Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strojárstvo - budúcnosť nášho regiónu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008804
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21735 €
Sumár projektu:V kontexte európskeho plánu rozvoja školy jezámerom internacionalizovať našu organizáciu a tým daťžiakom aj pedagogickým zamestnancom možnosť porovnávať úroveň a podmienky vzdelávania v iných krajinách EÚ.Overia si svoje vedomosti a zručnosti v podmienkach školy s rovnakým zameraníma podobným systémom vzdelávania , ale iným technickým vybavením v hostiteľskej organizácii. Cieľom projektu je prehĺbiť a zlepšiť odborné kompetencie žiakov, dosahovať lepšie výkony pri učení, motivovať ich k poznaniu potreby celoživotného vzdelávania a uľahčiť im pohyb na európskom trhu práce. Zároveň chceme podporovať profesionálny rast pedagogických zamestnancov získavaním nových kompetencií v oblasti odborného vzdelávania, aby boli schopní udržať krok s meniacimi sa požiadavkami na trhu práce. Výber partnera sme uskutočnilina základe predchádzajúcej úspešnejvzájomnejspolupráce prirealizácii projektov EÚ v oblasti odborného vzdelávania. Piati pedagogickí zamestnanci (učitelia a majstri odborného výcviku v odbore mechanik nastavovač) sa zúčastnia mobility v hostiteľskej organizáciiv trvaní 5 dní. Rozšíria si odborné kompetencie v programovaní CNC strojov v riadiacom systéme Fanuc v teoretickej aj praktickej časti. Školiteľmi budú odborní pracovníci partnerskej školy. V študijnom odbore mechanik nastavovač sa zúčastní stáže v hostiteľskej organizácii 10 žiakov, kde si zdokonalia a rozšíria svoje kompetencie v programovaní CNC strojov v EdgeCam systéme v trieskovom obrábaní materiálov technológiou frézovania a sústruženia v teoretickej aj praktickej časti. Lektormi budú odborní pracovníci partnerskej školy. Mobilita je rozdelená na dva turnusys 5 žiakmi a 1 sprevádzajúcou osobou, nakoľko technické podmienky v hostiteľskej organizácii neumožňujú vyslať na mobilitu väčší počet žiakov súčasne. Stáže žiakov majú dĺžku trvania 14 dní. Sprevádzajúce osoby z radov pedagogických zamestnancov, budú zabezpečovať efektívne učenie sa počas mobility, ochranu a bezpečnosť, budú sa podieľať na monitorovaní a hodnotení účastníkov. Pred uskutočnením mobilít žiaci absolvujú jazykovú prípravu z odbornej terminológie pod vedením našich učiteľov slovenského jazykav spolupráci s učiteľmi odborných predmetov. Výsledkom mobility pedagogických zamestnancov bude rozšírenie školských vzdelávacích programov v študijnom odbore mechanik nastavovač v predmete programovanie CNC strojov o nový riadiaci systém Fanuc. Pri mobilitách žiakov bude najvýraznejším dopadom rozšírenie a prehĺbenie odborných vedomostí a zručností žiakov v danom odbore amotivácia žiakov školy k dosahovaniu lepších študijných výsledkov. Smerom k verejnosti očakávame zvýšenie záujmu o tento odbor, ktorý je nedostatkový na trhu práce v našom regióne.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Vahom