš projekt.
Koordinátor:Združenie Mladé Slovensko
Zvolen
Partneri:Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste
Jena, Germany
www.internationaler-bund.de