Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cudzie jazyky v popularizácii vedy
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008668
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11137 €
Sumár projektu: Projekt Cudzie jazyky v popularizácii vedy bude realizovať päť učiteľov - jeden učiteľ fyziky, matematiky a informatiky, dvaja učitelia anglického jazyka, jeden učiteľ nemeckého a jeden učiteľ francúzskeho jazyka.Všetci majú záujemprofesionálne rásť, získať prehľad o najnovších metódach vyučovania cudzíchjazykov a prírodovedných predmetov a aplikovať ichvo vlastnej pedagogickej praxi. Títo učitelia radi prijímajú výzvy v súvislosti s vlastným profesionálnym rozvojom. Svojou účasťou na projekte a získaním kontaktov na realizovanie ďalších európskych projektov chcúzvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosťškoly, na ktorej pracujú. Hlavné aktivity predkladaného projektu sú nasmerované na metodologické kurzy do Veľkej Británie, Španielska,Francúzska, Nemecka a na Maltu. Po ich absolvovaní učitelia pripravia pracovné materiály ( anglicko-nemecko-francúzsko-slovenský glosár prírodovednej terminológie, pracovnélisty pre žiakov s cieľom osvojenia a zapamätania si danej terminológie, databázu videí s prírodovedným zameraním v cudzom jazyku, relevantné pracovné listy pre žiakov k vybraným videám využitím CLIL,fyzikálne pokusy v cudzích jazykoch, ich dramatizáciu,multimediálne rozprávky s prírodovedným obsahom), ktoré budú využívať duálne zameraných vyučovacích hodinách. Svoje know-how a žiacke výstupy budú učitelia prezentovať naotvorených vyučovacích hodinách pre kolegov, externých pedagógov a žiakov základných škôl v rámci každoročne organizovaného Dňa otvorených dverí aRaymanovho týždňa. Cieľom spolupráceučiteľov jazykov a prírodovedných predmetov je pripraviťbudúcich absolventov na to, aby zvládli svoje vedomosti, získané na nejazykových predmetoch, prezentovať v dvoch cudzích jazykoch. Autori projektu predpokladajú, že sa zvýšiť záujem o štúdium prírodovedných predmetov avyučovaniecudzích jazykov získa praktický rozmerv súvislosti s autentickými komunikačnými situáciami. Žiaci budú motivovaní podávať lepší výkon, budú sa môcť zapojiť priamo na strednej škole do riešenia spoločných medzipredmetových projektov, niektorí i do spoločných projektov s partnerskými školami v rámci strategických partnerstiev.
Koordinátor:Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Prešov