Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v predmete anglický jazyk v športových triedach
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008738
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne má 830 žiakov, z toho 397 na primárnom stupni vzdelávania a 433 na sekundárnom stupni vzdelávania. Charakterizujeju výučba cudzích jazykov v triedach s rozšíreným vyučovaním jazykov už od primárneho stupňa vzdelávania a športové zameranie tried na atletiku a hokej. Naša škola sa nachádza v regióne, ktorý poskytuje veľké množstvo športových príležitostí (hokej, atletika, plávanie, lyžovanie, biatlon, futbal, atď). Škola disponuje dobrým materiálnym a organizačným zabezpečenímpre športovcov, čo je jedným z dôvodov pri výbere školy rodičmi. Pre mnohé deti ZŠ P2 Brezno sa hore uvedené športy stávajú prioritnými už od 1. ročníka. V mnohých prípadoch mladí športovci reprezentujú náš región v rôznych zahraničných podujatiach. Skúsenosti vyučujúcich poukazujú na to, že žiaci, ktorí sa dostávajú do športových tried, časom strácajú záujem o učenie. Prejavuje sa to aj na hodinách cudzieho jazyka. Aby sa dosiahli zmeny v postojoch žiakov k učeniu sa, je nutné urobiť zmeny aj v metódach a kvalite vyučovania. Vedenie školy vybralo dvoch pedagógov - učiteľa primárneho vzdelávania s rozšírenou kvalifikáciou na anglický jazyk a učiteľa sekundárneho vzdelávania s aprobáciou telesná výchova a anglický jazyk, ktorí sa zúčastnia zahraničnej mobilty. Ciele modernej premeny školy zamerané na žiakov - športovcov: - motivácia športovcov k učeniu sa jazykov - uvedomenie si potreby používania cudzieho jazyka v oblasti športu ako prostriedku komunikácie a spoznávania nových kultúr a získania nových kontaktov - odbúranie jazykových bariér pri komunikácii pri rôznych medzinárodných turnajoch, súťažiach a sústredeniach Dosiahnutím cieľov sa zvýši úroveň jazykových schopností žiakov,čo sa odzrkadlí v priebežnom aj celkovom hodnotení. Ciele modernej premeny školy zamerané na učiteľov: - zvýšenie úrovne jazykových kompetencií - odbúranie jazykovej bariéry a nadobudnutie sebavedomia pri vyučovaní - výmena pedagogických skúseností so zahraničnými pedagógmi - integrácia inovatívnych prvkov do vyučovacieho procesu - zatraktívnenie vyučovania Očakávaný dopad projektu na školu: - získanie medzinárodne certifikovaných učiteľov - modernizácia školského vzdelávacieho programu pre športové triedy a tým aj vyučovacieho procesu - naplnenie zvolených bodov Európskeho plánu rozvoja školy Za potenciálny dlhodobý prínos sa považuje: - škola vychová športovcov, ktorí budú sebavedomí v cudzojazyčnej komunikácii - zvýšenie kladného povedomia, konkurencieschopnosti a kreditu našej školy v regióne
Koordinátor:Zakladná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
Brezno