Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európska chemická prax
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000302
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:46892 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na využitie metodológie ECVET (Európsky kreditný systém v odbornom vzdelávaní) v odbornom vzdelávaní a príprave v chemickom sektore. Požiadavky pracovného trhu v chemickom priemysle sa zmenili. Cieľom projektu je revidovanie existujúcich jednotiek a tvorba a overovanie nových vzdelávacích jednotiek a reagovanie na požiadavky trhu práce v povolaniach v oblasti chemického, farmaceutického priemyslu. Žiaci strednej odbornej školy chemickej budú realizovať vzdelávacie jednotky v oblasti chémie v európskych prijímajúcich organizáciách. Získaná kvalifikácia bude opísaná prostredníctvom vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré účastník získal. Na základe nich budú účastníkovi pridelené kredity ECVET. Kumulované jednotky vzdelávania pre profesie chemika v chemickej výrobe a chemika laboranta vypracovali partneri projektu, ktorí boli súčasne spoluriešiteľmi projektu CREDCHEM v roku 2010. Projekt napĺňa princípy ECVET - opisuje získanú kvalifikáciu pomocou kumulovaných jednotiek vzdelávania, umožňuje transfer výsledkov vzdelávania, ktoré nadobudli účastníci v rámci mobility vo vzdelávacom kontexte inej Európskejiny, podporuje spoluprácu medzi partnerskými organizáciami s cieľom umožniť prenos a kumuláciu vzdelávacích kreditov. Prenos v rámci ECVETu bude prioritne zameraný na vzdelávacie výsledky, až potom na kreditové body. Projekt zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania účastníkov, tým že umožňuje účastníkom získať odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie pri riešení vzdelávacích jednotiek v podmienkach moderných a účelne vybavených laboratórií v prijímajúcich organizáciách. Dvadsať päť účastníkov, žiakov v počiatočnej odbornej príprave bude realizovať 2 týždňové mobility v období september 2014 až apríl 2015 v štyroch prijímajúcich organizáciách v Českej republike v Kralupoch nad Vltavou, Pardubiciach, v Nemecku v Drážďanoch, v Taliansku v Padove. Účastníci získajú vedomosti, zručnosti a kompetencie pri realizácii vzdelávacích jednotiek v organizáciách a podnikoch v nasledovných oblastiach - Separácia a miešanie, Stanovenie materiálových konštánt, Spektroskopická analýza, Odmerná analýza, Gravimetria, Chromatografia, Príprava anorganických a organických látok, Metódy syntézy, Izolácia a identifikácia mikroorganizmov, Izolácia a identifikácia látok v biologickom materiáli. Realizáciou mobility získajú účastníci poznatky o práci v chemickom laboratóriu inej Európskejiny, overia si svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie v odlišnom pracovnom prostredí, spoznajú aj kultúrne a regionálne zvyky krajiny, nadobudnú praktické skúsenosti v používaní cudzieho jazyka, rozvíjajú svoju osobnosť, schopnosť pracovať v tíme, sú motivovavní k celoživotnému vzdelávaniu. Riešenie environmentálne zameraných vzdelávacích jednotiek podporuje ich aktívne občianstvo v zmysle vyvíjania environmentálnych aktivít v prostredí, v ktorom žijú. Hodnotenie vzdelávacích jednotiek sa premietne do hodnotenia praktického vzdelávania - odborných predmetov prax a chemické laboratórne cvičenia. Účastníci získajú CERTIFIKÁT prijímajúcej školy o absolvovaní stáže a EUROPASS Mobility, uzavrú ZMLUVU o vzdelávaní, ktorá uvádza aj konkrétne vzdelávacie jednotky, kompetenčný stupeň, získajú ZÁZNAM s uvedenými ECVET bodmi a ECVET kreditmi. Účastník mobility sa stáva atraktívnejším pre zamestnávateľa, v dlhodobom kontexte sa tak zvyšuje zamestnanosť v regióne. Výsledky projektu prispejú k zvýšeniu príťažlivosti chemického odborného vzdelávania, ktoré má v poslednom desaťročí klesajúcu tendenciu.
Koordinátor:Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Bratislava
Partneri:Stredni prumyslova skola chemicka Pardubice
Pardubice, Czech Republic
www.spsch.cz
Istituto di Istruzione Superiore Pietro Scalcerle
Padova, Italy
www.Istituto-scalcerle.it
Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH
Dresden, Germany
www.sbg-dresden.de
Stredni odborna skola a Stredni odborne uciliste, Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou, Czech Republic
www.sosasoukralupy.cz