Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Look What I Did!''-Portfolios in Nursery Schools
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA102-008811
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35190 €
Sumár projektu:Projekt "Look What I Did!''-Portfolios in Nursery Schools je vypracovaný v spolupráci s našim partnerom ADC College, so sídlom vLondýne. Našim zámerom, ako vysielajúcej organizácie, bolo zabezpečiť svojim žiakom možnosť zahraničnej mobility, aby tak mohli spoznať priebežné (formatívne) pedagogické diagnostikovanie, pri ktorom učiteľ pravidelne zhromažďuje produkty detskej činnosti a hodnotí ich, tvorí detské portfólio. Pedagogická diagnostika v praxi materských škôl na Slovensku často absentuje a jej prínos nie je doceňovaný, napriek tomu, že je významnou súčasťou účinného edukačného procesu v materskej škole. Projekt je určený pre 16 žiakov tretích a štvrtých ročníkov štvorročného štúdia s maturitou v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Hlavným cieľom projektu je podpora kvality a inovácie v oblasti profesijného vzdelávania žiakov našej strednej školy. Špecifickými cieľmi projektu sú najmä zlepšenie komunikačných zručností, rozšírenie vedomostí a zručností potrebných v priamej edukačnej činnosti s deťmi vo svojom odbore, získaniu lepšieho porozumenia priebežného (formatívneho) pedagogického diagnostikovania a rôznych možností pri vytváraní detského portfólia. Nadobudnutie väčšej sebaistoty pri výkone svojho budúceho povolania pre následné lepšie uplatnenie na trhu práce. Zároveň žiaci bližšie spoznajú odlišné obsahy vzdelávania, iné formy vzdelávania, iný vyučovací proces a inú atmosféru vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a tak získajú zahraničné skúsenosti priamo v teréne, tj. v reálnych podmienkach materských škôl. Tieto ciele dosiahneme realizáciou hlavných aktivít: výberom témy metódy zamerané na zlepšenie kvality v projekte pod názvom "Look What I Did!''-Portfolios in Nursery Schools, skúmaním kultúrnej rozmanitosti a využitím prístupu cez školské osnovy. Stáž žiakov sa uskutoční v Londýne v trvaní dvoch týždňov v mesiaci február 2015. Do projektu budú zapojení aj vyučujúci anglického jazyka, ktorí pre žiakov pripravia jazykovo-kultúrny prípravný kurz. Žiaci si počas trvania kurzu upevnia jazykové zručnosti, zvládnu odbornú terminológiu z oblasti pred-primárneho vzdelávania a zoznámia sa skultúrnymi odlišnosťami Veľkej Británie. Taktiež vypracujú životopis, vyplnia potrebné formuláre a budú sa v prípravnom kurze snažiť získať maximum poznatkov, ktoré potom využijú v zahraničí. Pre úspešný priebeh stáže je dôležité, aby na ňu boli žiaci čo najlepšie pripravení. V priebehu stáží budú sprievod zabezpečovať dve sprevádzajúce osoby, ktorých úlohou bude monitorovať dodržiavanie programu, komunikovať s prijímajúcou organizáciou ADC College a s partnerskými organizáciami, v ktorých budú žiaci počas stáže umiestnení. Očakávaným výstupom projektu je získanie Europass-mobilita a Životopis Europass (CV) pre všetkých účastníkov stáže a účastníckeho certifikátu od ADC College. Rovnako aj nadobudnutie odbornej kompetencie a aktívne stotožnenie sa s odborom, ktorý žiaci študujú a aktívne zapojenie sa do chodu inštitúcií počas mobility. Mobilita by mala prispieť k prehĺbeniu ich odborných vedomostí a k zlepšeniu praktických zručností. Žiaci spoznajú odlišné obsahy vzdelávania, iné formy vzdelávania, iný vyučovací proces a inú atmosféru vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi v materských školách vo Veľkej Británii. Na základe vyššie uvedeného budú vďaka mobilite môcť porovnať pracovné postupy a systém práce v materských školách na Slovensku a vo Veľkej Británii.
Koordinátor:Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, 054 01 Levoča
Levoca