Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreatívne postupy vo vyučovaní v špeciálnej škole
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008818
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7510 €
Sumár projektu:Naša organizácia – Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou je štátnou vzdelávacou inštitúciou zaoberajúcou sa výchovou a vzdelávaním detí s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa. Poskytujeme vzdelávanie 190 žiakom, z ktorých väčšina trpí okrem mentálneho postihnutia aj inými pridruženými zdravotnými postihnutiami, akými sú napr. telesné, zrakové, sluchové postihnutie alebo trpia chorobami ako napr. epilepsia, cukrovka. Tieto deti pochádzajú z marginalizovaných rómskych komunít, teda zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žijú v nevyhovujúcich priestoroch segregovaných osádv našom meste a jeho okolí. Nemajú dostatočne podnetné rodinné zázemie pre svoj osobnostný a vzdelanostný rozvoj. Evidujeme absenciu základných hygienických návykov, nízku úroveň samoobslužných zručností i spôsobov správania sa. Práca s týmito deťmi je nesmierne náročná a pedagógovia s nimi pracujúci musia byť profesijne na vysokej úrovni s dostatočnými skúsenosťami azmyslom pre empatiu. Edukačné pôsobenie učiteľa na takéto deti si vyžaduje prísunnových poznatkov a podnetov pre jeho zdokonalenie a inováciu, aby dokázal zaujať, pritiahnuť ich pozornosť a presvedčiť ich o opodstatnenosti vzdelania a získania základných zručnostípre ich budúci život. Cieľom nášho projektu preto je: „Zvýšiť kompetencie pedagógov v oblasti kreatívnych techník, predovšetkým dramatickej výchovy v edukácii mentálne postihnutých detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom krátkodobých zahraničných mobilít.“ Aktivitami projektu budú: Mobilita č. 1: Kurz kreatívnych techník v triede – absolvuje ju odborníčka na dramatickú výchovu, koordinátorka kreatívnych techník v našej škole a lektorka pre vzdelávanie dospelých v oblasti tvorivej dramatiky. Mobilita č. 2 : Kurz jazykovej prípravy anglického jazyka – absolvuje ho riaditeľka školy z dôvodu zdokonalenia sa v anglickom jazyku, ktorý potrebuje na absolvovanie hospitácie a komunikáciu s partnermi v Anglicku pre nadviazanie možnej ďalšej spolupráce. Mobilita č. 3 : Obidve účastníčky absolvujú hospitáciu v škole  Tree way school v Bath v juhozápadnom Anglicku aby videli aplikáciu kreatívnych techník vo vyučovaní mentálne postihnutých žiakov v škole so segregovaným typom vyučovania a zhodnotili možnosti prínosu pozorovaných aktivít a iných získaných skúseností k nám do školy. Mobilitám bude predchádzať mailová komunikácia medzi našimi pedagógmi a pedagógmi z partnerských škôl, aby sa vzájomne zoznámili a vymenili si svoje doterajšie skúsenosti z práce v oblasti kreatívnych techník.Prostredníctvom výmeny informácií si pedagógovia dohodnú program ta, aby bol vzhľadom na krátky časový fond, čo najefektívnejší a mal čo najvyšší prínos. Po absolvovaní mobilít vypracujú účastníci materiály, vktorých implementujú nadobudnuté vedomosti a znalosti z pozorovaní. Všetky dôležité informácie z využívania kreatívnych techník, predovšetkým dramatickej výchovyzapracujeme do našich pedagogických materiálov (učebných plánov, osnov). Tieto budú slúžiť nielen pre našu internú potrebu, ale následne ich prezentujeme a rozšírime aj do iných škôl podobného typu. Pre úspešnú realizáciu projektu bude zostavený projektový tím (projektová manažér, finančný manažér, účtovník). Absolvovaním uvedených zahraničných mobilítočakávame výsledky a dopad na účastníkov projektu: - aplikácie metód dramatickej výchovy vo vyučovacom procese, - aplikácie inovatívnych metód do tvorbyvyučovacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, - rozvoja kreativity a využitia ďalších kreatívnych techník vo vzdelávaní, - rozvoja multikulturalizmu, - aplikácie metód a foriem práce do vyučovania, ktoré vedú k zníženiu nežiaducich vplyvov prostredia (predovšetkým domáceho) na deti z MRK a zo sociálne znevýhodneného prostredia na ich štúdium v súvislosti so znížením počtu vymeškaných hodín, predčasného ukončenia školskej dochádzky, požívania návykových látok, predčasného, nechceného tehotenstva a pod... Zvýšením odborného potenciálu pedagogických zamestnancov v uvedených oblastiach očakávame dopad na cieľové skupiny (deti so ŠVVP prevažne pochádzajúcimi z marginalizovaných rómskych komunít - MRK) prevažne: - uvedomenie si vlastnej jedinečnosti žiakov – detí, prostredníctvom zlepšenia ich výsledkov v škole, - zvýšenie sebavedomia, ktoré povedie k asertívnejšiemu správaniu voči negatívnym vplyvom okolia, - zvýšenie pocitu dôležitosti a potreby pre rozvoj spoločnosti, v ktorej žijú, - zvýšeniu pocitu potreby meniť postupne podmienky života vo svojej komunite.
Koordinátor:Spojená škola internátna, M.R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou