Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S jazykmi do Európy
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008682
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11410 €
Sumár projektu:Dôvod prečo sme sa zapojili do tohto projektu je jednoduchý. Sme Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu a pripravujeme študentov na prácu v službách, kde je nevyhnutnosťou ovládať cudzí jazyk. Výučba cudzích jazykov nie je častokrát populárna z pohľadu študentov, a preto je veľmi dôležité, aby učiteľ motivoval žiakov a ukázal im rôzne formy a metódy učenia. Rôznorodosť aktivít a využívanie moderných IKT technológií je veľmi dobrým prostriedkom motivácie, čo vedie študentov ku väčšej aktivite. Cieľom našej školy je mať učiteľov, ktorí používajú kreatívne metódy a moderné prístupy vo vyučovaní. Do projektu boli vybrané štyri učiteľky, dve anglického jazyka a dve nemeckého jazyka. Výberové konanie prebehlo podľa kritérií definovaných našou školou.Všetky učiteľky sú skúsené, aktívne a zanietené, pravidelne sa zúčastňujú školení a snažia sa zavádzať nové kreatívne metódy do vyučovania. Povinnosťou našich učiteľov je pripravovať študentov na zahraničné stáže a medzinárodné súťaže, kde môžu využiť svoje nadobudnuté vedomosti z oblasti jazyka, ale aj reálií jednotlivýchín. Pri výučbe jazykov sa snažíme zaujať všetkých študentov od najlepších až po najslabších a povzbudiť ich k lepším výsledkom. Kurzy, ktoré účastníčky absolvujú sú Jazyk a metodika pre učiteľov anglického jazyka aEfektívne využitie technológií vo vyučovaní v Anglolang v Scarborough a Kurz pre učiteľov nemeckého jazyka v jazykovej inštitúcii Actilingua vo Viedni. Účastníci kurzov sa zdokonalia v komunikácii v cudzom jazyku, nadobudnú nové kontakty a získajú v jednotlivých kurzoch nasledujúce zručnosti. Metodický kurz v anglickom jazyku je zameraný na osvojenie nových foriem a metód, rozšírenie portfólia vyučovacích zdrojov, ovplyvňovanie vyučovacieho procesu cez vyučovacie metódy. Učitelia získajú nové kultúrne pohľady na britskú kultúru, nové nápady ako ovplyvniť aktivitu triedy a viesť žiakov k samostatnosti a zodpovednosti za svoje výsledky. Kurz zameraný na efektívne používanie technológie vo vyučovaní rozšíri používanie nových metodických IKT foriem, využitie on-line audio, video materiálu, používanie wikis - internetových encyklopédií na hodinách ANJ, využitie sociálnych médií, m-learningu a interaktívnej tabule. Vyučovacie kurzy pre učiteľov nemeckého jazyka - vyššia úroveň zabezpečia získanie nového učebného materiálu, používanie nových metód a nových techník čítania a písania, počúvania a rozprávania ako aj nových postupov pri výučbe gramatiky a slovnej zásoby, zaradenie audio-vizuálnych metód a použitie IKT na hodinách NEJ. Lektori jazykových inštitúcií sú medzinárodne skúsení pedagógovia, zohľadňujúci multikultúrny prístup, ktorí budú počas kurzov poskytovať zúčastneným spätnú väzbu a tak monitorovať ich zlepšenie. Profesionálne zlepšenie účastníčiek bude vyhodnotené v záverečnej časti našeho projektu pomocou interného auditu, ktorý na našej škole prebieha pravidelne. Výsledky projektu budú odprezentované na otvorených hodinách, na Dni otvorených dverí a taktiež vytvoríme pracovné listy k predmetom komunikácia v anglickom a nemeckom jazyku a prezentácie v Powerpointe zohľadňujúce kultúrny aspekty arozdielne životné štýly. V miestnych médiách a na internetovej stránke našej školy budeme publikovať správu o účasti našej školy v projekte Erasmus+, podporovanom európskou úniou. Učitelia počas realizácie projektu nadviažu nové kontakty, čo môže byť prínosom z dlhodobého hľadiska.Účasť na projekte bude mať dlhotrvajúci dopad na našu organizáciu v podobe rastúcej kvality pedagogických zamestnancov, rastúcej kvality vyučovacieho procesu, štatútu modernej školy so spokojnými a úspešnými študentami. Školy, ktorá zúročí kontakty získané v projekte na realizáciu ďalších projektov a tým prispeje k zviditeľneniu školy v regióne, ale najmä v zahraničí.
Koordinátor:Stredná odborná škola hotelovych služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
Banská Bystrica