Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efektívne využitie IKT pre skvalitnenie učenia sa našich žiakov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008658
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5770 €
Sumár projektu:Základná škola Pavla Jozefa Šafárika v Tornalije jedinou plnoorganizovanou školou s vyučovacím jazykom slovenským v širokom okolí. Nachádza sa na národnostne zmiešanom území s prevažujúcim zastúpením obyvateľov maďarskej národnosti a rómskeho etnika. Veková zloženie žiakov je od 6 rokov do 15 rokov. Našim cieľom je mať dobrú školu, v ktorej sa už tradičné vyučovanie neuplatní. Preto si uvedomujeme aj nevyhnutnosť kvalitného vyučovania jazykov na škole. Chceme zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy a so zameraním na zvýšenie komunikačných kompetencií žiakov. Pociťujeme potrebu zmeniť a inovovať metódy a organizáciu vyučovania. Chceme formovať u žiakov vnútornú motiváciu a aktívny prístup k procesu učenia sa. Naša výchovno-vzdelávacia činnosť smeruje k príprave žiakov na život moderného človeka v Európe. Keďže IKT sa stali samozrejmou súčasťou každodenného života, našim cieľom je pripraviť absolventa školy, ktorý je schopný produktívne využívať informácie a IKT pre rozvíjanie svojich poznávacích schopností na vyučovaní, v každodennom živote, ale aj v budúcom zamestnaní.Chceme dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT u všetkých žiakov našej školy. Pre dosiahnutie tohto cieľu je však predovšetkým potrebné zvýšiť sebavedomie učiteľov pri využívaní IKT nástrojov. Dve vyučujúce anglického jazyka absolvujú kurz zameraný na efektívne využitie IKT vo vyučovaní v Anglicku. Kurz okrem technológií ponúkne nové nápady pre motiváciu svojich žiakov, učiteľ získa portfólio prostriedkov pre výučbu a s inými účastníkmi kurzu bude zdieľať nápady a skúsenosti ako skvalitniť vyučovací proces. Pri získavaní moderných prístupov k vyučovaniu budú mať možnosť porovnať vyučovanie našej školy so spôsobmi vyučovania na iných školách v Európe. Získané skúsenosti by tak obohatili náš spôsob vyučovania o efektívne metódy vyučovania, ktoré sú vyskúšané v školskej praxi. Získané poznatky a kompetencie by učitelia mohli aplikovať na naše pomery a vyučovanie viacerých predmetov (geografia, hudobná výchova, ...), čím by prispeli k celkovému skvalitneniu vyučovania na našej škole a žiakov by motivovaliaj k ich ďalšiemu vzdelávaniu. Realizácia projektu by umožnila vytvorenie databázy výučbových materiálov pre efektívne využívanie IKT na vyučovaní na web stránke školy. Bola by dostupná širokej verejnosti spolu s fotodenníkom z cesty do Anglicka. Prínosom by bolo aj zrealizovanie otvorených hodín pre učiteľov našej školy a z okolitých škôl. Keďže okolie našej školy patrí medzi ekonomicky zaostalejšie regióny Slovenska inovácie, ktoré by sme zaviedli na našej školy, by mohli byť motiváciou aj pre ďalšie školy v regióne.
Koordinátor:Základná škola P. J. Šafárika, Škultétyho 11, Tornaľa
Tornaľa