Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priatelia šachu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008752
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11180 €
Sumár projektu:Tunajšia škola má viac ako štyridsaťročnú tradíciu, na jej stále zlepšujúcej sa kvalite pracuje tím kvalifikovaných učiteľov. Cieľom školy je zvyšovať odborné kompetencie učiteľovaich pripravenosť na zmeny z hľadiska modernizácie a internacionalizácie vzdelávacej inštitúciea zvýšenia kvality vo výučbe a učení. Tento cieľ chceme dosiahnuť pomocou projektu mobility cielenými aktivitami v troch základných oblastiach:1. Medzinárodná spolupráca, medzinárodné vzťahy, rozvojová spolupráca 2. IKT - nové technológie - digitálne zručnosti 3. Výučba a učenie sa cudzích jazykov Medzinárodnú spoluprácu realizujemeuž niekoľko rokov pomocou menších projektovv priestore eTwinning. V jeseni minulého rokasme vytvorili projekt "Chess friends." V projekte je zapojených niekoľko škôl z Grécka, Španielska, Poľska a zo Slovenska. Vzájomnou komunikáciou učiteľov aj žiakov kooperujúcich škôl sa dozvedáme o aktivitách v oblasti šachu v jednotlivýchinách a pripravujeme sa na šachové súboje našich žiakov. Prečo práve šach? Na našej škole má päťročnú tradíciu, keď sme sa ako škola zapojil do projektu "Šach pre školy" a začali sme dosahovať výborné výsledky v rámci nášho mesta aja. Prispeli k tomu hlavne naši žiaci, ktorým bolo potvrdené vysoké IQ a vzdelávajú sa v triedach pre mimoriadne nadané deti v projekte APROGEN. Práca s týmito žiakmi si vyžaduje iný prístup, nakoľko sa tu často prejavujú výchovné problémy. Práve šach nám pomáha, lebo zvyšuje inteligenciu detí a prospieva im v oblasti pozornosti,predstavivosti, predvídaní ,trpezlivosti a myslení,porovnávaní možností, abstraktného myslenia či plánovania. Práci na projekte sa venujú učitelia prvého a druhého stupňa školy, ktorí by sa mali zúčastniť mobilít, celkom osem učiteľov.Všetci učitelia sú absolventmi akreditovaného školenia práce v eTwinningu. Druhou oblasťou, na ktorú sa náš projekt zameriava je nadobúdanie digitálnych zručností a využívanie IKT vo svojej práci, ktorej zvládanie je podmienkou pri práci v Twin Space. Treťou oblasťou, na ktorú sa chceme sústrediť je výučba a učenie sa cudzích jazykov, ktorými dosiahnemezdokonalenie praktického jazykaučiteľov prvého stupňa školy , ktorí absolvovali ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov - anglický jazyk. Vďaka mobilitám títoučitelia absolvujú v rámci návštevy v šachovom klube vo Vallette naMalte "Malta Chess Federation"a pri hľadaní partnerov pre našich žiakov štúdium v jazykovej škole Easy School of Language v rozsahu 20 lekcií týždenne po dobu dvoch týžňov mobilít. Skupina učiteľov druhého stupňa našej školy, ktorá sa zúčastní mobilítv priebehu mesiacov september až apríl,navštívia šachový klub "Canterbury Junior Chess Club" a dvojtýždňový jazykový kurz v rozsahu 25 lekcií týždennev Canterbury.Viacjazyčnosťje európskou nevyhnutnosťoua je neoddeliteľná od plurikulturalizmu, t.j.od chápania a rešpektovania inakosti kultúr. Túto interkultúrnu kompetenciu musia najprv nadobudnúť učitelia a preniesť ju na žiakov nie oddelene od cudzieho jazyka ale spolu s predstavovaním histórie, zvykov, tradícií čizaujímavostí života v iných krajinách. V tomto bode sa opierame o Európsky rozvojový plán a je súčasťou širšej a dlhodobej stratégie rozvoja a modernizácie aj našej školy.
Koordinátor:Základná škola Hrnčiarska 13, Humenné
Humenne