Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderné vyučovanie na Gymnáziu v Gelnici
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008750
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu: Projektu sa chcú zúčastniť 2učiteľky angličtiny na gymnáziu v Gelnici: PaedDr. Daniela Molnárová a Mgr. Erika Krivjanská. Pretože naším cieľom je pripraviť našich študentov na maturitné skúšky, pre našu prácu potrebujeme dobrú znalosť anglického jazyka arovnako aj metodiky . Žijeme v oblasti s veľkou mierou nezamestnanosti, náš región je prezývaný ako Hladová dolina, čo znamená, že spoločenský životje tu veľmi zlý, a učitelia, ktorí pracujú v tejto oblasti majú malú šancu komunikovať v cudzom jazyku a zlepšiť sa v ňom, keďže hlavné mesto je odtiaľ veľmi ďaleko. Z tohto dôvodu, zúčastnením sametodologickýchkurzov Anglicku je veľká šanca, získať vedomosti o najnovších moderných metódach, stretávať sa s ďalšími kolegami z väčších škôl, vymeniť si cenné skúseností a znalostí a zlepšiť si angličtinu v reálnej komunikácii. Vybrané kurzy splnia naše očakávania, pretože moderné metodológiaje nesmierne dôležité v dnešnej dobe výučbe tínedžerov a je často prehliadaná. Kurzy budú rozširovať naše možností výučby a naučia nás tvoriť svoje vlastné "zahrievacie "aktivity. Chceme tiež rozšíriť naše úrovne vedomostí a sebavedomie. Náš profesionálny rozvoj zlepšímotiváciu žiakova zvýši ich výkony, študentiiste ocenia nové tvorivé a relaxačné aktivity abudú tak prekonávať prekážky učenia sa a využijúc pritomsvoje inteligencie. Školenie sa bude rozvíjať medzikultúrny dialóg. Môžeme nadviazať nové kontakty s radom učiteľov angličtiny z Európy a spolupracovať s nimi prostredníctvom zdieľania a výmeny nových nápadov a skúseností. Na kurzoch sa zúčastnia učitelia z rôznychín, takže sa môžme dozvedieť o ťažkostiach ktoré majú pri vyučovaní anglického jazyka a tak nám môžu poskytnúť istý stimul do ďalšej práce. kurzy budú prebiehať v anglicky hovoriacejine, takže komunikácia s rodenými Angličanmi nám dá šancu si zlepšiť verbálne aj neverbálne zručnosti a kompetencie potrebné pre efektívne vyučovanie. Budeme vyzvaní prehodnotiť svoje "učiteľské názory a postoje" vo svetle súčasných trendov v metodike. Sme presvedčení, že naša účasť iste prispeje k vzniku európskeho rozmeru našej škole - prinášať nové nápady, teórie, štýly a prístupy k výučbe a učeniu sa. Dozvieme sa veľa nezvyčajných stratégií, ktoré nám pomôžu efektívnejšie učiť žiakov, a vytvoriť pozitívnu atmosféru v triede. Sme určite presvedčené, že kurzy nám poskytnú širokú škálu zaujímavých nových prístupov k výučbe a učeniu gramatiky a hovoreného jazyka. Semináre a workshopy v našej krajine trvá obvykle niekoľko hodín, a nie sú tak účinné ako kurzy v anglicky hovoriacich krajinách, pretože aj keď sa prebiehajú pod vedením skúsených lektorov, sú väčšinou zo Slovenska, takže nemáme možnosť komunikovať s učiteľmi a lektormi z anglicky hovoriacich krajín. Môžeme nadviazať nové kontakty s radom učiteľov angličtiny z Európy a spolupracovať s nimi prostredníctvom zdieľania sa s novými nápadmi a skúsenosťami medzi sebou a možno sa snažiť o spoločný projekt. Máme v pláne poskytnúť spätnú väzbu o absolvovanýchkurzoch v školskom časopisea na web stránkenašej školy a vydať brožúru s aktivitami pre potreby učiteľov.
Koordinátor:Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Gelnica