Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie kompetencií a využitie nevyužitého potenciálu mladých ľudí na riešenie európskych sociálnych problémov.
Číslo projektu:2014-2-SK02-KA205-000412
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:155186 €
Sumár projektu:Projekt Social Challenge organizácie Challengest s.r.o. predstavuje inovatívny nástroj "Challenge", ktorý aktívne prepája študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl s firmami formou riešenia zadaných úloh projektami, ich hodnotenia a prípadného oceňovania. Výstupom je zvýšenie ich kompetencií, získanie praktických skúseností, zvýšenie si šancí na trhu práce, príp. až získanie pracovného miesta u zadávacej firmy. Aktivity sú postavené na prepojení formálneho a neformálneho vzdelávania. Zámerom projektu je ich rozšírenie do Španielska, Portugalska a Dánska.
Koordinátor:Challengest s.r.o.