Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničná stáž ako súčasť úspešnej profesionálnej kariéry
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000249
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59900 €
Sumár projektu:Projekt Zahraničná stáž ako súčasť úspešnej profesionálnej kariéry zastrešuje Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje sekundárne vzdelávanie zamerané na služby, obchod, hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch. Všetci kľúčoví zamestnanci, ktorí budú zapojení v projekte, majú dlhoročné skúsenosti teoretického i praktického charakteru v danom odbore štúdia žiakov, aktívne spolupracujú s profesijnými organizáciami a inštitúciami daného zamerania. Partnerom v projekte je ADC College, inštitúcia, ktorá pôsobí v severozápadnom Londýne a venuje sa odbornému a jazykovému vzdelávaniu. Ako organizácia akreditovaná Britskou radou sa viac rokov zapája do medzinárodných mobilitných projektov v partnerstvách so vzdelávacími organizáciami v rámci celej Európy, podporuje partnerstvá a spoluprácu medzi školami a podnikmi v odbornej oblasti, zameriava sa na podporu európskych hodnôt a myšlienok. Ďalšími partnermi v Českej republike sú podniky BORS Břeclav a.s. a Taures, a.s.. BORS Břeclav a.s. sa zameriava na prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, poskytovanie kompletných colných služieb a prevádzkovanie čerpacích staníc. Spoločnosť Taures sa špecializuje na poradenstvo v elektroenergetike a plynárenstve v rámci strednej Euópy s dôrazom na český a slovenský energetický trh. Hlavný cieľ projektu: − overenie doterajších odborných zručností a vedomostí, − získanie nových odborných zručností a kompetencií, − porovnanie a špecifikovanie rozdielov v slovenskom, anglickom a českom pracovnom prostredí v reálnych prevádzkach a podnikoch. Špecifický cieľ: − overenie a zlepšenie jazykových kompetencií vo všeobecnom aj odbornom anglickom jazyku. Účastníci projektu. − 8 žiakov hotelovej akadémie (2. – 5. ročník, zameranie na gastronómiu a hotelierstvo) − 12 žiakov z odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu (2. – 4. ročník, zameranie na administratívne práce, korešpondenciu, písanie na PC, účtovníctvo) − 2 sprevádzajúce osoby pre mobilitu Londýn. Aktivity projektu: − komunikácia s ADC College v Londýne a s podnikmi v Českej republike s cieľom detailného upresnenia termínu mobility a pracovných miest, na ktoré budú žiaci počas zahraničnej praxe umiestnení, s detailami ich náplne práce na konkrétnych pracoviskách, − výber účastníkov projektu podľa vopred stanovených a verejne známych kritérií − príprava žiakov, stretnutia s kľúčovými osobami projektu, jazyková príprava − zabezpečenie dopravy do Londýna a Českej republiky − realizácia mobility - práca žiakov na dohodnutých pracoviskách v Londýne, Prahe a Břeclavi Výsledky a dopad: − záverečné správy a prezentácie žiakov (zhodnotenie prínosu zahraničnej stáže pre ich odborné zručnosti a profesionálny rast) − motivácia žiakov k celoživotnému profesijnému vzdelávaniu − prezentovanie výsledkov projektu prostredníctvom web stránky školy, mesta, VUC Banská Bystrica ako aj prostredníctvom masovo-komunikačnych prostriedkov, − implementácia nových prvkov do predmetov praktickej prípravy v rámci ŠkVP. Dlhodobý prínos: − zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti školy medzi školami podobného zamerania v regióne − možnosť zapojenia sa účastníkov projektu do rôznych odborných súťaží a prezentácií školy na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni − rozvoj európskej spolupráce a nadviazanie kontaktov pre ďalšiu spoluprácu v oblasti organizovania zahraničnej stáže pre žiakov našej školy.
Koordinátor:Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zvolen
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu
Taures, a.s.
Praha 1, Czech Republic
www.taures.cz
BORS Breclav a.s.
Breclav, Czech Republic
www.bors.cz