Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remeslo má zlaté dno
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008749
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:68590 €
Sumár projektu:Naša škola je v súčasnosti veľmi dobre vybavená, vyučovanie aj odborný výcvik zabezpečuje študentom vzdelávanie pomocou najnovších technológií a v čo najväčšom pohodlí. Súčasný svet však vyžaduje, aby ľudia vedeli reagovať v akejkoľvek situácii, preto aj väčšina firiem alebo organizácií pri hľadaní zamestnancov vyberá tých, ktorí disponujú nielen znalosťou odborných predmetov a cudzích jazykov, ale sú pripravení na riešenie problémov, nezľaknú sa prekážky, a vedia pohotovo reagovať v každej životnej situácii. Sme si vedomí toho, že akokoľvek budeme školu rozvíjať a zdokonaľovať, pripraviť pre pohodlné štúdium, na reálny život svojich študentov mimo školských lavíc nedokážeme naučiť. Hlavným cieľom projektu preto je, aby študenti zažili prácu v skutočných organizáciách a firmách, kde im nepomáhajú rodičia a učitelia, a kde sa musia spoliehať na vlastné znalosti a komunikatívne schopnosti. V rámci tohto projektu bude na tri týždne cestovať 31 študentov Strednej odbornej školy v Snine do Maďarska alebo Talianska: - 7 študentov učebného odboru 6445 H Kuchár do Maďarska (Danubius Hotels Nyrt.), - 7 študentov študijného odboru 6421 L Spoločné stravovanie do Maďarska (Danubius Hotels Nyrt.), - 7 študentov študijného odboru 6317 M Obchodná akadémia do Maďarska (Neckermann), - 10 študentov učebného odboru 2487 H 01 autoopravár-mechanik do Talianska (Autoriparazioni). Medzi dôležité kompetencie patria: Obchodná akadémia– so zameraním na cestovný ruch – rozšírenie odborných vedomostí v oblasti fungovania CR v zahraničí – organizácia, komunikácia, spoločenský styk, odborné jazykové zručnosti, animačné služby, samostatnosť, zodpovednosť za seba aj iných, získanie organizačných schopnosti v inojazyčnom prostredí, zviditeľnenie školy v regióne, zvýšenie záujmu o odborné predmety zamerané na cestovný ruch,oboznámenie sa s kultúrnym dedičstvom a prírodnými krásami danejiny. Učebný odbor kuchár a študijný odbor spoločné stravovanie – rozšírenie teoretických a praktických vedomostí a zručnosti o medzinárodnú kuchyňu príslušného štátu, špecializácia- baristi, fungovanie cateringových služieb, pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností, prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, predkladaťvlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých, spoznať technológiu prípravy špecialít, zvládnuť odbornú terminológiu v oblasti gastronómie a služieb. Autoopravár-mechanik – rozšíriť si základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, spoznať moderné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve, poznať použitie náradia a servisnej techniky v danejine, zvládnuťodbornú terminológiu v autoopravárenstve v danej krajine,poznať základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv automobilov, poznať základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zahraničná mobilita vedie žiakov k samostatnému mysleniu, analýze problémov, hľadaniu riešení a tiež naučí žiakov nielen analyzovať a spracovávať, ale ponúkať nové riešenia, ktoré vyplývajú nielen z potreby školy ale aj zamestnávateľov v regióne. Cieľom je vytvoriť moderný spôsob vzdelávania, vzbudiť záujem žiakov o vzdelávanie a vypestovať v nich vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, chápaniu učiva a fungovaniu zákonitosti v rámci celku, k trvalému rozvíjaniu svojich schopností a osobnosti, k rozvíjaniu komunikácie s pedagógmi a riešeniu problémov. Veríme, že skúsenosti zo zahraničnej mobility pre jednotlivca – žiaka budú preňho prínosom, ľahšie sa zamestná na trhu práce v hociktorom regióne, ba stane sa potenciálnym zamestnávateľom pre ďalšiu mladšiu skupinu. V bližšom regióne neexistujú zahraniční zamestnávatelia, ale existuje niekoľko hotelových a ubytovacích zariadení, ktoré navštevuje zahraničná klientela. Z tohto dôvodu poskytovanie služieb osobami, ktoré sú jazykovo a odborne pripravení je nevyhnutnosťou a pre absolventov zahraničnej praxe poskytujú výhodu na trhu práce. Súčasne takouto formou prípravy sa otvára absolventom trh práce na celom území Slovenskej republiky a v zahraničí.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
Snina