Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We love CLIL
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008645
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9035 €
Sumár projektu:Cieľom projektu WE LOVE CLIL je podpora vzdelávania metodikou CLIL v podmienkach školy. Vzhľadom k tomu, že školatejto formevzdelávania venuje už 8 rokov a výsledkymonitorovania vedomostí žiakov dokumentujú , že žiaci a ich rodičia to oceňujú škola má záujemsvoj spôsob výučby ešte skvalitniť o digitálnu platformu. Škola je veľmi dobre vybavená výpočtovou technikou, apreto plánujeme skvalitniť IKT kompetencie učiteľov .Vzdelávanie , ktoré absolvujúzamestnanci školy,umožní naplno využívať potenciál informačno -technologického vybavenia školy. Veľký dôraz prikladáme aj správnej metodológii anglického jazyka užv rámci primárnehovzdelávania. Máme ambície, abyžiaci mohli počas školskej dochádzkyprežívať radosť z kreatívnycha kvalitne odučenýchhodín anglického jazyka. V podmienkach školy sažiaci s anglickým jazykom stretávajú takmer rovnako často ako so slovenským jazykom nielen na samotných hodinách anglického jazyka , ale aj na nejazykových hodinách integrovaním metódyCLIL. Metóda CLILpomáhacielenému a strategickému rozvoju všetkých štyroch jazykových zručností - čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie ako aj rozvoju samostatného úsudku či tímovej spolupráce. Z uvedeného dôvodu je potrebnévypracovať kvalitný školský vzdelávací program, v ktorom bude vymedzenýdostatočný priestor práve pre implementovanie uvedenej metódy. Do projektu boli navrhnutí5 pedagógovia, ktorí vyučujúvšetky kľúčové predmety a oblasti vzdelávania -1.stupeň ZŠ, učiteľstvo ANJ v primárnom vzdelávaní alebo učiteľstvo nejazykových predmetov metódou CLIL v rámci sekundárneho vzdelávania. Plánujeme vytvoriť digitálny obsah vzdelávania metódou CLIL-webovú stránku s interaktívnymi CLIL cvičeniami, súbory testov, pracovných listov a krátkych opisov tematických celkov v anglickom jazyku.Tieto budú stupňovanované podľa náročnosti pre rôzne úrovne ovládania anglického jazyka. Taktiež zorganizujeme odbornú prednášku a workshop o metodike CLIL pre školy v košickom regióne. Z dlhodobého hľadiska sa usilujeme o zvýšenie atraktivityškoly pre širokú verejnosť a tým aj o zvýšenie záujmužiakov oškolu s európskym rozmerom.
Koordinátor:Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
Košice