Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderné technológie- elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000273
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:68453 €
Sumár projektu:Našim každoročným cieľom s realizovaním mobilitných projektov je, aby sme vytvorili príležitosť pre našich študentov na zdokonalenie sa vo svojich odboroch a na vývoj odborných-sociálnych kompetencií. Myslíme si, že zahraničná prax, ako aj pobyt v neznámom cudzojazyčnom prostredí prispieva k formulovaniu pozitívneho myslenia, kontinuálneho, odborného myslenia, posilneniu moderného európanstva, jazykovej a odbornej kompetencií a v neposlednom rade študenti majú možnosť osvojiť si nové metódy, techniky vo svojom odbore, vyskúšať doteraz, v rámci školskej povinnej praxe nepoužívaných vyspelých technológií, techniky, ďalej zahraničná odborná prax vytvára možnosť na osvojenie si takých odborných zručností, ktoré okolité podniky, spoločnosti nie sú schopní vytvárať, pretože nemajú na to dostatočné vyspelé technické, technologické zariadenia ani finančné kapacity. Konkrétne projektové ciele: - zdokonaliť sa v odbore technik informačných a telekomunikačných technológií, konkrétne oboznámiť sa s technikami a možnosťou úspory energie využitím IT- zelená IT, (ECube Technologie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie) - zdokonaliť sa v odbore technik informačných a telekomunikačných technológií, konkrétne oboznámiť sa s novými metódami a technikami pri montáže telekomunikačných zariadení, digitálnych ústrední verejných komunikačných sieti - zdokonaliť sa v odbore technik informačných a telekomunikačných technológií, konkrétne oboznámiť sa s novými metódami a technikami pri údržbe počítačových sietí (nové programy, softvéry) - zdokonaliť sa v odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, konkrétne oboznámiť sa s novými metódami a technikami pri údržbe a modernizácii koľajových vozidiel a komponentov vozidiel - zdokonaliť sa v odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, konkrétne oboznámiť sa modernizáciou a redizajnom koľajových vozidiel v rámci technológie Push-pull technology Horeuvedené ciele vychádzajú z potreby účastníkov, ktoré sú nasledovné: - účastníci zahraničnej odbornej stáže sú najlepšími študentmi našej školy, doteraz nemali žiadne príležitosti, ktoré by zvýšili ich konkurencieschopnosti na slovenskom, ale aj na európskom trhu práce - študenti našej školy nemajú možnosť osvojiť si vedomosti v oblasti používania najmodernejších technológií daného odboru - študenti potrebujú také príležitosti, ktoré prispievajú k zvýšeniu sociálnej angažovanosti, lepšiemu porozumeniu inej kultúry, identity, pracovné morálky, národnosti - študentom je potrebné vytvárať možnosť získať zahraničné kontakty Zahraničnej odbornej praxe sa zúčastní 30 študentov študijných odborov Technik informačných a telekomunikačných technológií a Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách . Odborná stáž sa realizuje v Taliansku, v Miláne a v Linzi, v Rakúsku a trvá tri týždne. Predpokladaný termín mobility je začiatok septembra 2014. Pracovnými jazykmi budú anglický a nemecký jazyk. Účastníci programu sú študenti v školskej počiatočnej odbornej príprave a sú študentmi 3. a 4. ročníka cieľových študijných odborov SPŠD. Počet zapojených účastníkov do programu je 30. Účastníci nemajú žiadne špeciálne potreby i nepotrebujú žiadnu špeciálnu zdravotnú starostlivosť. Jazykové schopnosti študentov sú na dostatočnej úrovni. Ovládajú anglický/nemecký jazyk na úrovni B1 podľa CEF. Viacerí účastníci pochádzajú zo sociálneho znevýhodneného prostredia. Účastníci disponujú so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami tak, že sú schopní vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú samostatnú technickú a prevádzkovú činnosť, majú predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Osvojením si nových technológií, nových foriem pracovných metód, pozorovaním vzťahu a prístupu zamestnancov k práci, pracovnej morálky a disciplíny v danejine, vzťahu zamestnanca k podniku a k zamestnávateľovi žiaci získajú nové poznatky, skúsenosti a zručnosti pre kvalitné vykonávanie ich budúceho povolania, a budú schopní pracovať s najnovšími technológiami a technickými prostriedkami. Zároveň vlastná práca študentov pri získavaní informácií im umožní v budúcom povolaní byť samostatnejší, budú jazykovo dokonalejšie vybavení ( zdokonalenie komunikácie v cudzom jazyku). Práca v medzinárodnom tíme ich vedie k väčšej tolerancii voči ľuďom inej národnosti, či rasy. V neposlednom rade (aj s ohľadom na nedostatok voľných pracovných miest v našom regióne) budú mať títo žiaci väčšiu perspektívu získania práce v zahraničí.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Košice
Partneri:Valtellina S.p.A.
Gorle, Italy
www.valtellina.com
AusTraining Lern Ziel GmbH
Wien, Rakúsko
www.austraining.at