Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj kompetencií budúcich zdravotníkov za hranicami Slovenska
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000317
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32535 €
Sumár projektu:V rámci projektu mobility Erasmus plus sa študenti 3. ročníkov denného štúdia odbor - zdravotnícky asistent a študenti 1. a 2. ročníka odbor - diplomovaná všeobecná sestra zúčastnia výmennej odbornej praxe. Cieľom je overenie a zdokonalenie kompetencií a zručností v práci s pacientom, ale aj v širších interpesonálnych vzťahoch. Dvojtýždenný výmenný pobyt študentov plánujeme: 1. turnus : od 16.9. 2014 až 30.9. 2014 - 2 týždne: 7 študentov + 1 pedagóg 2. turnus : od 31.5. 2015 až 13.6. 2015 - 2 týždne: 8 študentov + 1 pedagóg Miesto konania odbornej praxe – ADC College Londýn, UK, pracoviská zdravotníckych zariadení. Ciele projektu sú: - podporiť rozvoj kľúčových kompetencií študentov vybraných odborov v praxi v zahraničí, - oboznámiť sa s najnovšími trendmi v ošetrovaní chorých, ktoré sa uplatňujú v zdravotníckych zariadeniach, - rozvoj komunikačných zručností a jazykových kompetencií. Očakávané výsledky a dopady: Študenti získajú samostatnosť v práci, zdokonalia sa v zručnostiach pri ošetrovaní chorých, oboznámia sa s organizačnou štruktúrou zdravotníckych inštitúciíiny, overia si vedomosti z cudzieho jazyka v interpesonálnych vzťahoch medzi personálom a pacientmi, oboznámia sa so spoločensko – historicko - kultúrnymi osobitosťamiiny. Sprevádzajúce osoby ich budú monitorovať v praxi, zaradia nové poznatky do výučby v nasledujúcom období. Realizácia projektu, ciele, výsledky a výstupy budú prezentované a publikované na školskej, miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Nitra
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu