Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovatívny pracovník inšpirovaný zahraničnými skúsenosťami.
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000296
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:42310 €
Sumár projektu:Snahou našej školy vždy bolo, poskytnutie kvalitného vzdelávania pre našich žiakov, budúcich absolventov tak, aby po ukončení štúdia sa vedeli uplatniť v praxi, prípadne si vybrať adekvátne vysokoškolské štúdium doma či v zahraničí. Aby sme posilnili kvalitu vzdelávania, zvýšili jazykovú úroveň, podporili rast osobnosti mladého človeka, vznikla myšlienka zapojenia žiakov tretieho a štvrtého ročníka do projektu Erazmus+. Žiaci našej školy sa pravidelne počas štúdia zúčastňujú odbornej praxe v firmách s ekonomickým zameraním, aby pretavili svoje získané teoretické vedomosti do praktických skúseností. Myšlienka, umožniť absolvovať žiakom spomínanú odbornú prax v niektorej anglicky hovoriacej ine Európy, nám prišla ako mimoriadne atraktívna a zaujímavá z pohľadu odborných skúseností, praktických zručností a posilnenia jazykovej úrovne. Cieľom projektu, ktorý je obsiahnutý aj v jeho názve: "Inovatívny pracovník inšpirovaný zahraničnými skúsenosťami." bolo umožniť študentom zahraničnú pracovnú skúsenosť vine, ktorej jazyk sa učia. Škola takto umožnila svojím študentom nahliadnuť do sveta vyspelej Európy, spoznať nové pracovné možnosti, inovatívne trendy a tvorivosť v práci. Ciele projektu boli zamerané hlavne na : - zlepšenie kvality a modernizáciu odborného vzdelávania prostredníctvom zahraničných partnerov, - zlepšiť jazykovú úroveň žiakov, - vytvoriť priestor na rozvoj inovačných postupov v oblasti odborného vzdelávania, - dať priestor tvorivosti a kreativite žiakov, - zvýšenie úrovne praktických skúseností a flexibility budúcich absolventov vstupujúcich na trh práce. Pre projekt bolo vybratých 20 žiakov našej strednej školy, študujúcich tretí a štvrtý ročník štúdia. Ide o mladých, nápaditých ľudí so zmyslom pre zodpovednosť a kreativitu. Svoju prax budú vykonávať vo firmách, hoteloch, cestovných kanceláriách. Po ukončení mobility v zahraničí získajú študenti jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolvovaní pracovnej alebo vzdelávacej stáže v zahraničí, ako i certifikát z konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií. Pre každého študenta, v životopise ktorého sa vyskytuje zahraničná skúsenosť potvrdená týmto oficiálnym Europassom, to znamená veľkú výhodu na trhu práce v budúcnosti. Nie menej dôležitým cieľom projektu bolo i spoznávanie reálií, pamiatok a života krajiny, čo priamo využijú pri maturitnej skúške, nakoľko Londýn je jednou z maturitných tém. Dlhodobým prínosom projektu očakávame v pokračovaní rozvíjania jazykovej úrovne našich absolventov, rozvoji tvorivosti a kreativity, zvýšenie úrovne praktických skúseností a flexibility budúcich absolventov vstupujúcich na trh práce.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola
Žilina
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu