Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie úrovne odborných kompetencií prostredníctvom cezhraničnej spolupráce
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008810
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27630 €
Sumár projektu:Impulzom pre realizáciu tohto projektu je dlhodobá a prehlbujúca spolupráca s partnerskou školou. Ďalším dôvodom realizácie tohto projektu je umožniť žiakom zo sociálne menej podnetného prostredia, ktorým finančná situácia neumožňuje spoznávať inéiny. Okrem získania nových odborných zručností bude pre nich prínosom spoznanie novejiny. Realizácia projektu prispeje k ich osobnostnému rozvoju, zvýši sa im sebavedomie, získajú motiváciu, širší rozhľad. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť odbornú účasť v partnerskej škole žiakom zo zlou finančnou situáciou. Náš partner má bohaté skúsenosti v odbornom vzdelávaní a poskytuje gastro služby na vysokej úrovni. Má k dispozícii moderné zariadenia a počítačové vybavenie používané vo svojich prevádzkach. Hlavná podstata projektu bude spočívať v návšteve našich žiakov zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote v partnerskej škole (Střední odborné učiliště společného stravování) so sídlom v meste Poděbrady, v susednej Českej republike. Tam si budú môcť obohatiť svoje znalosti a zručnosti v podobe odbornej praxe na moderne vybavených prevádzkach partnerskej školy a vo vytipovaných reštauračno-ubytovacích zariadeniach v meste Poděbrady a v okolí, spoznať novú krajinu, jej históriu, tradíciu a nadviazať nové priateľstvá v európskom duchu. Do aktivít sa zapojí spolu 15 žiakov a dve sprevádzajúce osoby. Hlavná aktivita bude trvať 14 dní počas ktorej žiaci absolvujú bohatý každodenný program zameraný na zvýšenie ich odborných znalostí a zručností v odboroch kuchár a čašník.V rámci prípravy poskytneme žiakom základné informácie o hostiteľskej krajine. Realizáciou projektu dosiahneme: -Zvýšenie úrovne odborných zručností a vedomostí nad bežné štandardy v podobných odborných školách. -Zvýšenie úrovne jazykových zručností - odborné české termíny, počítačové zručnosti - ovládanie informačného systému v reštauračných prevádzkach. -Podpora účastníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia. -Zvýšenie schopnosti adaptability na zmenené študijné apracovné podmienky a podpora medzinárodnej tímovosti. -Posilnenie záujmu o ďalšie vzdelanie a zvýšenie motivácie a uvedomenie si potreby nevyhnutnosti vzdelávania a zdokonaľovania sa vo svojom odbore s cieľom zachovania konkurencieschopnosti. -Prehĺbenie spolupráce s dlhodobým partnerom teda pozývajúcou organizáciou. -Obohatenie vedomosti o českom národe a posilnenie vzťahov medzi jednotlivými národmi. -Skvalitnenie spolupráce krajín Európy v oblasti gastronómie reštaurátorstva a služieb. -Podpora multikultúrneho rozmeru (tolerancia iných kultúr, národov a pod.). -Vedenie k samostatnosti a schopnosti si vedieť zorganizovať čas. Monitorovanie priebehu účasti žiakov na aktivitách projektu budeme uskutočňovať týmito overenými metódami: individuálne rozhovory, dotazníkovou formou, večernými diskusiami zameraných na sumarizáciu denných výstupov a poznatkov. Ďalej budeme sledovať mieru zaangažovanosti žiakov na implementácii projektu, overenie novo získaných poznatkov a praktických zručností v jednotlivých prevádzkach hostiteľskej krajiny. Účastníci si osvoja nové poznatky vo svojom odbore a to prostredníctvom návštevy moderných zariadení. Oboznámia sa s najnovšími trendami a inováciami v gastronómii a reštauračných službách. Podporia sa ich sociálne zručnosti a komunikačné schopnosti. Spoznajú prvky národnej aj medzinárodnej kuchyne. Vyskúšajú si starostlivosť o náročnú klientelu, zlepšia sa ich jazykové (komunikácia) a počítačové zručnosti (oboznámenie sa s informačným systémom zameraným na objednávky, skladové zásoby a pod.). Rovesníckym princípom budú diskutovať na spoločných besedách o možnostiach a formách medzinárodnej spolupráce. Zdokonalí sa ich postoj a správanie smerom k zákazníkom. Získajú kompetencie, ktoré im uľahčia vstup na trh práce v rámci európskeho priestoru.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota