Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interanational dimensions of culture
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008793
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4390 €
Sumár projektu:Vedeniu Základnej školy s materskou školou Želovce záleží na zvyšovaní kvality a mena školy a to je dôvodom prečo podporuje svojich zamestnancov v rozširovaní svojich kompetencií, vedomostí a skúseností. Vzhľadom k tomu podporuje svojich zamestnancov v účasti na rôznych inovačných a aktualizačných vzdelávaniach. Naša inštitúcia kladie dôraz nielen na interaktívne vzdelávanie ale podporuje i vzťah detí k prírode, preto sa zapája najmä do environmentálnych projektov. Vedenie školy si kladie za povinnosť využívať vo výchovno-vzdelávacom procese inovatívne metódy, kreatívne formy výučby, ktoré budú preukázateľným prínosom pri vzdelávaní a pozitívnej motivácii žiakov k vzdelávaniu. Organizácia kladie veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov kde na týchto hodinách sa používa Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie a podpory učenia. Cieľom je eliminovať memorovanie a sústrediť sa na tréning a rozvoj jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka. Orientuje sa tiež na rôzne formy zážitkového učenia a prirodzených a zábavných foriem výučby cudzích jazykov, ktoré sú pre žiakov viac motivujúce. Z tohto dôvodu chceme vyslať dvoch vyučujúcich cudzích jazykov, ktorí vyučujú anglický jazyk aby na základe vlastnejosobnej skúsenosti mohli podávať žiakom informácie o anglickej kultúre priamo a to prostredníctvom získaných vedomostí ale v neposlednom rade i zo všetkých dostupných materiálov, ktoré si z cesty prinesú (napr. časopisy, stolové hry, rozprávky - knihy, ...). Pojmi ako multikulturalizmus,kultúrna diverzita sú v súčasnej literatúre často spomínanými, avšak väčšina vyučujúcich čerpá informácie k týmto témam z rôznych kníh a učebníc. Naši učitelia nemali doteraz možnosť osobnej skúsenosti s návštevou Britských ostrovov. Myslíme si, že vyučujúci, ktorý danúinu navštívili sú odborne viac spôsobilí hovoriť o kultúre danejiny, ako niekto kto všetky dostupné informácie čerpá z literatúry. Považujeme tiež za vysoko pozitívne používať na vyučovacích hodinách autentické materiály, ktoré vyučujúci môže použiť na účely výuky ako sú rôzne hry, časopisy, pohľadnice či iné suveníry ktoré sú priamym spojením s danou krajinou. Veľmi zaujímavou časťou výučby pre žiakov je používanie a porovnávanie rôznych hovorových výrazov, ktoré sú viazané na oblasť či región v ktorom sa používajú. Aj z toho uhla je pre nás návšteva Írska zaujímavá, nakoľko učitelia získajú i takétovedomosti, ktoré môžu ďalej počas výučby cudzieho jazyka využiť. Naša organizácia sa v súčasnosti snaží venovať okrem nových metód výučby i medzinárodnej spolupráci medzi školami. Medzi rozbiehajúce sa projekty radíme aktívne využívanie eTwinning-u. Do budúcna plánuje v tejto aktivite pokračovať. Záujmom našej organizácie je aby sa meno školy dostalo do povedomia rodičov v okolí, nakoľko v súčastnosti sa i obecné základné školy musia snažiť o zvyšovanie kvalít svojich vyučujúcich. Aby tým oslovili čo najväčšie množstvo rodičov, ktorí zvažujú výber školy pre svoje dieťa. Chceme dokázať, že i malá škola v obci môže konkurovať veľkým mestským školám a ponúknuť svojím žiakom čo najkvalitnejšie vzdelanie zaujímavou formou. Konkurencia na trhu práce je veľká i preto by sme chceli, aby naši žiaci mali možnosť priameho kontaktu s cudzími jazykmi a kultúrami a tým im uľahčili prípadnú cestu k ďalšiemu štúdiu alebo práci v zahraničí. Cieľovou skupinou sú preto nielen naši učitelia cudzích jazykov ale i žiaci, ktorých zvyšujúce vedomosti v oblasti cudzích jazykov (ktoré môžu sprostredkovať len učitelia, ktorí sú rovnako naklonení k spoznávaniu nových kultúr a krajín) im môžu dopomôcť k lepšiemu uplatneniu v budúcnosti. Dôležitým faktom, ktorý by sme neradi opomenuli je vysoká miera nezamestnanosti v okrese Veľký Krtíš, do ktorého spadá obec Želovce. Preto si myslíme, že je dôležité apelovať na žiakov aby zvažovali svoje budúce možnosti uplatnenia na trhu práce, ktoré aj vďaka aktívnym znalostiam cudzieho jazyka zvyšujú.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce
Želovce