Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funtastic English
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008807
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5115 €
Sumár projektu:Pedagogický zbor našej školy preferuje celoživotné vzdelávanie. Každý pedagóg potrebuje osvojiť nové metódy, techniku vo vyučovaní, aby sa zdokonalil vo svojom odbore. Slovensko je členom Európskej únie, a kvôli tomu uprednostňujeme viacdimenzionálne vyučovanie. Vo vyučovaní okrem materinského a štátneho jazyka má veľký význam aj anglický jazyk. Naši pedagógovia sa pravidelne zúčastňujú na metodologických konferenciách, a tým získavajú nové poznatky o kreatívnych vyučovacích metódach, ktoré zefektívnia vyučovací proces a klímu v triede. Veríme v tom, že účasť na kurzoch Pilgrims nám pomôže energetizovať a rozvíjať alternatívne vyučovacie stratégie, metódy a prístup žiakov k vyučovaciemu procesu. Sme si istý v tom, že sa zdokonalíme v personálnych a komunikačných kompetenciách. Rozvíja našu kreativitu a vyučovacie schopnosti. Tieto kurzy nám dopomôžu v rozvíjaní aktivizačných metód vo vyučovacom procese. Riaditeľstvo našej školy verí v tom, že naši pedagógovia po ukončení týchto kurzov budú schopní: - zdielať osobné a profesionálne skúsenosti - priniesť do našej školy nové poznatky a nápady - rozvíjať memorovanie, aktivizovať deti vo vyučovacom procese a priviesť ich ku kreatívnemu a radostnejšiemu učeniu - rozvíjať svoje vyučovacie metódy, štýly a zvyky a s tým rozvíjať komunikačné a sebavyjadrovacie schopnosti žiakov Pedagógovia zúčastňujúci sa v projekte sa spoločne dohodli na výbere kurzov Pilgrims. Našim hlavným cieľom bolo, aby sme mohli získané vedomosti a poznatky zapojiť do školského vzdelávacieho programu, do učebných osnov a do bežného života školy. Po ukončení kurzov sa zúčastnení pedagógovia sprostredkujú získané vedomosti na prednáškach, seminároch a odučia ukážkové vyučovacie hodiny. Naša riaditeľka verí v tom, že tieto kurzy pomôžu našim pedagógom v písaní prvej a druhej atestačnej práce a spraviť skúšky. All the teachers at our school emphasize the life long learning. Everybody needs to learn new technics, methodology to make themselves more qualified teachers. As our country is part of the EU, our school emphasizes the European dimension. Besides focusing on the teaching of our mother and state language we put a big stress on teaching and learning English. As we participate on lot of methodological presentations, conferences we know that using creative teaching methods we can make our teaching more effective to strengthen the classroom atmosphere. The teachers of the school hope that the course will energise them and offer them some alternative activities, strategies and approaches to teaching and learning. It will develop personal competence of those teachers who will take part in Pilgrims courses . It will widen their range of teaching options and promote their own creative abilities. The course will help them to improve not only their language skills but also their professional competence inside the classroom atmosphere. The courses are of a highly practical and participatory nature. They will be engaged in and challenged by a variety of fruitful activities. Although they are very much language improvement courses, many of the approaches they will experience on these courses will benefit their own teaching as they will be able to use them in the classroom. The management of the school hopes that after finishing the course the teachers sent on the Pilgrims courses will be able : - to share their personal and professional experience with teachers from other countries - grow professionally and personally, bring new ideas and experience to their school, their colleagues and also to their country - to make teaching and learning more enjoyable and memorable - adapting their teaching to different learning styles and learning needs - improving their students narrative building skills - update their knowledge and deepen their experience of state of the art language teaching methodologies - breaking down communication barriers - learn aspects of English that are traditionally "untaught" - learn a wide range of creative, humorous and stimulating techniques and activities to enliven the classroom, teaching and students - find effective ways of overcoming learning barriers in the pupils The teachers of the school made common choice to choose Pilgrims courses which will be very useful for the whole school, all teachers. The main goal was to choose such courses which can be built in the curriculum of all teachers. After finishing these courses the teachers participating the Pilgrims courses will hold workshops and seminars with the other teachers of the school and will present the gained experience. After these workshops the teachers will build in the new teaching methods and tools, language competences into the curriculum of the school. The director hopes that these courses will help the teachers who prepare their first or second qualifying examination.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Ovoda, Hlavná 193, Orechová Potôň
Orechová Potôň