Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kvality riadenia a efektívnosti výchovno -vzdelávacieho procesu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008620
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:57445 €
Sumár projektu:Evanjelická spojená škola zahŕňa Evanjelickú základnú školu a Evanjelické gymnázium. Evanjelické gymnázium ponúka dva programy: bilingválny program a program zameraný na ekonomiku. Škola zamestnáva 61 učiteľov, medzi nimi je aj školský asistent, školský spirituál, školský psychológ. V súčasnosti školu navštevuje 656 žiakov. Hlavný dôraz kladieme na rozvoj kľúčových kompetencií a výchovu ku kresťanským hodnotám. Kľúčové kompetencie, ktoré rozvíjame: komunikačné kompetencie, kognitívne kompetencie, sociálne kompetencie a IKT kompetencie. Od svojho začiatku kládla škola dôraz na kvalitu vyučovania anglického jazyka. Veľa žiakov pokračuje v štúdiu na bilingválnych školách alebo univerzitách v zahraničí. Snažíme sa sledovať trendy vo vyučovaní cudzích jazykov. V rokoch 2006 až 2008 sme realizovali projekt Comenius - multilaterálne partnerstvo škôl. V roku 2008 sme sa zapojili do projektu realizovaného Štátnym pedagogickým ústavom Efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni ZŠ. Od roku 2012 do roku 2014 sme realizovali projekt K lepšiemu porozumeniu s využitím moderných prostriedkov. Hlavným cieľom bolo vytvoriť učebné materiály, ktoré by pomohli budovať kľúčové kompetencie žiakov, predovšetkým znalosť cudzích jazykov a čitateľskú gramotnosť. Hlavné ciele projektu 1.zvýšiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov aj vedúcich pedagogických zamestnancov, predovšetkým učiteľov cudzích jazykov a učiteľov vyučujúcich bilingválne alebo s využitím metódy CLIL , zvýšiť ich sebadôveru a motiváciu 2. zlepšiť plnenie Školského vzdelávacieho programu, zvýšiť kvalitu poskytovaného vzdelania, dosiahnuť u absolventov deklarované jazykové kompetencie (úroveň maturity z anglického jazyka na biligválnom odbore bola zákonom zvýšená na úroveň C1 a druhého cudzieho jazyka B2Spoločného Európskeho referenčného rámca ), posilniť využívanie metódy CLIL 3. podporiť multikultúrne povedomie učiteľov aj žiakov, pripraviť žiakov na štúdium v zahraničí, pomôcť v adaptácii žiakom prichádzajúcim zo zahraničia, získať kontakty na školy v zahraničí a pripraviť nové projekty partnerskej spolupráce 4. získať nové poznatky v oblasti práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami, predovšetkým v oblasti výučby cudzích jazykov, 5. poznať riadiace postupy v inýchinách EU,reflektovať manažment školy v porovnaní s inýmiinami, zlepšiť meno školy azvýšiť konkurencieschopnosť školy Účastníkmi projektu sú vedúci zamestnanci (2), jeden z organizačnej zložky Evanjelické gymnázium a jeden z organizačnej zložky Evanjelická základná škola. Vybraní zamestnanci sú zodpovední za plnenie Školského vzdelávacieho programu, kvalitu vzdelávacieho procesu, manažment a kontrolu vzdelávacieho procesu a profesijný rast pedagogických zamestnancov. Ďalšími účastníkmi sú učitelia anglického jazyka na prvom stupni (2), učitelia anglického jazyka na druhom stupni (3), učiteľ nemeckého jazyka na 2. stupni (1), učiteľ nemeckého jazyka na gymnáziu (1), učitelia anglického jazyka v bilingválnom programe (4), učitelia anglického jazyka v 4 ročnom programe s ekonomickým zameraním (1). Ďalšiu skupinu tvoria učitelia učiaci všeobecno - vzdelávacie predmety bilingválne alebo s využitím metódy CLIL (6). Vybrané školiace aktivity majú priniesť zlepšenie jazykových a metodických zručností účastníkov,zlepšiť ich znalosti týkajúce sa kultúry anglicky hovoriacich krajín a využitia IKT. V prípravnej fáze bude vypracovaný detailný časový plán úloh s menami zodpovedných osôb. Každý účastník si vypracuje osobný plán, ktorý bude obsahovať očakávania, spôsob prípravy, podrobný časový plán cesty, plán diseminácie a hodnotenie a jazykový Europas.Pripravíme webový priestor, kde sa budú ukladať vytvorené materiály a zorganizujeme prípravný jazykový kurz pre účastníkov , ktorí potrebujú zlepšiť svoje jazykové kompetencie pred účasťou na kurze. V hlavnej fáze projektu účastníci absolvujú naplánované vzdelávacie aktivity, pripravia výstupy a zrealizujú disemnačné aktivity. Hlavné výstupy okrem nadobudnutých kompetencií sú účebné materiály, plán zlepšenia manažmentu školy, plán interného vzdelávania, didaktické materiály, zlepšenie kvality učenia cudzích jazykov, vytvorenie nových partnerstiev so školami v zahraničí.Hlavné diseminačné aktivity sú workshopy, semináre, otvorené hodiny, Language Day, Deň otvorených dverí. Tieto aktivity sú určené pre zamestnancov a študentov školy, ich rodičov, ale aj širokú verejnosť. V záverečnej fáze bude vyhodnotené splnenie plánovaných aktivít a prínos projektu. Použité budú dotazníky, hospitácie, kontrola výstupov a diseminačných aktivít. Bude vypracovaná záverečná správa a zabezpečená publicita projektu.Bude pripravený návrh možných nadväzujúcich projektov.
Koordinátor:Evanjelická spojená škola, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš