Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turiec do Európy, Európa do Turca 2015
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008782
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:197281 €
Sumár projektu:Tento projekt je nadviazaním na úspešnú realizáciu projektu Turiec do Európy, Európa do Turca 2014 (Erasmus+ KA1), aktuálne realizovaného spoluprácou partnerov v rámci konzorcia. Prepojenie škôl zastrešujúcich odborné formálne vzdelávanie v rôznych odboroch a organizáciou K.A.B.A. Slovensko pôsobiacou v oblasti neformálneho vzdelávania (kariérové poradenstvo, vzdelávanie dospelých, bilancie kompetencií) a skúseného koordinátora bolo výbornou voľbou s veľkou pridanou hodnotou pre všetkých zapojených. Školy sa aktívnejšie zapojili do realizácie mobilít, študenti získali cenné odborné poznatky, ktoré priniesli domov. Pripraviť tento projekt v rámci konzorcia bolo pre nás výzvou, pretože sa členovia konzorcia (vrátane nového člena) museli zamyslieť nad stratégiou rozvoja medzinárodnej spolupráce v najbližších rokoch a tiež preto, lebo sme na rok 2015 naplánovali niekoľko inovácií. Medzi hlavné patrí plánované využitie prvkov ECVET. Tieto sa chceme pokúsiť zakomponovať v elektronickej forme na našom portáli www.ucetzrucnosti.sk kde si účastníci vypĺňajú denné záznamy pod dohľadom učiteľov OVP už dnes. Aby sme zvýšili počet priamo-zapojených účastníkov do projektu dodržaním stanoveného rozpočtu v rámci možností škôl chceme vytvoriť účastníkom dvojičky, resp. "parťáka", čo sú študenti rovnakého odboru na škole a pred a počas mobility komunikujú s účastníkom v zahraničí a pozorujúc získavané zručnosti a nadobudnuté kompetencie účastníka budú takto motivovaní pracovať na vlastnom rozvoji. V rámci poslednej inovácie chceme pilotne odskúšať kombinovanú mobilitu z dvoch škôl, ktorých odbory sa čiastočne prelínajú. Vytvoríme miniprojektové tímy, ktoré dostanú počas prípravy úlohu. Pre úspešné zvládnutie budú musieť žiaci z oboch škôl spolupracovať pred aj počas mobility a to v cudzom prostredí a v cudzom jazyku. Očakávame tak väčší dopad ako pri realizácií turnusov osobitne a to s menšími nákladmi. Hlavným cieľom projektu je v rámci odbornej praxe umiestniť 18 žiakov z Obchodnej Akadémie Martin v odbore obchodná akadémia a 28 žiakov SPŠ Martin v odboroch elektrotechnika, mechatronika, logistika, a technické lýceum na školy a do tréningových centier OVP v UK a Českej republike, ďalej 34 žiakov SOŠ obchodu a služieb v Martine v odboroch spoločného stravovania a hotelierstva, kaderník a kozmetik do firiem v Taliansku a Španielsku a na školu a k jej partnerom v Poľsku a 14 žiakov SOŠ Turany odboru agropodnikanie - chov koní a jazdenie vo firmách v Taliansku. V troch turnusoch plánujeme tiež vyslať 6 členov vedenia škôl a 7 učiteľov OVP v rámci odborného vzdelávanie na školy v GR, ČR a IT. Medzi ďalšie ciele patrí úspešne s partnermi zakomponovať prvky ECVET, vedieť zhodnotiť a uznať nadobudnuté zručnosti a kompetencie, identifikovať a kľúčové kompetencie účastníkov mobility použitím bilancie kompetencií, zapojením vedenia škôl a učiteľov OVP na mobilitách pripraviť pôdu pre širšiu spoluprácu v ďalších rokoch a to nielen vysielaním ale aj hosťovaním pedagógov a študentov, umožniť účastníkom vylepšiť si jazykové zručnosti a priniesť nové techniky výučby a navrhnúť vylepšenia existujúcich študijných programov. Celkovo bude zapojených 94 študentov, z toho 46 v inštitútoch OVP a 48 v podnikoch, 13 pedagógov do odbornej prípravy (6 z vedenia a 7 učiteľov OVP) a ďalších 13 ako sprevádzajúce osoby. Medzi hlavné aktivity (A1) patria tri turnusy pedagógov do Talianska, Grécka a Českej republiky, (A2) štyri turnusy žiakov v podnikoch v zahraničí na 2 týždne do Talianska, Poľska a Španielska a (A3) štyri turnusy žiakov v inštitúciách OVP na 2 týždne do Spojeného kráľovstva a Českej republiky. Zameranie projektu je hlavne na vzdelávanie v praxi a počas prípravy účastníkov použijeme aj nástroje bilancie kompetencií, ktoré sme importovali v rámci Leonardo TOI v roku 2012. V maximálnej miere použijeme online nástroje monitorovania a komunikáciu medzi partnermi (Skype, emaily). Všetci účastníci, zahraniční partneri a členovia konzorcia s lokálnymi mediálnymi partnermi sa zapoja do diseminačných aktivít, na sociálnych sieťach a webstránkach partnerov. 94 žiakov, ktorí absolvujú odbornú prax v zahraničí budú mať pri vstupe na trh práce skúsenosti a kompetencie, ktoré im pomôžu uplatniť sa v odbore. 13 pedagógov získa cenné poznatky v oblasti riadenia školy a jednotlivých odboroch OVP. Účastníci získajú certifikát od zahraničného partnera, osvedčenie o bilancii kompetencií. Členovia konzorcia získajú prostredníctvom mobilít žiakov a pedagógov nové skúsenosti v rámci medzinárodnej spolupráce a nových partnerov pre realizáciu ďalších projektov. Realizáciou prispejeme k navýšeniu počtov absolventov programu Erasmus+ a vďaka mnohým partnerom prispejeme k šíreniu dobrého mena programu. Vyústenie spolupráce konzorcia bude aj žiadosť o chartu mobility v OVP, nakoľko našim cieľom je spolupracovať dlhodobo a dostať náš región Turiec do povedomia Európy a to najlepšie z Európy do Turca.
Koordinátor:K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, 036 01 Martin
Martin